Sänkta skatter gör Sverige attraktivt

NYHET Publicerad

DEBATT Sverige måste ha konkurrenskraftiga villkor för företagande. Därför behövs lägre ägarbeskattning, sänkta marginalskatter och ett konkurrenskraftigt system för bolagsskatt. Det skriver Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, och Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Staffan_Bohman.jpg

Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation.

Johan Fall

Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Finansministerns besked i Dagens Industri den 25 mars att stoppa exitskatten var lika välkommet som ofrånkomligt. Efter den massiva kritiken från företagare, akademi och organisationer fanns ingen annan utväg än att överge det. Detta kan dock inte helt reparera skadan av det faktum att det undermåliga förslaget överhuvudtaget luftats.

Omsvängningen är slående från finansministerns positiva omdöme redan någon timme efter förslaget till exitskatt publicerades till det slutliga avfärdandet knappt fyra månader senare. Att regeringen prioriterar arbete mot skattefusk har dock varit ett konsekvent budskap. Fusk ska förstås bekämpas. Men härutöver behövs en större tonvikt och fokusering på vad som verkligen säkrar välfärden och välståndet – nämligen konkurrenskraftiga villkor för företagande, investeringar och jobb.

I grunden handlar exitskattefrågan om människors rörlighet i en globaliserad värld. Genom att utforma de fundamentala skattevillkoren så att det blir attraktivt att göra entré i Sverige och att stanna här kan vi stå oss väl i konkurrensen med andra länder. Då krävs åtgärder av helt annat slag än försök till inlåsning. I stället är den hållbara vägen för att värna skattebasen att åtgärda skadliga skatter.

Dagens långtgående tioårsregel kan utgöra ett, om än tämligen avgränsat, exempel på sådan skadlighet. En konstruktiv dialog kring denna regel kan och bör föras inom ramen för en oberoende offentlig utredning med bred representation av extern expertis där vi från näringslivet givetvis är beredda att bidra. Åtskilligt fler skattefrågor behöver dessutom åtgärdas. Startpunkten för ett sådant arbete får inte vara misstänksamhet utan istället att sätta välståndsskapande krafter främst.

Sverige behöver lägre ägarbeskattning, sänkta marginalskatter och ett konkurrenskraftigt system för bolagsskatt. Många andra delar av skattesystemet behöver också ändras, från rättssäkerhet till moms och punktskatter. Världens högsta marginalskatter och ägarskatter långt över omvärldssnittet är angeläget att snabbt ta itu med. Därtill kan en förskjutning från inkomster till konsumtion som skattebas bidra till ökad effektivitet.

Kloka skatteförändringar kan göra ekonomin smidigare och få skattebaserna att växa. Sedan millennieskiftet har skatternas andel av BNP sjunkit från nära 50 till under 44 procent samtidigt som skatteintäkterna vuxit, även justerat för inflation och befolkningsökning.

Våra svenska företag möter allt hårdare internationell konkurrens och strukturomvandlingen sker allt snabbare med ökad digitalisering och nya affärsmodeller. Produktion av såväl tjänster som varor finner nya former och ingen exportmarknad kan tas för given, inte ens på kort sikt. Behovet av konkurrenskraftiga regler ökar hela tiden givetvis även på skatteområdet.

Tyvärr har dock mandatperioden inneburit skatteskärpningar på bred front, ca 70 miljarder kr brutto. De har inte minst på lagts arbete genom höjda marginalskatter och för tjänstesektorerna genom höjd arbetsgivaravgift för unga och sämre RUT och ROT. Energiskatter har höjts och nya punktskatter på flyg och kemikalier har införts trots små eller obefintliga miljöeffekter.

Illa beredda förslag har också lagts fram som regeringen tvingats dra tillbaka helt eller förändra kraftigt. Det gäller bland annat förslaget om sjukskatt liksom planerna att ytterligare höja marginalskatterna och skärpa entreprenörsskatten. Förslaget till så kallad bankskatt, som visade sig vara extra skatt på arbete och som skulle drabba långt fler än bankerna, frångicks fullständigt och blev efter omständliga turer ersatt med höjd resolutionsavgift med tidsgräns.

När det gäller bolagsbeskattningen innehöll den lagrådsremiss regeringen sent omsider lade fram den 21 mars flera viktiga justeringar där tidigare förslagsvarianter mött kritik. Det är välkommet att grundstrukturen bättre följer EU-direktivet med ränteavdragsrätt och förenklingsregel mer i nivå med andra länder, även om mer kunde gjorts. Givetvis är det också bra att man nu avfärdar tidigare tankar på konfiskation av gamla förlustavdrag. Samtidigt kvarstår dock problem med dagens subjektiva och rättsosäkra regler. Kombinationen med det nyligen remissbehandlade förslaget om upp till tredubblade skattetillägg gör detta särskilt illavarslande.

Företagare runt om i landet sliter varje dag för att få verksamheten att gå runt och vill inget hellre än att göra rätt för sig. Därför är det angeläget att utgå från en positiv grundsyn på företagsamhet och näringsliv och att avstå svepande påståenden som mest tycks ägnade att misstänkliggöra och snarast har en doft av 70-talets företagarfientliga retorik. Från alla håll behövs uppskattning och aktning för företagare, i synnerhet framgångsrika, som bygger välståndet i vårt land. Vägen framåt är att erbjuda konkurrenskraftig beskattning som kan göra Sverige attraktivt som entréland för företagande.

Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation

Johan Fall, chef för Svenskt Näringslivs skatteavdelning

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Fler bör visa vad arbetskraften kostar

SKATT Fler väljer att redovisa arbetsgivaravgiften på lönebeskedet – men okunskapen är fortfarande stor. ”Det borde ligga i allas intresse att medvetandegöra vilka avgifter och skatter som man faktiskt betalar”, säger företagaren Bertil Wahlström.
NYHET Publicerad:

Fel att satsa på en enda stor skattereform

SKATTER För att skapa tillväxt och välstånd i vår ekonomi är innehållet viktigare än formen på en skattereform och fokus måste vara på konkurrenskraft. Snarare än en reform behövs flera stycken. Och vi måste börja med att åtgärda det skadligaste först. Det anser Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagare bekräftar: Ökad investeringsvilja med lägre skatt

SKATT En studie från tyska IFO-institutet visar att Sveriges BNP skulle öka med 3,1 procent och sysselsättningen med motsvarande ca 35 000 personer om skatten på kapitalinkomst sänks från 30 till 20 procent.
NYHET Publicerad:

Brett stöd för förslag om sänkt kapitalinkomstskatt

SKATT Varannan svensk anser att sänkt skatt på kapitalinkomster får positiva effekter. Färska beräkningar från tyska IFO-institutet visar att privata investeringar ökar med över sex procent om kapitalskatten sänks, enligt ett förslag från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Uppsats om EU:s skatteflyktsdirektiv prisas

STIPENDIUM Amanda Du Rietz tilldelas Svenskt Näringslivs pris för bästa studentuppsats om skatter.
NYHET Publicerad:

Nöjda miner bland turismföretagare efter momsbesked

SKATT Regeringen och samverkanspartierna drar tillbaka förslaget om höjd moms för naturguider. Norrländska turismföretagare pustar ut.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten bör avskaffas

KOMMENTAR Skatten på elektronik och vitvaror är inte ändamålsenlig och leder bland annat till dubbelbeskattning av begagnade produkter. Kemikalieskatten är en fiskal skatt i gröna kläder, som aldrig borde ha införts, skriver skattejuristen Robert Lönn.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv utlyser stipendium för bästa examensuppsats om skatter

TÄVLING Svenskt Näringsliv tar nu emot nomineringar till sin uppsatstävling för kandidat-, master- och magisteruppsatser skrivna om skatter.
NYHET Publicerad:

"Rättssäkerheten i skattelagstiftningen måste stärkas"

DEBATT Rättssäkerheten vid beskattning behöver stärkas omgående. Ofullständigt utredda lagförslag, bristfälliga konsekvensutredningar, orimliga remisstider och nonchalans mot Lagrådets kritik avskräcker, skriver skattechef Johan Fall och skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson.
NYHET Publicerad:

Stark kritik mot utvidgad kemikalieskatt

SKATT Kemikalieskatten har fått stark kritik från elektronikbranschen. Men i överenskommelsen mellan C,L, S och MP ska skatten inte avskaffas – tvärtom. Nu drabbas ännu en bransch.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv hyllar Amandas skatteuppsats

STIPENDIUM Amanda Östlund Tjernström. Lägg namnet på minnet. Hon är den första studenten som tilldelas Svenskt Näringslivs stipendium för bästa uppsats om skatter. Priset är på 15 000 kronor och delades ut på torsdagen.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Norrlandsföretagare i uppror mot momshöjning

SKATT Från 6 till 25 procent. Höjd moms slår hårt mot Norrlandsföretagare som sysslar med naturturism. ”För vår bransch är det inget annat än en ren katastrof", säger Göran Widén, vd för Brändö Konferens & Fritidsby utanför Luleå.
NYHET Publicerad:

En budget som stimulerar arbete

SAMHÄLLSEKONOMI Moderaternas och Kristdemokraternas budget rymmer flera företagarvänliga reformer, enligt chefekonom Bettina Kashefi. "Det man gör för att förstärka jobbskatteavdraget är nödvändigt eftersom företagen skriker efter kompetens."
NYHET Publicerad:

Studentuppsats uppmärksammas

NYTT PRIS Amanda Östlund Tjernström är först att vinna Svenskt Näringslivs nyinstiftade uppsatstävling om skatter. Priset är på 15 000 kronor. "Stipendiaten skriver på ett initierat sätt om en av de senaste årens mest uppmärksammade skattefrågor för näringslivet", skriver juryns ordförande professor Claes Norberg i motiveringen.
NYHET Publicerad:

Näringslivstoppar sågar svenska skatter: "På väg åt fel håll"

SKATTER Höga skatter på arbete, ägande och entreprenörskap bromsar Sveriges konkurrenskraft, påpekade tunga näringslivsföreträdare och forskare under ett seminarium i samband med att Näringslivets Skattedelegation firade 100 år. ”Världen förändras och vi kan inte bara nöja oss med att hänga med, vi måste ta täten”, sa Jacob Wallenberg, ordförande Investor.
NYHET Publicerad:

Skattereformer som stärker konkurrenskraften

DEBATT Världens högsta marginalskatt måste bort, företagens vinstbeskattning måste vara konkurrenskraftig och rättssäkerheten i skattesystemet måste förbättras är några förändringar som Staffan Bohman, ordförande i Näringslivets Skattedelegation, förespråkar.
NYHET Publicerad:

Välkommet nej till digitalskatt

EU EU-kommissionen har förslagit en ny skatt på vissa digitala tjänster. Skatten skulle ha många negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Det är välkommet att Magdalena Andersson står fast vid sitt nej till förslaget, säger Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Företagen behöver fortsatt tempo i skattearbetet

SKATTER Hur skattepolitiken blir de kommande fyra åren är svårt att sia om med tanke på det oklara läget i riksdagen. Samtidigt är det viktigt att inte tappa tempo i skattearbetet, enligt Johan Fall, chef för skatteavdelningen. ”Samtliga partier behöver ta sig i kragen”, säger han.