Felaktiga utbetalningar för 900 miljoner

NYHET Publicerad

VAB Nära 900 miljoner kronor har felaktigt betalats ut för vård av sjukt barn, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. Det finns starka indikationer på att problemen med felaktiga utbetalningar och missbruk kan vara omfattande, enligt rapporten. Att systemet för anmälan och utbetalning har blivit för enkelt och lätt att missbruka håller inte Alexandra Wallin, försäkringsdirektör och chef för avdelningen Barn och familj, med om.

Alexandra Wallin

Vi har hittat relativt omfattande problem med felaktiga utbetalningar av tillfällig föräldrapenning, konstaterar Försäkringskassans Alexandra Wallin.

Catharina Bäck

Enligt socialförsäkringsexpert Catharina Bäck, så är det avgörande för socialförsäkringens legitimitet att förmåner som den tillfälliga föräldrapenningen används på ett korrekt sätt.

Foto: SÖREN ANDERSSON

– Nej, det har inte blivit för enkelt att anmäla vård av sjukt barn. Vi vill underlätta för föräldrar. Samtidigt visar rapporten att våra kontroller måste öka, säger Alexandra Wallin.

Försäkringskassans granskning av utbetalningar av vård av sjukt barn visar att 15 procent av alla utbetalningar är felaktiga. Det motsvarar närmare 900 miljoner av totalt sex miljarder kronor. Den vanligaste orsaken är att föräldern har lämnat oriktiga uppgifter. Försäkringskassan bedömer att 15 procent är en underskattning av den verkliga andelen felaktiga utbetalningar.

– Vi såg att uttagen ökade ur försäkringen och bestämde oss för att titta närmare på orsakerna. Vi har hittat relativt omfattande problem med felaktiga utbetalningar av tillfällig föräldrapenning. Rapporten ger en bra grund för vårt vidare arbete, säger Alexandra Wallin.

I samband med att frånvarointyget togs bort 2012, skulle Försäkringskassan kompensera med fler slumpmässiga och riskbaserade kontroller. I rapporten konstateras att Försäkringskassan inte har genomfört kontroller i den omfattning som var tänkt. År 2013 genomfördes drygt 93 000 slumpmässiga kontroller, 2017 endast 1 065. Rapporten konstaterar att det finns anledning för ett omtag vad gäller kontrollarbetet inom tillfällig föräldrapenning, med tanke på problemets möjliga omfattning.

– Dagisintyget avskaffades eftersom det var mycket administration kring det för föräldrar, skolor/förskolor och Försäkringskassan, och det är ett politiskt beslut om det ska återinföras, säger Alexandra Wallin.

Sedan frånvarointygen slopades har kostnaden för vård av sjuka barn ökat med 34 procent, trots att antalet barn i befolkningen endast ökat med åtta procent mellan åren 2012 och 2017. Försäkringskassan tittar nu på hur kontrollerna i systemet kan bli bättre. Utökade slumpmässiga kontroller, fler handläggare som kontrollerar utbetalningar och fler riktade kontroller är några av de insatser som Försäkringskassan tittar på för att minska de felaktiga utbetalningarna.

– Kontrollerna kommer att öka. Fler handläggare ska jobba med att kontrollera ärenden och vi ser över informationen på hemsidan. Det ska vara lätt att göra rätt från början. Många ärenden är inte missbruk, utan snarare missuppfattningar, säger hon.

Alexandra Wallin menar att det också kan bli aktuellt med förändrad lagstiftning eftersom utökade kontroller kanske inte räcker.

– Vi vill få möjlighet att stämma av ansökningar om tillfällig föräldrapenning med arbetsgivarna och vi tittar på om arbetsgivardeklarationerna på individnivå, som införs 1 juni 2018, skulle vara ett bra verktyg. För att Försäkringskassan ska få lov att använda uppgifterna krävs en lagändring, säger hon.

Försäkringskassan prioriterar arbetet för att minska felaktiga utbetalningar, enligt Alexandra Wallin. Hon ser det som en viktig uppgift för Försäkringskassan att värna det gemensamma trygghetssystemet genom kontroller och korrekta utbetalningar.

– Det är en fin försäkring för familjer och vi ser att uttagen måste vara korrekta för att den ska vara kvar, säger Alexandra Wallin.

Enligt socialförsäkringsexpert Catharina Bäck så är det avgörande för socialförsäkringens legitimitet att förmåner som den tillfälliga föräldrapenningen används på ett korrekt sätt.

– Rapporten visar på ett mycket omfattande problem med felaktiga utbetalningar och missbruk av tillfällig föräldrapenning. Föräldraförsäkringen och den tillfälliga föräldrapenningen ger föräldrar unika möjligheter att kombinera arbete med familj när barnen är små. Vill man värna systemet så måste man på allvar ta itu med arbetet för att förhindra fusk och missbruk av förmånen, säger hon.

Försäkringskassans rapport

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.