Gör det lönsamt att arbeta längre

NYHET Publicerad

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.

Ingvar Backle
Foto: Ernst Henry Photography AB

Pensionsexpert Ingvar Backle.

Pensionsreformen fyller 25 år och nu försöker politikerna renovera systemet. Ett flertal reformer, stora och små, är under utarbetande. Två förslag är ute på remiss: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem och promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer.

– Reformer på pensionsområdet handlar oftast om höjda pensioner och pensionsinbetalningar, men för att hålla ihop pensionssystemet behöver vi förslag som främjar en arbetslinje, säger Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv.

Förslaget i promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer innebär i korthet att garantipensionen höjs med 200 kronor per månad. En höjning som kan tyckas modest, men den innebär att skillnaden i nettopension mellan att ha arbetat hela sitt liv mot att inte arbetat alls minskar med närmare 25 procent.

– Nu är det väl knappast någon som låter bli att jobba för att det i slutänden inte får någon större påverkan på pensionen, men i ett större sammanhang är det problematiskt att arbete inte lönar sig bättre. Det så kallade respektavståndet krymper vilket sänder fel signaler, menar Ingvar Backle.

AMF räknade i sin årsrapport för 2017 ut att en person som börjat jobba heltid som 25-åring år 1970 och tjänar 25 000 kronor vid pensioneringen vid 65 år, har 833 kronor mer i plånboken efter skatt, inklusive bostadstillägg, än en person som inte arbetat en enda dag. Den föreslagna höjningen av garantipensionen minskar den skillnaden till lite över 600 kronor.

– Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Inriktningen på politiken bör vara att förbättra incitamenten att arbeta och det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, säger Ingvar Backle.

Att fler arbetar efter uppnådd pensionsålder ökar skatteintäkterna och ökar samtidigt utbudet av flexibel arbetskraft som inte är beroende av en heltidslön. En successiv nedtrappning av arbetslivet har i många fall andra positiva effekter för individen än de rent ekonomiska. Företagens besvärliga kompetensförsörjningssituation kan mildras genom att fler väljer att arbeta längre.

– I slutänden är det nästan alltid individen som avgör när det är dags att lämna arbetslivet. Det finns stöd i forskningen för att en extra peng motiverar folk att jobba längre. Hur mycket och hur länge måste avgöras av individen och arbetsgivaren på den enskilda arbetsplatsen, säger Ingvar Backle.

Höjda åldrar i pensionssystemet är inte den enkla lösning på finansieringen av pensionssystemet man kan tro. Att införa en riktålder för hur länge sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut – från 65 till 67 år – innebär två års förlängning för en relativt stor grupp. Idag kommer var femte person som börjar lyfta sin ålderspension vid 65 år från sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. En höjd riktålder för dessa ersättningar innebär kraftigt ökade kostnader, en nettoutgift för statskassan.

– Socialdepartementet räknar med dynamiska effekter, skatteintäkter, av att fler jobbar längre, men de säkraste siffrorna vi har är kostnadsökningen. Vi har räknat försiktigt på skatteinkomsterna i ett scenario där de fyra femtedelar som arbetar fram till 65 skulle arbeta och betala skatt i två år till. Beräkningarna tyder på att det dessa skatteinkomster inte räcker till för att finansiera den ökade kostnaden för den femtedel som blir kvar två år till i sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringarna, säger Ingvar Backle.

Att vi lever längre gör att pensionen som andel av lönen kan bli lägre än förväntat. Debatten handlar mycket om att höja pensionsavgiften. Risken är att högre skatter och avgifter ökar arbetskraftskostnaden ytterligare, vilket påverkar konkurrenskraften negativt. En höjning av avgifterna skulle dock inte få någon effekt på pensionsutbetalningarna förrän efter en lång tid. Grunden för att värna stabiliteten i pensionssystemet, och hela socialförsäkringssystemet, är att öka antalet arbetande timmar under hela livet.

– Det är svårt att övertyga landets löntagare om att de måste arbeta längre för ”nationens skull”, för att rädda pensionssystemet. Väljer man att jobba vidare efter pensionsåldern är det något man gör för sig själv. Samhället borde i högre utsträckning ta vara på de enskildas drivkrafter att arbeta genom att se till att arbetet lönar sig bättre, säger Ingvar Backle.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.