Gör det lönsamt att arbeta längre

NYHET Publicerad

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.

Ingvar Backle
Foto: Ernst Henry Photography AB

Pensionsexpert Ingvar Backle.

Pensionsreformen fyller 25 år och nu försöker politikerna renovera systemet. Ett flertal reformer, stora och små, är under utarbetande. Två förslag är ute på remiss: Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem och promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer.

– Reformer på pensionsområdet handlar oftast om höjda pensioner och pensionsinbetalningar, men för att hålla ihop pensionssystemet behöver vi förslag som främjar en arbetslinje, säger Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv.

Förslaget i promemorian Förbättrat grundskydd för pensionärer innebär i korthet att garantipensionen höjs med 200 kronor per månad. En höjning som kan tyckas modest, men den innebär att skillnaden i nettopension mellan att ha arbetat hela sitt liv mot att inte arbetat alls minskar med närmare 25 procent.

– Nu är det väl knappast någon som låter bli att jobba för att det i slutänden inte får någon större påverkan på pensionen, men i ett större sammanhang är det problematiskt att arbete inte lönar sig bättre. Det så kallade respektavståndet krymper vilket sänder fel signaler, menar Ingvar Backle.

AMF räknade i sin årsrapport för 2017 ut att en person som börjat jobba heltid som 25-åring år 1970 och tjänar 25 000 kronor vid pensioneringen vid 65 år, har 833 kronor mer i plånboken efter skatt, inklusive bostadstillägg, än en person som inte arbetat en enda dag. Den föreslagna höjningen av garantipensionen minskar den skillnaden till lite över 600 kronor.

– Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Inriktningen på politiken bör vara att förbättra incitamenten att arbeta och det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, säger Ingvar Backle.

Att fler arbetar efter uppnådd pensionsålder ökar skatteintäkterna och ökar samtidigt utbudet av flexibel arbetskraft som inte är beroende av en heltidslön. En successiv nedtrappning av arbetslivet har i många fall andra positiva effekter för individen än de rent ekonomiska. Företagens besvärliga kompetensförsörjningssituation kan mildras genom att fler väljer att arbeta längre.

– I slutänden är det nästan alltid individen som avgör när det är dags att lämna arbetslivet. Det finns stöd i forskningen för att en extra peng motiverar folk att jobba längre. Hur mycket och hur länge måste avgöras av individen och arbetsgivaren på den enskilda arbetsplatsen, säger Ingvar Backle.

Höjda åldrar i pensionssystemet är inte den enkla lösning på finansieringen av pensionssystemet man kan tro. Att införa en riktålder för hur länge sjuk- och arbetslöshetsersättning betalas ut – från 65 till 67 år – innebär två års förlängning för en relativt stor grupp. Idag kommer var femte person som börjar lyfta sin ålderspension vid 65 år från sjuk- och arbetslöshetsförsäkring. En höjd riktålder för dessa ersättningar innebär kraftigt ökade kostnader, en nettoutgift för statskassan.

– Socialdepartementet räknar med dynamiska effekter, skatteintäkter, av att fler jobbar längre, men de säkraste siffrorna vi har är kostnadsökningen. Vi har räknat försiktigt på skatteinkomsterna i ett scenario där de fyra femtedelar som arbetar fram till 65 skulle arbeta och betala skatt i två år till. Beräkningarna tyder på att det dessa skatteinkomster inte räcker till för att finansiera den ökade kostnaden för den femtedel som blir kvar två år till i sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringarna, säger Ingvar Backle.

Att vi lever längre gör att pensionen som andel av lönen kan bli lägre än förväntat. Debatten handlar mycket om att höja pensionsavgiften. Risken är att högre skatter och avgifter ökar arbetskraftskostnaden ytterligare, vilket påverkar konkurrenskraften negativt. En höjning av avgifterna skulle dock inte få någon effekt på pensionsutbetalningarna förrän efter en lång tid. Grunden för att värna stabiliteten i pensionssystemet, och hela socialförsäkringssystemet, är att öka antalet arbetande timmar under hela livet.

– Det är svårt att övertyga landets löntagare om att de måste arbeta längre för ”nationens skull”, för att rädda pensionssystemet. Väljer man att jobba vidare efter pensionsåldern är det något man gör för sig själv. Samhället borde i högre utsträckning ta vara på de enskildas drivkrafter att arbeta genom att se till att arbetet lönar sig bättre, säger Ingvar Backle.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.
NYHET Publicerad:

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

SOCIALFÖRSÄKRING Lidl arbetar hårt för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa, betonar Ia Wallgren, HR-specialist på Lidl i Sverige. "Vi måste vara uppmärksamma på tidiga signaler som ökad korttidsfrånvaro och inte vara rädda att fråga hur en medarbetare mår. Om vi ser oroande tecken så ska vi snabbt ringa upp och kolla läget", säger hon.
NYHET Publicerad:

Annika Strandhäll: ”Vi har idag en låg sjukfrånvaro i Sverige”

SOCIALFÖRSÄKRING Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) anser att vi idag har en låg sjukfrånvaro och att det viktiga framöver är att stabilisera den. Än är målen inte nådda. "För att nå dit krävs en bred samverkan mellan de aktörer som är en del av sjukskrivningsprocessen, som arbetsgivare, hälso- och sjukvård, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.