Pathric Hägglund

Pathric Hägglund

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

NYHET Publicerad

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Rapporten sätter för första gången siffror på att det finns osakliga skillnader mellan kvinnor och män i sjukskrivningsprocessen.

– Flera regeringar har påtalat risken för att män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. Men osakliga skillnader är svåra att upptäcka eftersom man behöver information som inte finns i registerdata, så som läkarens bedömning av patientens arbetsförmåga. I denna studie kom vi dock över sådan information, säger Pathric Hägglund, projektledare för granskningen hos Riksrevisionen.

Den granskning som Riksrevisionen genomfört baseras på 60 000 patienter i Skåne åren 2010-2016. Majoriteten av patienterna i granskningen hade diagnostiserats med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Pathric Hägglund menar att det inte finns några tydliga förklaringar till att kvinnor sjukskrivs mer än män.

– Vi ser att kvinnor sjukskrivs mer trots att deras bedömda arbetsförmågan är densamma som männens, men vi har inga säkra förklaringar till varför det är så. Det kan vara så att kvinnor i genomsnitt är mer öppna för sjukskrivning än män, vi vet sen tidigare att kvinnor är mer benägna att söka vård i förebyggande syfte, säger Pathric Hägglund.

En svagare position på arbetsmarknaden kan göra det enklare att vara borta från jobbet. I rapporten refereras till forskning som visar att kvinnors sjukfrånvaro ökar i förhållande till mannens i samband med familjebildning.

Sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser har ökat, men Folkhälsomyndighetens undersökningar visar på en stabil trend för upplevd oro och ångest. Pathric Hägglund framhåller att det är unikt för Sverige är att sjuktalen fluktuerar kraftig över tid samtidigt som folkhälsan är stabil eller förbättras.

– Det är bevisligen fel att peka på ökade sjuktal och göra kopplingen att arbetsförmågan minskar och ohälsan ökar. Detta har studerats förut och det visar sig att sjuktalen varierar med förändringar i sjukförsäkringens regler och i tillämpningen av reglerna. Även normer kring sjukskrivning har betydelse för sjuktalen. På samma sätt beror inte kvinnors högre sjuktal på att de har sämre hälsa än män, menar Pathric Hägglund.

Läkarintygens kvalitet är av särskild betydelse för att minska osakliga skillnader. Vårdens bedömningar är centrala i sjukskrivningsprocessen och det som Försäkringskassan, arbetsgivaren och andra aktörer har att förhålla sig till. I sammanhanget understryker Pathric Hägglund särskilt att aktörerna i sjukskrivningsprocessen har tillgång till olika mycket information om individens arbetsförmåga, vilket är ett problem som behöver ägnas större uppmärksamhet.

Riksrevisionen ger några åtgärdsförslag som syftar till att göra tillämpningen av regelverket mer neutralt och vill att staten tillsätter en utredning för att se över bedömningen av arbetsförmåga.

– Problemet är komplext och kräver flera typer av åtgärder. En första är att Försäkringskassan ges ett uppdrag att bättre följa upp vårdgivares sjukintygsskrivande, något som inte görs i någon större omfattning idag. Vi föreslår också att en utredning tillsätts för att ge förslag på hur expertis bättre ska kunna involveras i bedömningen av arbetsförmågan, säger Pathric Hägglund.

Enligt rapporten är läkarens bedömning av arbetsförmågan vid psykiatriska diagnoser särskilt svår eftersom det saknas objektiva och mätbara data, varför bedömningarna i hög grad baseras på patienternas egna beskrivningar. Riksrevisionen vill därför se ett bättre användande av den försäkringsmedicinska expertis som finns och att incitamenten för att göra korrekt utformade och informativa läkarintyg säkerställs.

– Det är viktigt att läkare har tydliga incitament att utfärda korrekta läkarintyg. Intygen ska vara baserade på individens arbetsförmåga och inget annat. Kön ska inte vara avgörande utan arbetsförmåga på grund av sjukdom, understryker Pathric Hägglund.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.