Minska företagens regelbörda

Regelbördan för de svenska företagen är ett stort problem. Enligt beräkningar från Nutek kostar påbud och regler från bland annat myndigheter de svenska företagen totalt 60 miljarder kronor per år. Därtill kommer kostnaderna för finansiella konsekvenser (skatter och avgifter till följd av regler) och materiella konsekvenser (investeringar till följd av regler).

Pappershög
Foto: Colourbox.com

Företagen i Sverige ska följa de flesta av de 1 200 lagar, 2 200 förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd som finns (2006). Därtill ska svenska företagen fylla i 94 miljoner blanketter som 90 svenska myndigheter begär in, enligt Näringslivets regelnämnd, NNR.

Fyra förslag för mindre regelkrångel:

  1. Beräkna företagens totala regelkostnader. Beräkna företagens totala regelkostnader vid utformning av nya regler, det vill säga de finansiella, materiella och administrativa kostnaderna. Detta ger alla beslutsfattare ett mycket bättre beslutsunderlag och följaktligen bättre beslut i såväl riksdag, regering som på myndighetsnivå.
  2. Inför ett enhetligt regelverk för konsekvensanalyser. Inför ett enhetligt regelverk för konsekvensanalyser i Sverige för att på det viset se vilka effekter en ny regel får. Inför samtidigt en stoppmekanism i systemet i syfte att kunna stoppa regelförslag som har undermåliga konsekvensanalyser.
  3. Genomför samråd tidigt. Genomför tidiga samråd med berörda parter för att diskutera olika alternativ. En tidig dialog kan utmynna i att parterna väljer att avstå från reglering. Om politikerna ändå väljer att reglera så är dialogen med berörda nödvändig för att finna en lösning som är anpassad efter sunda konkurrensvillkor och som inte hindrar företagens utveckling.
  4. Gör uppföljning några åt efter en reglering införts. Åstadkom man det som var meningen med regleringen? Går det att göra enklare?