Pathric Hägglund

Pathric Hägglund

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

NYHET Publicerad

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Rapporten sätter för första gången siffror på att det finns osakliga skillnader mellan kvinnor och män i sjukskrivningsprocessen.

– Flera regeringar har påtalat risken för att män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. Men osakliga skillnader är svåra att upptäcka eftersom man behöver information som inte finns i registerdata, så som läkarens bedömning av patientens arbetsförmåga. I denna studie kom vi dock över sådan information, säger Pathric Hägglund, projektledare för granskningen hos Riksrevisionen.

Den granskning som Riksrevisionen genomfört baseras på 60 000 patienter i Skåne åren 2010-2016. Majoriteten av patienterna i granskningen hade diagnostiserats med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Pathric Hägglund menar att det inte finns några tydliga förklaringar till att kvinnor sjukskrivs mer än män.

– Vi ser att kvinnor sjukskrivs mer trots att deras bedömda arbetsförmågan är densamma som männens, men vi har inga säkra förklaringar till varför det är så. Det kan vara så att kvinnor i genomsnitt är mer öppna för sjukskrivning än män, vi vet sen tidigare att kvinnor är mer benägna att söka vård i förebyggande syfte, säger Pathric Hägglund.

En svagare position på arbetsmarknaden kan göra det enklare att vara borta från jobbet. I rapporten refereras till forskning som visar att kvinnors sjukfrånvaro ökar i förhållande till mannens i samband med familjebildning.

Sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser har ökat, men Folkhälsomyndighetens undersökningar visar på en stabil trend för upplevd oro och ångest. Pathric Hägglund framhåller att det är unikt för Sverige är att sjuktalen fluktuerar kraftig över tid samtidigt som folkhälsan är stabil eller förbättras.

– Det är bevisligen fel att peka på ökade sjuktal och göra kopplingen att arbetsförmågan minskar och ohälsan ökar. Detta har studerats förut och det visar sig att sjuktalen varierar med förändringar i sjukförsäkringens regler och i tillämpningen av reglerna. Även normer kring sjukskrivning har betydelse för sjuktalen. På samma sätt beror inte kvinnors högre sjuktal på att de har sämre hälsa än män, menar Pathric Hägglund.

Läkarintygens kvalitet är av särskild betydelse för att minska osakliga skillnader. Vårdens bedömningar är centrala i sjukskrivningsprocessen och det som Försäkringskassan, arbetsgivaren och andra aktörer har att förhålla sig till. I sammanhanget understryker Pathric Hägglund särskilt att aktörerna i sjukskrivningsprocessen har tillgång till olika mycket information om individens arbetsförmåga, vilket är ett problem som behöver ägnas större uppmärksamhet.

Riksrevisionen ger några åtgärdsförslag som syftar till att göra tillämpningen av regelverket mer neutralt och vill att staten tillsätter en utredning för att se över bedömningen av arbetsförmåga.

– Problemet är komplext och kräver flera typer av åtgärder. En första är att Försäkringskassan ges ett uppdrag att bättre följa upp vårdgivares sjukintygsskrivande, något som inte görs i någon större omfattning idag. Vi föreslår också att en utredning tillsätts för att ge förslag på hur expertis bättre ska kunna involveras i bedömningen av arbetsförmågan, säger Pathric Hägglund.

Enligt rapporten är läkarens bedömning av arbetsförmågan vid psykiatriska diagnoser särskilt svår eftersom det saknas objektiva och mätbara data, varför bedömningarna i hög grad baseras på patienternas egna beskrivningar. Riksrevisionen vill därför se ett bättre användande av den försäkringsmedicinska expertis som finns och att incitamenten för att göra korrekt utformade och informativa läkarintyg säkerställs.

– Det är viktigt att läkare har tydliga incitament att utfärda korrekta läkarintyg. Intygen ska vara baserade på individens arbetsförmåga och inget annat. Kön ska inte vara avgörande utan arbetsförmåga på grund av sjukdom, understryker Pathric Hägglund.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.