Bättre matchning med omställningsstöd

NYHET Publicerad

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

Två rapporter från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har undersökt effekter av kollektivavtalade omställningsinsatser under åren 2006–2012.

– Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda. Det är första gången det görs en vetenskaplig studie med kontrollgrupper av omställningsavtalets effekter, säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.

I kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO om omställningsförsäkring ingår hjälp till nytt jobb för arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. IFAU-rapporten Tidiga insatser till varslade arbetare – effekter av kollektivavtalade omställningsinsatser är den första studien av omställningsinsatsernas effekter. Insatser i form av coachning, rådgivning och kartläggning av kompetensprofil, startar tidigare och är mer individanpassade jämfört med den traditionella arbetsmarknadspolitiken. I 85 procent av fallen startar insatsen redan under uppsägningstiden.

I studien jämförs de som uppfyller kvalifikationskravet på 12 månaders anställning med de som nästan kvalificerar sig för omställningsstödet. Studien finner inte någon effekt av att omställningsinsatsen påverkat sannolikheten att bli arbetslös, tiden i arbetslöshet eller inkomsterna för den grupp som studerats. Resultaten visar också att inkomsterna inte påverkats två år efter uppsägningen. Däremot finns positiva effekter på det nya jobbets varaktighet.

– Det är svårt att dra några långtgående slutsatser av studien, eftersom den tittar på en smal grupp av personer; anställda med minst ett års anställningstid i företag som har sagt upp fem anställda eller fler. Mindre varsel omfattas inte. Vi kan konstatera att personer som fått stöd också funnit bättre jobb, jämfört med kontrollgruppen, vilket är väldigt positivt för personerna som fått stödinsatser, säger Pär Andersson.

Omställningsavtal blir allt viktigare på arbetsmarknaden och omfattar idag omkring 60 procent av arbetskraften. Men omställningsavtalens effekter är hittills inte särskilt väl undersökta och utvärderade. Pär Andersson anser att fler studier behövs på området.

– Det är önskvärt med fler vetenskapliga studier med kontrollgrupper så att vi får fakta och vägledning om hur vi ska utforma stöden. Helst skulle vi vilja studera alla grupper som fått omställningsstöd med kontrollgrupper under flera år och ta reda på vilka effekter stöden har. Det vore bra om fler omställningsorganisationer vill vara med och stödja ytterligare forskning.

IFAU har också undersökt effekten av det avgångsbidrag på 35 000 kronor som uppsagda arbetare äldre än 40 år får. I studien Engångsbidrag till uppsagda och arbetslöshetsperiodens längd, är kontrollgruppen de som nästan nått upp till kvalificeringsåldern 40 år.

Resultaten visar att arbetslösheten blev längre för de arbetare som fick avgångsbidraget, utan förbättring av matchningen mätt som nästa anställnings varaktighet. Tiden i arbetslöshet förlängdes särskilt i ett gott konjunkturläge och bland uppsagda i hushåll där det inte fanns inkomster från en andra person.

– Det som är lite förvånande är att hushållets ekonomi påverkar så starkt. Förlängning av arbetslöshetstiden drivs helt och hållet av personer i hushåll med sämre ekonomi, medan den inte förlängs i hushåll med god ekonomi. Men i grunden är resultaten inte oväntade, det finns en hel del internationell forskning på området, säger Pär Andersson.

Ett engångsbidrag innebär en ekonomisk förstärkning utöver arbetslöshetsersättningen, vilket ökar den ekonomiska tryggheten för de som sägs upp. Stödet gör det möjligt för de som sägs upp att utjämna konsumtionen över en längre tid, vilket är ett av syftena och som också har positiva samhällsekonomiska effekter. Däremot är självklart inte en förlängning av arbetslöshetstiden en önskvärd effekt

– Att ett engångsbelopp innebär att arbetslöshetstiden förlängs är dock ingen överraskning. Samma effekt har en arbetslöshetsersättning. Däremot har ett engångsbelopp inte den ytterligare effekt som en arbetslöshetsersättning har och som innebär att reservationslönen drivs upp, något som i sin tur innebär att den arbetssökande söker jobb mindre aktivt, säger Pär Andersson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.