Luddiga skattedomar förvirrar företagare

NYHET Publicerad

SKATTER Osäkerhet och rättslig oklarhet råder kring internprissättning. Bland annat så redogör inte domstolar tillräckligt tydligt hur de kommer fram till att ett företag lämnar felaktiga uppgifter. I cirka en femtedel av de undersökta fallen saknas information överhuvudtaget, visar en ny rapport.

Joakim Wittkull, partner på Skeppsbron Skatt i samtal med Andrea Meyer, Head of Tax på Hexagon.

Joakim Wittkull, partner på Skeppsbron Skatt, i samtal med Andrea Meyer, Head of Tax på Hexagon.

Att det är svårt för företagen att förutse och hantera riskerna att drabbas av kostsamma skattetillägg i mål om internprissättning framkom tydligt i samband med ett seminarium på Svenskt Näringsliv.

Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, och Andreas Hansson, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, presenterade en ny rapport om domstolarnas hantering av skattetillägg i mål om prissättning på koncerninterna transaktioner som sker över landsgränser och frågan kommenterades av en panel med representanter för kammarrätten, Skatteverket, rådgivare och företag.

– Företagen tycker detta är det mest besvärliga att hantera och lagstiftaren delar denna uppfattning. Vi har studerat regleringens utformning och kraven är otroligt höga, all information ska lämnas. Men det är inte uppgiftslämnandet som är under sanktion, utan att lämna oriktiga uppgifter. Men vad är en oriktig uppgift? Ytterst handlar det om värderingar, sa Roger Persson Österman.

Undersökningen utvisar att domstolarna i första hand brister i redovisningen av hur de har kommit fram till att en oriktig uppgift har lämnats. I nästan en femtedel av fallen redovisas detta inte överhuvudtaget, och i nära hälften av avgörandena saknas tillräcklig information i domen för att en utomstående bedömare ska kunna avgöra detta. Bristerna gäller också om och hur domstolarna har prövat om Skatteverket har uppfyllt det högre beviskrav som krävs för att påföra skattetillägg. I mer än tre fjärdedelar av avgörandena framgår det inte om domstolen har tagit hänsyn till det högre beviskravet och om Skatteverket har uppfyllt det.

Domstolarna har i samtliga fall där de har funnit att det föreligger skäl för en internprissättningskorrigering också funnit att en oriktig uppgift har lämnats. Detta är en indikation på ett schablonmässigt förhållningssätt. Slutligen finns enligt rapportförfattarna anledning att kritisera domstolarnas hantering av de så kallade befrielsegrunderna, särskilt mot bakgrund av uttalanden i  lagförarbeten. I endast fyra respektive ett fall medgavs hel respektive delvis befrielse från skattetillägget av de 26 avgöranden i undersökningen i vilka domstolen fann att en oriktig uppgift hade lämnats.

Patricia Schömer, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm, påtalade att man måste komma ihåg att det är skillnad på skattetillägg och efterbeskattning och att dessa har olika syften. Skattetillägg är ett straff enligt Europakonvention.

– Mål om internprissättning är svåra men det sägs i förarbeten att detta inte hindrar att man påför skattetillägg. Det krävs därför att man gör en nyanserad bedömning, man måste ha eftertanke och se till att det sker en separat prövning av skattetillägget. Finns det grund att påföra skattetillägg ska det även göras en rejäl prövning om det kan befrias och i så fall även motiveras om det inte finns skäl för befrielse. Skatteverket kan också välja att enbart driva skattefrågan.

På frågan om vad som skulle kunna göras bättre menade Patricia Schömer att det inom domstolen finns en arbetsgrupp som arbetar med detta och med att förmedla hur man tänkt kring domar.

Tomas Algotsson, enhetschef, Skatteverket, förklarade att internprissättning handlar om att rätt skatt ska betalas i rätt land. En fråga som är viktig då uppemot 80 procent av världshandeln sker internt inom företag.

– På Skatteverket följer vi OECDs riktlinjer för internprissättning och vill inte hamna i en situation som Brasilien som har helt egna regler. Allt handlar dock inte om bedömningar. Det förekommer också andra typer av fel där det inte handlar om bedömningsfrågor såsom att företag avstår från ersättning eller inte fullföljer avtal.

Även Skatteverket har drivit en utredning i projektform för att bygga kompetens på området.

Andrea Meyer, Head of Tax på Hexagon, berättade att företaget har internprissättningsdokumentation för alla länder och inte fått någon justering i Sverige. Andrea Meyer bekräftade bilden av komplexiteten i frågan.

– Vilka data, vilka jämförelseobjekt och vilken metod ska användas? För oss är det våra data som är underlag för våra beslut.

Andrea Meyer påtalade att om en dom kring internprissättning leder till att mindre skatt ska betalas i land med högre bolagsskatt, som Tyskland, kan det ju knappast finnas några skatteincitament från företagen.

Mikael Hall, ansvarig partner för Transfer Pricing på EY, menade även han att detta är en svår fråga där det aldrig finns ett rätt svar.

– Skattetillägg påförs som regel i fall där den skattskyldige inte lämnat uppgift och detta gäller oaktat belopp och oaktat om man ansökt om prissättningsbesked. Befrielse från skattetillägg tillämpas dessutom väldigt sällan.

Mikael Hall gjorde även en internationell utblick. Ofta erkänner inte länder varandras beslut kring internprissättning vilket också visar på komplexiteten i frågan.

– När det kommer till sanktioner borde vi se på hur andra länder gör. Har man adekvat internprissättningsdokumentation ger detta i många länder ett effektivt skydd mot ytterligare sanktioner.  Mot bakgrund av detta och lagförarbeten borde befrielse kunna ges betydligt oftare.

Joakim Wittkull, partner med inriktning på skatteprocesser på Skeppsbron Skatt, hävdade att det ofta saknas uppgift från domstolar om hur man värderat bevisning och hur man kommit fram till att det lämnats oriktig uppgift.

– När det gäller värderingen tar man i praktiken fram ett prisspann och lägger sig i mitten. En oberoende prissättning hade kanske hamnat högt eller lågt efter en förhandling och då är ju detta rätt pris. Detta visar att det inte finns exakta svar.

Lynda Ondrasek Olofsson, skatteexpert på Svenskt Näringsliv, summerade seminariet.

– Diskussionen visar hur komplexa dessa frågor är. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det av yttersta vikt att man kan förstå domstolens dom och utläsa såväl vilka prövningar och överväganden domstolen gjort som att utläsa hur domstolen tänkt. Av domarna framgår inte hur domstolarna kommit fram till att en oriktig uppgift lämnats, om Skatteverket uppfyllt sin bevisbörda och hur befrielsegrunderna har hanterats. Det är min förhoppning att rapporten och detta seminarium kan bidra till att stärka rättssäkerheten på området och det finns all anledning att följa utvecklingen i rättstillämpningen noga framöver.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.