Ny studie visar: Låg sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

NYHET Publicerad

SJUKFRÅNVARO En ny och unik studie visar att privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Bland dem som är sjukskrivna är det inte någon skillnad i sjukskrivningslängd mellan kvinnor och män. Studien är gjord av professor Kristina Alexanderson på Karolinska Institutet i samarbete med Alecta.

Kristina Alexandersson

Professor Kristina Alexanderson på Karolinska Institutet.

– Privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Den absoluta majoriteten, 92 procent av alla i studien, har överhuvudtaget inte varit sjukskrivna i ett fall som blev mer än 14 dagar långt, säger Kristina Alexanderson.

I studien har ingått 1,3 miljoner privatanställda tjänstemän i Sverige år 2012 och forskarna har tittat på hur många som var sjukskrivna i mer än 14 dagar eller som hade sjuk- eller aktivitetsersättning. Studien har tittat på sjukfrånvaro utifrån bland annat diagnoser, könsaspekter och branscher.

– En viktig slutsats i studien är att kvinnor hade högre risk att bli sjukskrivna, dvs större andel av kvinnorna än männen var sjukskrivna någon gång under året. Däremot hade inte de sjukskrivna kvinnorna längre sjukfrånvaro än de sjukskrivna männen. Om man relaterar antalet sjuskrivnings- och sjuk- och aktivitetsersättningsdagar till de personer som hade sjukskrivning – dvs inte till alla anställda – var könsskillnaderna betydligt mindre i alla diagnoser, säger Kristina Alexanderson.

Anställda inom näringsgrenen vård, omsorg och utbildning har, enligt studien, högst andel personer med sjukskrivning, med nära 14 procent för kvinnor och 7 procent för män. Studien visar också att psykiska diagnoser är den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen bland både kvinnor och män.

– Tidigare var rörelseorganens diagnoser den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen, och psykiska besvär var näst vanligast. Nu är det psykiska besvär den vanligaste sjukskrivingsdiagnosen – för både kvinnor och män. Det är en förändring som har skett det senaste decenniet, säger Kristina Alexanderson.

Kvinnor har, enligt studien, högre risk än män att sjukskrivas mer än 14 dagar oavsett bransch och yrke. Vad som är orsaken till kvinnors högre risk finns det lite forskning om och Kristina Alexanderson menar att det inte går att dra några slutsatser utifrån denna studie om orsaken.

– Vi har i denna första delstudie inte tittat på varför kvinnor, oavsett bransch och yrke, har en högre risk att sjukskrivas. Det vi såg är att det finns ett samband mellan utbildningsnivå och sjukskrivning, och att ensamstående män med hemmavarande barn har högre risk. Ålder är en annan central faktor, och vi fann bl.a. att personer över 65 år hade en lägre risk, särskilt bland kvinnor. Fördjupade studier behövs för att få kunskap om detta och om förändringar över tid, säger hon.

Kristina Alexandersson menar att frågan om människor är friska eller sjuka är fel ställd. De flesta personer, särskilt i högre åldrar har olika diagnoser, men är inte alls sjukskrivna, eftersom sjukdomen inte påverkar deras arbetsförmåga. En viktig fråga för framtiden, menar hon, är att studera sjukfrånvaro bland äldre nu när fler och fler arbetar långt efter 65-årsdagen.

– Jag tycker det är viktigt att se att sjukfrånvarodata inte är ett mått på sjuklighet utan ett mått på sociala konsekvenser av sjukdom eller skada, i termer av nedsatt arbetsförmåga, i förhållande till kraven på arbetet. På jobbet ska man fungera med de olika funktionsnedsättningar man har.

En annan fråga som inte ingår i den här studien men som Kristina Alexanderson lyfter är eventuella ”biverkningar” av att vara sjukskriven. Hon menar att det är ett outforskat område idag, inte minst när det gäller psykiska diagnoser.

– Sjukskrivning är en vanlig ordination i sjukvården så är det viktigt att få kunskap om eventuella ”biverkningar” av att vara sjukskriven. Detta finns det synnerligen lite forskning om, i förhållande till hur vanlig sjukskrivning är. De få studier som är gjorda visar att sjukdom kan öka, att livsstil, kontakter, karriärmöjligheter, etc kan påverkas negativt. Både personen som är sjuk, läkaren och arbetsgivaren behöver mer kunskap om för- och nackdelar med att vara sjukskriven och om hur – för naturligtvis behöver personer vara sjukskrivna ibland. Hur eventuella biverkningar då kan upptäckas och förebyggas behöver vi kunskap om, säger Kristina Alexanderson. 

Läs rapporten Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. ”Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser, säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.