Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

NYHET Publicerad

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.

– Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige, vad som är viktigt framåt är att stabilisera sjukfrånvaron. För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedling och Försäkringskassan, framhåller Annika Strandhäll.

För att stoppa den kraftiga ökningen av sjukfrånvaron som skett efter 2010 fastställde regeringen tidigare ett mål om 9 sjukpenningdagar att nås år 2020 i Försäkringskassans regleringsbrev. Sjukpenningtalet ligger idag på 9,7 och det är osäkert om målet kommer nås, inte minst då inflödet av nya sjukskrivningar ökar. Målet togs dock bort av övergångsregeringen enligt principen att stryka politiska mål som inte återfanns i budgetpropositionen. Det återstår att se om regeringen kommer att upprätthålla målet för sjukpenningen.

– Det är idag för tidigt att säga något om hur ett eventuellt mål för sjukförsäkringen skulle kunna se ut, säger Annika Strandhäll.

Att antalet långa sjukskrivningar ökar ser socialförsäkringsministern som en naturlig följd av att den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen tagits bort, men hon ser tecken på en kommande minskning.

– De senaste åren har vi sett en minskning av sjukfall som blir mellan ett och två år, vilket gör att vi nu har prognoser som visar på en minskning av de långa sjukfallen, säger Annika Strandhäll.

Försäkringskassans samordnande roll är central, även om det är lika viktigt att andra aktörer också tar sitt ansvar. Förra året tillsattes en överdirektör för Försäkringskassan, som ett sätt att stötta upp ledningen. En nationell samordnare som ser över sjukskrivningsprocessen har också tillsatts, för att kunna binda ihop de olika aktörerna, med individens bästa i fokus. Åtgärder Annika Strandhäll anser kommer att ge effekt både här och nu och på sikt.

Försäkringskassan har lämnat förslag om att kraven för att bevilja förtidspension (sjukersättning) ska lättas, förslag som regeringen arbetar vidare på.

– Vi har en pågående översyn bland annat utifrån att det är väldigt få som får sjukersättning beviljad. Jag hoppas kunna återkomma snart i frågan, säger Annika Strandhäll.

Familjeveckan, som fullt genomförd ska ge föräldrar ytterligare en veckas betald föräldraledighet, är ett av Socialdemokraternas vallöften och ingår i den så kallade Januariöverenskommelsen. Att föräldraförsäkringen nyligen utretts och lämnat förslag som fokuserar på ett mer koncentrerat och tidigare uttag av föräldrapenningen, föranleder inte ministern att överväga någon ny utredning av föräldraförsäkringen.

– Familjeveckan är oberoende av föräldraförsäkringsutredningens förslag, fastslår Annika Strandhäll.

Pensionsgruppens förslag om Höja åldersgränser i pensionssystemet och andra trygghetssystem, samt Förbättrat grundskydd för pensionärer är nu ute på remiss. Förslagen innebär bland annat att det så kallade respektavståndet minskar ytterligare mellan intjänad pension och garantipension. Att det ska löna sig att arbeta vill ministern nå med höjda åldersgränser i pensionssystemet.

– För mig är det uppenbart att de pensionärer som har minst måste få det bättre. Men man ska vara ärlig med att det finns en målkonflikt mellan att starkt grundskydd och att det ska synas i pensionskuvertet att man arbetat. Förslagen som nu remitterats är därför utformade på ett varsamt sätt så att det fortfarande ska löna sig att ha arbetat. Just det kommer även åldersjusteringarna förstärka, säger Annika Strandhäll.

Bland arbetsmarknaden parter finns det en oro för att tjänstepensionssystemet hotas av överimplementering av EU:s regelverk gällande exempelvis tjänstepensionsföretag. De förslag som nu ligger på bordet riskerar att försämra tjänstepensionen. Socialförsäkringsministern är angelägen om att de regelverk vi har ska ge så höga pensioner som möjligt.

– Detta är något jag diskuterat med mina kollegor, bland annat på Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet, säger Annika Strandhäll.

Höjd så kallad riktålder till följd av längre livslängd innebär att sjukpenning, förtidspension och arbetslöshetsersättning betalas under längre tid och innebär kraftigt ökade kostnader.

– De ska finansieras via statsbudgeten och visst kan det innebära ökade kostnader på kort sikt, men så snart utträdesbeteenden ändras så ökar också intäkterna. När reformen fått effekt så kommer det gå plus minus noll. Men vi kommer också återkomma i finansieringsfrågan när vi kan göra en samlad bedömning som inkluderar eventuella förändringar i skattesystemet. 2023 är fortfarande ett antal år bort, menar Annika Strandhäll.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.