EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.

Christina Wainikka

Christina Wainikka

Foto: Ernst Henry Photography AB

Upphovsrätten har under årtionden varit under diskussion. Det har handlat om allt från hela rättighetens existens till diskussioner om kommande regeländringar. Den här våren och sommaren har mycket av den svenska debatten handlat om beslagtagandet av Aron Flams böcker, med hänvisning till att omslaget utgör upphovsrättsintrång.

Den springande punkten i det som sen blev ett åtal är om Aron Flam har använt sig av en upphovsrättsligt skyddad bild på ett sätt som kräver tillstånd eller om hans bearbetning av bilden gör att användandet ligger utanför det upphovsrättsliga skyddet. En del ser diskussionen som en konflikt mellan upphovsrätten och yttrandefriheten, där frågan helt enkelt är vad som ska ha företräde.

En fråga man kan ställa sig är om debatten som rasar är en kamp mellan de som tycker att upphovsrätten är viktig och de som vill avskaffa allt vad upphovsrätt heter. I det här fallet är svaret på den frågan ett nej, näst intill ett rungande nej. Debatten sätter dock samtidigt fingret på det som är upphovsrättens stora dilemma idag: Reglerna ser olika ut i olika länder, samtidigt som upphovsrättsligt skyddade prestationer lätt kan spridas oavsett landsgränser.

Upphovsrätten är reglerad på flera olika nivåer. Allra viktigast är den internationella Bernkonventionen. Alla länder som tillträder den konventionen måste ha ett upphovsrättsligt skydd som uppfyller vissa minimikrav. Idag har 179 länder i världen tillträtt konventionen (vilket kan jämföras med att FN har 193 medlemsländer). Upphovsrätten är alltså en i högsta grad internationell företeelse.

Det faktum att upphovsrätten är internationell gör att ett enskilt land, som Sverige, inte kan avskaffa upphovsrätten hur som helst. Det finns också skrivningar om upphovsrätt i flera av de allra viktigaste handelsavtalen.

Men om nu då upphovsrätten är så internationell, varför ser då reglerna olika ut i olika länder? Det beror på att Bernkonventionen lägger fast just minimiregler. Utöver det kan länderna hitta på egna lösningar för än det ena, än det andra. Det gör att även inom EU har det upphovsrättsliga skyddet sett olika ut.

På EU-nivå finns numera en uppsjö direktiv på upphovsrättsområdet. Direktiven omfattar delar av upphovsrätten, men det finns inga EU-regler som täcker hela det upphovsrättsliga området. EU-direktiv innebär att reglerna ska bli en del av den nationella rätten. På upphovsrättsområdet har det lett till att medlemsstaterna både infört nya nationella lösningar och behållit en mängd gamla nationella lösningar. Det gör att sådant som är uttryckligen tillåtet i den tyska upphovsrättslagstiftningen kan vara förbjudet enligt svensk rättspraxis.

Vad har då detta med det nu aktuella åtalet att göra? En hel del. I det upphovsrättsdirektiv som nu är på väg att genomföras i medlemsstaterna finns faktiskt en uttrycklig skrivning om tillåtlighet för parodier. En uttrycklig reglering av det slaget saknar vi i svensk upphovsrättslagstiftning än så länge. Det finns också ett mål från EU-domstolen som sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet. Lösningen i målet kan alltså ligga i EU-rätten.

I praktiken vore en helt gemensam EU-upphovsrätt mycket efterlängtad. Det är idag så att företag som vill verka inom EU behöver beakta 27 olika upphovsrättsregleringar. Snacka om regelkrångel! Dessutom finns det en mängd problem på upphovsrättsområdet som behöver lösas. Det handlar om allt från utmaningar som en följd av en ny teknisk verklighet till nya utmaningar när det gäller avvägningar gentemot yttrandefriheten. Det debattörerna som skriker på Twitter har missat är alltså EU-perspektivet. Vi behöver en EU-förordning för upphovsrätt!

Läs mer

Läs mer

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

Stora kunskapsluckor om immaterialrätten – här är lösningen

IMMATERIALRÄTTIGHETER Sverige tar inte tillvara sina immateriella tillgångar. Förklaringen är bland annat en skriande kunskapsbrist på grund av ett ihåligt utbildningssystem och småföretag som inte har råd att anställa personer med specialistkompetens, visar en sammanställning.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Det här händer när innovationer flödar över nationsgränser

KOMMENTAR I framtiden konkurrerar Sverige med kunskap. För exportföretag finns utmaningar med kunskapsekonomin. Svenskt Näringsliv har tagit fram förslag på hur Sverige kan agera bättre på det här området.
NYHET Publicerad:

Mager utdelning på innovationer

KOMMENTAR Sverige får inte nödvändig utväxling på de innovationer som görs. Därför krävs en tydlig immaterialrättsstrategi. Svenskt Näringsliv redogör för vilka utmaningar som finns på området och presenterar konkreta åtgärder som behöver vidtas i en seminarieserie.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en yrkesutbildningspolitik i världsklass

Utbyggnaden av yrkeshögskolan fordrar tuffa prioriteringar. Bland annat måste den gymnasiala yrkesutbildningen tydligare kopplas till företagen, skriver Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.
NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.