Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

NYHET Publicerad

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.

– Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige, vad som är viktigt framåt är att stabilisera sjukfrånvaron. För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedling och Försäkringskassan, framhåller Annika Strandhäll.

För att stoppa den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron som skett efter 2010 fastställde regeringen tidigare ett mål om 9 sjukpenningdagar att nås år 2020 i Försäkringskassans regleringsbrev. Sjukpenningtalet ligger idag på 9,7 och det är osäkert om målet kommer nås, inte minst då inflödet av nya sjukskrivningar ökar. Målet togs dock bort av övergångsregeringen enligt principen att stryka politiska mål som inte återfanns i budgetpropositionen. Det återstår att se om regeringen kommer att upprätthålla målet för sjukpenningen.

– Det är idag för tidigt att säga något om hur ett eventuellt mål för sjukförsäkringen skulle kunna se ut, säger Annika Strandhäll.

Att antalet långa sjukskrivningar ökar ser socialförsäkringsministern som en naturlig följd av att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tagits bort, men hon ser tecken på en kommande minskning.

– De senaste åren har vi sett en minskning av sjukfall som blir mellan ett och två år, vilket gör att vi nu har prognoser som visar på en minskning av de långa sjukfallen, säger Annika Strandhäll.

Försäkringskassans samordnande roll är central, även om det är lika viktigt att andra aktörer också tar sitt ansvar. Förra året tillsattes en överdirektör för Försäkringskassan, som ett sätt att stötta upp ledningen. En nationell samordnare som ser över sjukskrivningsprocessen har också tillsatts, för att kunna binda ihop de olika aktörerna, med individens bästa i fokus. Åtgärder Annika Strandhäll anser kommer att ge effekt både här och nu och på sikt.

Försäkringskassan har lämnat förslag om att kraven för att bevilja förtidspension (sjukersättning) ska lättas, förslag som regeringen arbetar vidare på.

– Vi har en pågående översyn bland annat utifrån att det är väldigt få som får sjukersättning beviljad. Jag hoppas kunna återkomma snart i frågan, säger Annika Strandhäll.

Familjeveckan, som fullt genomförd ska ge föräldrar ytterligare en veckas betald föräldraledighet, är ett av Socialdemokraternas vallöften och ingår i den så kallade Januariöverenskommelsen. Att föräldraförsäkringen nyligen utretts och lämnat förslag som fokuserar på ett mer koncentrerat och tidigare uttag av föräldrapenningen, föranleder inte ministern att överväga någon ny utredning av föräldraförsäkringen.

– Familjeveckan är oberoende av föräldraförsäkringsutredningens förslag, fastslår Annika Strandhäll.

Pensionsgruppens förslag om Höja åldersgränser i pensionssystemet och andra trygghetssystem, samt Förbättrat grundskydd för pensionärer är nu ute på remiss. Förslagen innebär bland annat att det så kallade respektavståndet minskar ytterligare mellan intjänad pension och garantipension. Att det ska löna sig att arbeta vill ministern nå med höjda åldersgränser i pensionssystemet.

– För mig är det uppenbart att de pensionärer som har minst måste få det bättre. Men man ska vara ärlig med att det finns en målkonflikt mellan att starkt grundskydd och att det ska synas i pensionskuvertet att man arbetat. Förslagen som nu remitterats är därför utformade på ett varsamt sätt så att det fortfarande ska löna sig att ha arbetat. Just det kommer även åldersjusteringarna förstärka, säger Annika Strandhäll.

Bland arbetsmarknaden parter finns det en oro för att tjänstepensionssystemet hotas av överimplementering av EU:s regelverk gällande exempelvis tjänstepensionsföretag. De förslag som nu ligger på bordet riskerar att försämra tjänstepensionen. Socialförsäkringsministern är angelägen om att de regelverk vi har ska ge så höga pensioner som möjligt.

– Detta är något jag diskuterat med mina kollegor, bland annat på Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet, säger Annika Strandhäll.

Höjd så kallad riktålder till följd av längre livslängd innebär att sjukpenning, förtidspension och arbetslöshetsersättning betalas under längre tid och innebär kraftigt ökade kostnader.

– De ska finansieras via statsbudgeten och visst kan det innebära ökade kostnader på kort sikt, men så snart utträdesbeteenden ändras så ökar också intäkterna. När reformen fått effekt så kommer det gå plus minus noll. Men vi kommer också återkomma i finansieringsfrågan när vi kan göra en samlad bedömning som inkluderar eventuella förändringar i skattesystemet. 2023 är fortfarande ett antal år bort, menar Annika Strandhäll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.