Pathric Hägglund

Pathric Hägglund

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

NYHET Publicerad

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

Rapporten sätter för första gången siffror på att det finns osakliga skillnader mellan kvinnor och män i sjukskrivningsprocessen.

– Flera regeringar har påtalat risken för att män och kvinnor bedöms olika i sjukskrivningsprocessen. Men osakliga skillnader är svåra att upptäcka eftersom man behöver information som inte finns i registerdata, så som läkarens bedömning av patientens arbetsförmåga. I denna studie kom vi dock över sådan information, säger Pathric Hägglund, projektledare för granskningen hos Riksrevisionen.

Den granskning som Riksrevisionen genomfört baseras på 60 000 patienter i Skåne åren 2010-2016. Majoriteten av patienterna i granskningen hade diagnostiserats med lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. Pathric Hägglund menar att det inte finns några tydliga förklaringar till att kvinnor sjukskrivs mer än män.

– Vi ser att kvinnor sjukskrivs mer trots att deras bedömda arbetsförmågan är densamma som männens, men vi har inga säkra förklaringar till varför det är så. Det kan vara så att kvinnor i genomsnitt är mer öppna för sjukskrivning än män, vi vet sen tidigare att kvinnor är mer benägna att söka vård i förebyggande syfte, säger Pathric Hägglund.

En svagare position på arbetsmarknaden kan göra det enklare att vara borta från jobbet. I rapporten refereras till forskning som visar att kvinnors sjukfrånvaro ökar i förhållande till mannens i samband med familjebildning.

Sjukskrivningar med psykiatriska diagnoser har ökat, men Folkhälsomyndighetens undersökningar visar på en stabil trend för upplevd oro och ångest. Pathric Hägglund framhåller att det är unikt för Sverige är att sjuktalen fluktuerar kraftig över tid samtidigt som folkhälsan är stabil eller förbättras.

– Det är bevisligen fel att peka på ökade sjuktal och göra kopplingen att arbetsförmågan minskar och ohälsan ökar. Detta har studerats förut och det visar sig att sjuktalen varierar med förändringar i sjukförsäkringens regler och i tillämpningen av reglerna. Även normer kring sjukskrivning har betydelse för sjuktalen. På samma sätt beror inte kvinnors högre sjuktal på att de har sämre hälsa än män, menar Pathric Hägglund.

Läkarintygens kvalitet är av särskild betydelse för att minska osakliga skillnader. Vårdens bedömningar är centrala i sjukskrivningsprocessen och det som Försäkringskassan, arbetsgivaren och andra aktörer har att förhålla sig till. I sammanhanget understryker Pathric Hägglund särskilt att aktörerna i sjukskrivningsprocessen har tillgång till olika mycket information om individens arbetsförmåga, vilket är ett problem som behöver ägnas större uppmärksamhet.

Riksrevisionen ger några åtgärdsförslag som syftar till att göra tillämpningen av regelverket mer neutralt och vill att staten tillsätter en utredning för att se över bedömningen av arbetsförmåga.

– Problemet är komplext och kräver flera typer av åtgärder. En första är att Försäkringskassan ges ett uppdrag att bättre följa upp vårdgivares sjukintygsskrivande, något som inte görs i någon större omfattning idag. Vi föreslår också att en utredning tillsätts för att ge förslag på hur expertis bättre ska kunna involveras i bedömningen av arbetsförmågan, säger Pathric Hägglund.

Enligt rapporten är läkarens bedömning av arbetsförmågan vid psykiatriska diagnoser särskilt svår eftersom det saknas objektiva och mätbara data, varför bedömningarna i hög grad baseras på patienternas egna beskrivningar. Riksrevisionen vill därför se ett bättre användande av den försäkringsmedicinska expertis som finns och att incitamenten för att göra korrekt utformade och informativa läkarintyg säkerställs.

– Det är viktigt att läkare har tydliga incitament att utfärda korrekta läkarintyg. Intygen ska vara baserade på individens arbetsförmåga och inget annat. Kön ska inte vara avgörande utan arbetsförmåga på grund av sjukdom, understryker Pathric Hägglund.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.