Bättre matchning med omställningsstöd

NYHET Publicerad

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Två rapporter från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har undersökt effekter av kollektivavtalade omställningsinsatser under åren 2006–2012.

– Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda. Det är första gången det görs en vetenskaplig studie med kontrollgrupper av omställningsavtalets effekter, säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

I kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO om omställningsförsäkring ingår hjälp till nytt jobb för arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. IFAU-rapporten Tidiga insatser till varslade arbetare – effekter av kollektivavtalade omställningsinsatser är den första studien av omställningsinsatsernas effekter. Insatser i form av coachning, rådgivning och kartläggning av kompetensprofil, startar tidigare och är mer individanpassade jämfört med den traditionella arbetsmarknadspolitiken. I 85 procent av fallen startar insatsen redan under uppsägningstiden.

I studien jämförs de som uppfyller kvalifikationskravet på 12 månaders anställning med de som nästan kvalificerar sig för omställningsstödet. Studien finner inte någon effekt av att omställningsinsatsen påverkat sannolikheten att bli arbetslös, tiden i arbetslöshet eller inkomsterna för den grupp som studerats. Resultaten visar också att inkomsterna inte påverkats två år efter uppsägningen. Däremot finns positiva effekter på det nya jobbets varaktighet.

– Det är svårt att dra några långtgående slutsatser av studien, eftersom den tittar på en smal grupp av personer; anställda med minst ett års anställningstid i företag som har sagt upp fem anställda eller fler. Mindre varsel omfattas inte. Vi kan konstatera att personer som fått stöd också funnit bättre jobb, jämfört med kontrollgruppen, vilket är väldigt positivt för personerna som fått stödinsatser, säger Pär Andersson.

Omställningsavtal blir allt viktigare på arbetsmarknaden och omfattar idag omkring 60 procent av arbetskraften. Men omställningsavtalens effekter är hittills inte särskilt väl undersökta och utvärderade. Pär Andersson anser att fler studier behövs på området.

– Det är önskvärt med fler vetenskapliga studier med kontrollgrupper så att vi får fakta och vägledning om hur vi ska utforma stöden. Helst skulle vi vilja studera alla grupper som fått omställningsstöd med kontrollgrupper under flera år och ta reda på vilka effekter stöden har. Det vore bra om fler omställningsorganisationer vill vara med och stödja ytterligare forskning.

IFAU har också undersökt effekten av det avgångsbidrag på 35 000 kronor som uppsagda arbetare äldre än 40 år får. I studien Engångsbidrag till uppsagda och arbetslöshetsperiodens längd, är kontrollgruppen de som nästan nått upp till kvalificeringsåldern 40 år.

Resultaten visar att arbetslösheten blev längre för de arbetare som fick avgångsbidraget, utan förbättring av matchningen mätt som nästa anställnings varaktighet. Tiden i arbetslöshet förlängdes särskilt i ett gott konjunkturläge och bland uppsagda i hushåll där det inte fanns inkomster från en andra person.

– Det som är lite förvånande är att hushållets ekonomi påverkar så starkt. Förlängning av arbetslöshetstiden drivs helt och hållet av personer i hushåll med sämre ekonomi, medan den inte förlängs i hushåll med god ekonomi. Men i grunden är resultaten inte oväntade, det finns en hel del internationell forskning på området, säger Pär Andersson.

Ett engångsbidrag innebär en ekonomisk förstärkning utöver arbetslöshetsersättningen, vilket ökar den ekonomiska tryggheten för de som sägs upp. Stödet gör det möjligt för de som sägs upp att utjämna konsumtionen över en längre tid, vilket är ett av syftena och som också har positiva samhällsekonomiska effekter. Däremot är självklart inte en förlängning av arbetslöshetstiden en önskvärd effekt

– Att ett engångsbelopp innebär att arbetslöshetstiden förlängs är dock ingen överraskning. Samma effekt har en arbetslöshetsersättning. Däremot har ett engångsbelopp inte den ytterligare effekt som en arbetslöshetsersättning har och som innebär att reservationslönen drivs upp, något som i sin tur innebär att den arbetssökande söker jobb mindre aktivt, säger Pär Andersson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.