Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

NYHET Publicerad

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.

Pia Blank Thörnroos

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Richard Hellenius

Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv.

Richard Hellenius, skatteexpert på Svenskt Näringsliv är kritisk mot Skatteverkets ställningstagande och menar att det fortfarande finns många frågor kring vårdskatten som behöver tydliggöras. 

– Skatteverkets ställningstagande ger inte den trygghet och förutsebarhet som arbetsgivare och anställda behöver. Dessa kommer i väldigt många fall inte med säkerhet kunna veta om de vårdinsatser arbetsgivaren står för ska förmånsbeskattas hos den anställde eller inte, säger han.

Utgångspunkten för Skatteverket i arbetet med ställningstagandet har enligt Pia Blank Thörnroos varit att tydliggöra lagstiftningen så att anställda inte ska behöva oroa sig för förmånsbeskattning när de till exempel går till naprapat, psykolog eller företagshälsovård som betalas av arbetsgivaren.

–  Vanliga människor med vanliga jobb som går till naprapat eller får möjlighet till psykologsamtal ska inte behöva oroa sig och ska inte förmånsbeskattas. Vi har gjort bedömningen att det gäller förebyggande såväl som under sjukskrivning, då det är rehabiliterande insatser, säger Pia Blank Thörnroos.

Skatteverkets ställningstagande har kritiserats av arbetsgivare för att vara alltför restriktivt när det gäller exempelvis läkarbesök, allmänna hälsokontroller och operationer som arbetsgivare erbjuder för att förbättra möjligheterna att ta tillvara arbetstagarens arbetsförmåga. Skatteverkets uppfattning är, enligt Pia Blank Thörnroos, bland annat att alla operationer är skattepliktiga.

–  Grunden i lagstiftningen är att all hälso- och sjukvård som tillhandahålls av arbetsgivaren är skattepliktig. Skatteverkets tolkning är då att vård som man har under sitt liv är skattepliktig eftersom det är privata levnadsomkostnader. Det gäller generella läkarbesök såväl som generella hälsokontroller. Vad gäller operationer så är det Skatteverkets uppfattning att alla operationer är skattepliktiga, säger Pia Blank Thörnroos.

Enligt Richard Hellenius är Skatteverkets utgångspunkt olycklig och måste ifrågasättas. Med en mer allsidig utgångspunkt, där exempelvis betydelsen av att tillvarata arbetstagarens arbetsförmåga hade vägts in hade, enligt hans uppfattning, följt ett mer nyanserat ställningstagande. En mer rimlig utgångspunkt borde enligt honom vara att när arbetsgivare finansierar insatser i syfte att snabbt få tillbaka en anställd i arbete bör förmånsbeskattning inte ske.

–  Skatteverkets utgångspunkt är olycklig. En arbetsgivare som har behov av att snabbt få en anställd åter i tjänst kan välja att bekosta en privat vårdinsats. Sådan vård är inte subventionerad med offentliga medel, och eftersom värdet av förmånen ska bestämmas utifrån det marknadsmässiga priset drabbas den anställde av en mycket tuff förmånsbeskattning – långt över den patientavgift den anställde hade fått betala i offentlig vård. Det är inte rimligt. Arbetsgivare som har behov av att anställda får en snabb återgång i arbete och därför väljer att bekosta dyrare alternativ bör inte motarbetas, säger Richard Hellenius. 

En praktisk svårighet vid bedömningen av om vård som erbjuds och betalas av arbetsgivaren ska förmånsbeskattas eller inte är patientsekretessen. Skatteverkets ställningstagande har kritiserats för att inte ta tillräcklig hänsyn till den. Pia Blank Thörnroos hänvisar till skrivningarna i Skatteverkets ställningstagande.

– I vårt ställningstagande har vi skrivit att vi tolkar lagstiftningen så att psykologbesök är skattefria, oavsett orsak. Då behöver inte arbetsgivaren fråga den anställde vilken sorts behandling som utförs och behöver därmed inte bryta mot patientsekretessen, säger Pia Blank Thörnroos. 

Richard Hellenius menar att det, trots Skatteverkets ställningstagande, finns flera frågor som behöver förtydligas av Skatteverket då lagstiftningen får direkta skattekonsekvenser för anställda och arbetsgivare. Inte minst om man beaktar risken för sanktioner i form av skattetillägg.

