Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

NYHET Publicerad

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.

Pia Blank Thörnroos

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Richard Hellenius

Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv är kritisk mot Skatteverkets ställningstagande och menar att det fortfarande finns många frågor kring vårdskatten som behöver tydliggöras. 

– Skatteverkets ställningstagande ger inte den trygghet och förutsebarhet som arbetsgivare och anställda behöver. Dessa kommer i väldigt många fall inte med säkerhet kunna veta om de vårdinsatser arbetsgivaren står för ska förmånsbeskattas hos den anställde eller inte, säger han.

Utgångspunkten för Skatteverket i arbetet med ställningstagandet har enligt Pia Blank Thörnroos varit att tydliggöra lagstiftningen så att anställda inte ska behöva oroa sig för förmånsbeskattning när de till exempel går till naprapat, psykolog eller företagshälsovård som betalas av arbetsgivaren.

–  Vanliga människor med vanliga jobb som går till naprapat eller får möjlighet till psykologsamtal ska inte behöva oroa sig och ska inte förmånsbeskattas. Vi har gjort bedömningen att det gäller förebyggande såväl som under sjukskrivning, då det är rehabiliterande insatser, säger Pia Blank Thörnroos.

Skatteverkets ställningstagande har kritiserats av arbetsgivare för att vara alltför restriktivt när det gäller exempelvis läkarbesök, allmänna hälsokontroller och operationer som arbetsgivare erbjuder för att förbättra möjligheterna att ta tillvara arbetstagarens arbetsförmåga. Skatteverkets uppfattning är, enligt Pia Blank Thörnroos, bland annat att alla operationer är skattepliktiga.

–  Grunden i lagstiftningen är att all hälso- och sjukvård som tillhandahålls av arbetsgivaren är skattepliktig. Skatteverkets tolkning är då att vård som man har under sitt liv är skattepliktig eftersom det är privata levnadsomkostnader. Det gäller generella läkarbesök såväl som generella hälsokontroller. Vad gäller operationer så är det Skatteverkets uppfattning att alla operationer är skattepliktiga, säger Pia Blank Thörnroos.

Enligt Richard Hellenius är Skatteverkets utgångspunkt olycklig och måste ifrågasättas. Med en mer allsidig utgångspunkt, där exempelvis betydelsen av att tillvarata arbetstagarens arbetsförmåga hade vägts in hade, enligt hans uppfattning, följt ett mer nyanserat ställningstagande. En mer rimlig utgångspunkt borde enligt honom vara att när arbetsgivare finansierar insatser i syfte att snabbt få tillbaka en anställd i arbete bör förmånsbeskattning inte ske.

–  Skatteverkets utgångspunkt är olycklig. En arbetsgivare som har behov av att snabbt få en anställd åter i tjänst kan välja att bekosta en privat vårdinsats. Sådan vård är inte subventionerad med offentliga medel, och eftersom värdet av förmånen ska bestämmas utifrån det marknadsmässiga priset drabbas den anställde av en mycket tuff förmånsbeskattning – långt över den patientavgift den anställde hade fått betala i offentlig vård. Det är inte rimligt. Arbetsgivare som har behov av att anställda får en snabb återgång i arbete och därför väljer att bekosta dyrare alternativ bör inte motarbetas, säger Richard Hellenius. 

En praktisk svårighet vid bedömningen av om vård som erbjuds och betalas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas eller inte är patientsekretessen. Skatteverkets ställningstagande har kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn till den. Pia Blank Thörnroos hänvisar till skrivningarna i Skatteverkets ställningstagande.

– I vårt ställningstagande har vi skrivit att vi tolkar lagstiftningen så att psykologbesök är skattefria, oavsett orsak. Då behöver inte arbetsgivaren fråga den anställde vilken sorts behandling som utförs och behöver därmed inte bryta mot patientsekretessen, säger Pia Blank Thörnroos. 

Richard Hellenius menar att det, trots Skatteverkets ställningstagande, finns flera frågor som behöver förtydligas av Skatteverket då lagstiftningen får direkta skattekonsekvenser för anställda och arbetsgivare. Inte minst om man beaktar risken för sanktioner i form av skattetillägg.

– Det är olyckligt att ställningstagandet är restriktivt och otydligt. Det handlar om lagstiftning som direkt berör ett mycket stort antal anställda och arbetsgivare. Den bristfälliga lagstiftningen har inte gjort uppgiften enkel, men Skatteverket har inte heller lyckats med att göra det lätt att göra rätt, säger Richard Hellenius.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.