Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

NYHET Publicerad

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.

– Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige, vad som är viktigt framåt är att stabilisera sjukfrånvaron. För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedling och Försäkringskassan, framhåller Annika Strandhäll.

För att stoppa den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron som skett efter 2010 fastställde regeringen tidigare ett mål om 9 sjukpenningdagar att nås år 2020 i Försäkringskassans regleringsbrev. Sjukpenningtalet ligger idag på 9,7 och det är osäkert om målet kommer nås, inte minst då inflödet av nya sjukskrivningar ökar. Målet togs dock bort av övergångsregeringen enligt principen att stryka politiska mål som inte återfanns i budgetpropositionen. Det återstår att se om regeringen kommer att upprätthålla målet för sjukpenningen.

– Det är idag för tidigt att säga något om hur ett eventuellt mål för sjukförsäkringen skulle kunna se ut, säger Annika Strandhäll.

Att antalet långa sjukskrivningar ökar ser socialförsäkringsministern som en naturlig följd av att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tagits bort, men hon ser tecken på en kommande minskning.

– De senaste åren har vi sett en minskning av sjukfall som blir mellan ett och två år, vilket gör att vi nu har prognoser som visar på en minskning av de långa sjukfallen, säger Annika Strandhäll.

Försäkringskassans samordnande roll är central, även om det är lika viktigt att andra aktörer också tar sitt ansvar. Förra året tillsattes en överdirektör för Försäkringskassan, som ett sätt att stötta upp ledningen. En nationell samordnare som ser över sjukskrivningsprocessen har också tillsatts, för att kunna binda ihop de olika aktörerna, med individens bästa i fokus. Åtgärder Annika Strandhäll anser kommer att ge effekt både här och nu och på sikt.

Försäkringskassan har lämnat förslag om att kraven för att bevilja förtidspension (sjukersättning) ska lättas, förslag som regeringen arbetar vidare på.

– Vi har en pågående översyn bland annat utifrån att det är väldigt få som får sjukersättning beviljad. Jag hoppas kunna återkomma snart i frågan, säger Annika Strandhäll.

Familjeveckan, som fullt genomförd ska ge föräldrar ytterligare en veckas betald föräldraledighet, är ett av Socialdemokraternas vallöften och ingår i den så kallade Januariöverenskommelsen. Att föräldraförsäkringen nyligen utretts och lämnat förslag som fokuserar på ett mer koncentrerat och tidigare uttag av föräldrapenningen, föranleder inte ministern att överväga någon ny utredning av föräldraförsäkringen.

– Familjeveckan är oberoende av föräldraförsäkringsutredningens förslag, fastslår Annika Strandhäll.

Pensionsgruppens förslag om Höja åldersgränser i pensionssystemet och andra trygghetssystem, samt Förbättrat grundskydd för pensionärer är nu ute på remiss. Förslagen innebär bland annat att det så kallade respektavståndet minskar ytterligare mellan intjänad pension och garantipension. Att det ska löna sig att arbeta vill ministern nå med höjda åldersgränser i pensionssystemet.

– För mig är det uppenbart att de pensionärer som har minst måste få det bättre. Men man ska vara ärlig med att det finns en målkonflikt mellan att starkt grundskydd och att det ska synas i pensionskuvertet att man arbetat. Förslagen som nu remitterats är därför utformade på ett varsamt sätt så att det fortfarande ska löna sig att ha arbetat. Just det kommer även åldersjusteringarna förstärka, säger Annika Strandhäll.

Bland arbetsmarknaden parter finns det en oro för att tjänstepensionssystemet hotas av överimplementering av EU:s regelverk gällande exempelvis tjänstepensionsföretag. De förslag som nu ligger på bordet riskerar att försämra tjänstepensionen. Socialförsäkringsministern är angelägen om att de regelverk vi har ska ge så höga pensioner som möjligt.

– Detta är något jag diskuterat med mina kollegor, bland annat på Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet, säger Annika Strandhäll.

Höjd så kallad riktålder till följd av längre livslängd innebär att sjukpenning, förtidspension och arbetslöshetsersättning betalas under längre tid och innebär kraftigt ökade kostnader.

– De ska finansieras via statsbudgeten och visst kan det innebära ökade kostnader på kort sikt, men så snart utträdesbeteenden ändras så ökar också intäkterna. När reformen fått effekt så kommer det gå plus minus noll. Men vi kommer också återkomma i finansieringsfrågan när vi kan göra en samlad bedömning som inkluderar eventuella förändringar i skattesystemet. 2023 är fortfarande ett antal år bort, menar Annika Strandhäll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.