– Det är olyckligt att ställningstagandet är restriktivt och otydligt. Det handlar om lagstiftning som direkt berör ett mycket stort antal anställda och arbetsgivare. Den bristfälliga lagstiftningen har inte gjort uppgiften enkel, men Skatteverket har inte heller lyckats med att göra det lätt att göra rätt, säger Richard Hellenius.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dyrt pensionsförslag saknar finansiering

KOMMENTAR Pensionsgruppen har lagt fram förslag för ett längre arbetsliv. Hur de ökade utgifterna ska finansieras nämns inte, vilket är oroande. Det finns ett stort behov av fler arbetade timmar i ekonomin, men de nu föreslagna förändringarna ger inga incitament till det, konstaterar försäkringsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bättre matchning med omställningsstöd

OMSTÄLLNING Avgångsbidrag förlänger tiden i arbetslöshet och tidiga omställningsinsatser ger bättre matchning till nytt jobb, visar två rapporter från IFAU. "Resultaten är inte förvånande i sig, men det är bra att få en vetenskaplig analys av omställningsförsäkringens förmåner för uppsagda", säger Pär Andersson, förhandlare och försäkringsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Reglera inte sönder tjänstepensionen”

PENSION Ingvar Backle, pensionsexpert på Svenskt Näringsliv, kritiserar regeringens förslag om ökade kapitaltäckningskrav för tjänstepensionsföretag. "De innebär en överreglering och risk för försämrad avkastning, vilket kan driva bolagen och det förvaltade kapitalet utomlands."
NYHET Publicerad:

”Psykisk ohälsa ett allt större folkhälsoproblem”

SOCIALFÖRSÄKRING Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland unga. Tid och resurser läggs på projekt som inte gör skillnad, istället för på nödvändiga reformer, menar Kerstin Evelius, som nyligen överlämnat en utredning om psykisk ohälsa till regeringen. "Det är som att vi ser spanska sjukan komma och bygger ut infektionsklinikerna istället för att satsa på vaccination", säger hon.
NYHET Publicerad:

Almega: ”Tanken med karensavdrag är rätt och logisk”

KARENS 1 januari 2019 ändras reglerna om karens i sjuklönelagen. Nuvarande karensdag ersätts med ett karensavdrag. Syftet med regeländringen om karensavdrag är att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. "Ändringens syfte är bra och logisk men lagstiftningens införande har varit en stor utmaning", säger Gunnar Ekbrant, arbetsrättsjurist och avtalsexpert på Almega.
NYHET Publicerad:

Utredning: Omfördelning av resurser mellan vården och sjukförsäkringen

STATSBIDRAG Ett årligt statsbidrag till landsting för att stimulera arbete med minskad sjukskrivning föreslås införas. Storleken på bidraget bestäms av nivån på utbetald sjukpenning för kortare sjukskrivningar, upp till  90 dagar. Med en så kallad finansiell samordning är tanken är att sjukvården får mer resurser att jobba förebyggande, framförallt inom psykisk ohälsa och att det arbetet leder till minskade sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Nu ökar sjukfrånvaron igen

SJUKSKRIVNINGAR Försäkringskassan skriver upp prognoserna för sjukförsäkringen fram till 2022. Den tidigare trenden med minskade sjukskrivningar är bruten. Under åren framöver beräknar Försäkringskassan att utgifterna för sjukpenning ökar, jämfört med tidigare år. Orsaken är ett högre inflöde av sjukskrivningar. Det visar Försäkringskassans senaste utgiftsprognos.
NYHET Publicerad:

Debatt: Koppla arbetsskatterna till de sociala förmånerna

ARBETSGIVARAVGIFTER En stor del av arbetsgivaravgifterna, den allmänna löneavgiften, är ren skatt. Avgifter bör endast betalas på den del av lönen som ger rätt till ersättning, skriver socialförsäkringsexpert Catharina Bäck och regionchef Annika Bröms.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: ”Sjukskrivningar kostar 62 miljarder varje år”

SJUKFRÅNVARO Enligt en färsk rapport från Skandia uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar under 2017 till 62 miljarder kronor. Nära hälften av kostnaderna beror på psykisk ohälsa. Då är inte kostnaderna för sjuklön och sjukpenning inkluderade. Skandia menar att den kostnaden kan minska om det förebyggande arbetet ökar i Sverige.
NYHET Publicerad:

Kritik mot vårdskatten: Det är inte lätt att göra rätt

VÅRDSKATTEN Rättsliga oklarheter som följer med den nya vårdskatten är ett stort problem för arbetsgivare. Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för problemen. Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket, menar att myndigheten ökat tydligheten. ”Ställningstagandet gör lagstiftningen mer tydlig och på vissa håll mer generös än tidigare”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjukpenning: Majoriteten som får avslag tillbaka i arbete

RAPPORT Allt fler sjukskrivna nekas sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är glädjande eftersom vi vet från forskningen att det finns en påtaglig risk att fastna i sjukskrivning och utanförskap om sjukskrivning pågår i en lång tid”, säger Försäkringskassans generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.
NYHET Publicerad:

Allt fler i jobb efter avslutad sjukskrivning

RAPPORT Allt fler har de senaste åren nekats sjukpenning – men majoriteten som får avslag kommer tillbaka till arbete, enligt en ny rapport från Försäkringskassan. ”Det är positiva nyheter som visar att rehabiliteringskedjan fungerar. Det visar också att företagen arbetar aktivt för att ta tillvara medarbetarnas arbetsförmåga”, säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Fler kvinnor i omställning får nytt jobb, högre lön och befattning

OMSTÄLLNING Fler kvinnor får nytt jobb, högre lön och befattning, det visar ny statistik från TRR, Trygghetsrådet. Det är också fler kvinnor än män som kommer i nytt arbete efter att de blivit uppsagda. Lennart Hedström, vd på TRR, menar att det kan finnas flera förklaringar till statistiken.
NYHET Publicerad:

Strandhäll om inspektionens kritik: ”Förändringar behövdes”

SOCIALFÖRSÄKRING Styrningen av Försäkringskassan behöver bli mer långsiktig och uthållig, enligt Inspektionen för socialförsäkringen, ISF. "Regeringens uppdrag om mer stöd till människor och förändringar på myndigheten behövdes", säger socialminister Annika Strandhäll.
NYHET Publicerad:

Satsningar på frisk start för unga i arbetslivet

SOCIALFÖRSÄKRING Sjukskrivningarna ökar men det saknas forskning om varför. AFA försäkring satsar därför på ett fyraårigt forskningsprogram om unga i arbetslivet. Skanska jobbar förebyggande. "En frisk start på arbetslivet är viktigt. Det gäller både ohälsa såväl som olyckor. Vi har en nollvision för olyckor på våra arbetsplatser och sätter alltid säkerheten först", säger Ann Eriksson, HR specialist.
NYHET Publicerad:

Oklara besked från Skatteverket om vårdskatten

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv har upprepade gånger varnat för de rättsliga problem som följer med vårdskatten eftersom gränsen mellan de insatser som ska beskattas och de som ska vara skattefria är mycket oklar. Trots nya besked från Skatteverket är läget fortfarande otydligt.
NYHET Publicerad:

Utredaren Jennie Nilsson: ”Fler ska både vilja och våga starta företag”

TRYGGHETSSYSTEMEN Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över hur villkoren för företagare kan förbättras, för ett tryggare företagande. Företagare ska ha samma trygghet som en anställd i ett modernt arbetsliv, anser Jennie Nilsson (S), utredare.
NYHET Publicerad:

Omotiverat långa sjukskrivningar vid psykisk ohälsa

GRANSKNING Riksrevisionen har granskat sjukskrivingar vid psykisk ohälsa. Slutsatsen är att Försäkringskassans bedömningar inte är likformiga, sjukskrivningstid överskrids och kompletterande läkarintyg saknas. "Det var många fall i studien som inte hade tillräckliga underlag", säger Daniel Melén projektledare.
NYHET Publicerad:

Volvo Cars om höjd pensionsålder: ”Vi ser inget behov av regeländring”

PENSIONS- OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR Volvo Cars är en attraktiv arbetsgivare. Enkelhet och trygghet är utgångspunkten i arbetet med pensions- och försäkringsfrågor. "Vi tycker mycket om kollektivavtalen. Det är rakt och enkelt, och vi har tagit bort andra erbjudanden", säger Christina Munk-Hemberg.
NYHET Publicerad:

Flygande start för ME:s nya youtubefilm

YRKESVAL På mindre än tre dygn fick filmen om livet som maskinförare som producerats av youtubestjärnan Hampus Hedström och Maskinentreprenörerna över 80 000 visningar. Och intresset håller sig.