Ny studie visar: Låg sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

NYHET Publicerad

SJUKFRÅNVARO En ny och unik studie visar att privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Bland dem som är sjukskrivna är det inte någon skillnad i sjukskrivningslängd mellan kvinnor och män. Studien är gjord av professor Kristina Alexanderson på Karolinska Institutet i samarbete med Alecta.

Kristina Alexandersson

Professor Kristina Alexanderson på Karolinska Institutet.

– Privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Den absoluta majoriteten, 92 procent av alla i studien, har överhuvudtaget inte varit sjukskrivna i ett fall som blev mer än 14 dagar långt, säger Kristina Alexanderson.

I studien har ingått 1,3 miljoner privatanställda tjänstemän i Sverige år 2012 och forskarna har tittat på hur många som var sjukskrivna i mer än 14 dagar eller som hade sjuk- eller aktivitetsersättning. Studien har tittat på sjukfrånvaro utifrån bland annat diagnoser, könsaspekter och branscher.

– En viktig slutsats i studien är att kvinnor hade högre risk att bli sjukskrivna, dvs större andel av kvinnorna än männen var sjukskrivna någon gång under året. Däremot hade inte de sjukskrivna kvinnorna längre sjukfrånvaro än de sjukskrivna männen. Om man relaterar antalet sjuskrivnings- och sjuk- och aktivitetsersättningsdagar till de personer som hade sjukskrivning – dvs inte till alla anställda – var könsskillnaderna betydligt mindre i alla diagnoser, säger Kristina Alexanderson.

Anställda inom näringsgrenen vård, omsorg och utbildning har, enligt studien, högst andel personer med sjukskrivning, med nära 14 procent för kvinnor och 7 procent för män. Studien visar också att psykiska diagnoser är den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen bland både kvinnor och män.

– Tidigare var rörelseorganens diagnoser den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen, och psykiska besvär var näst vanligast. Nu är det psykiska besvär den vanligaste sjukskrivingsdiagnosen – för både kvinnor och män. Det är en förändring som har skett det senaste decenniet, säger Kristina Alexanderson.

Kvinnor har, enligt studien, högre risk än män att sjukskrivas mer än 14 dagar oavsett bransch och yrke. Vad som är orsaken till kvinnors högre risk finns det lite forskning om och Kristina Alexanderson menar att det inte går att dra några slutsatser utifrån denna studie om orsaken.

– Vi har i denna första delstudie inte tittat på varför kvinnor, oavsett bransch och yrke, har en högre risk att sjukskrivas. Det vi såg är att det finns ett samband mellan utbildningsnivå och sjukskrivning, och att ensamstående män med hemmavarande barn har högre risk. Ålder är en annan central faktor, och vi fann bl.a. att personer över 65 år hade en lägre risk, särskilt bland kvinnor. Fördjupade studier behövs för att få kunskap om detta och om förändringar över tid, säger hon.

Kristina Alexandersson menar att frågan om människor är friska eller sjuka är fel ställd. De flesta personer, särskilt i högre åldrar har olika diagnoser, men är inte alls sjukskrivna, eftersom sjukdomen inte påverkar deras arbetsförmåga. En viktig fråga för framtiden, menar hon, är att studera sjukfrånvaro bland äldre nu när fler och fler arbetar långt efter 65-årsdagen.

– Jag tycker det är viktigt att se att sjukfrånvarodata inte är ett mått på sjuklighet utan ett mått på sociala konsekvenser av sjukdom eller skada, i termer av nedsatt arbetsförmåga, i förhållande till kraven på arbetet. På jobbet ska man fungera med de olika funktionsnedsättningar man har.

En annan fråga som inte ingår i den här studien men som Kristina Alexanderson lyfter är eventuella ”biverkningar” av att vara sjukskriven. Hon menar att det är ett outforskat område idag, inte minst när det gäller psykiska diagnoser.

– Sjukskrivning är en vanlig ordination i sjukvården så är det viktigt att få kunskap om eventuella ”biverkningar” av att vara sjukskriven. Detta finns det synnerligen lite forskning om, i förhållande till hur vanlig sjukskrivning är. De få studier som är gjorda visar att sjukdom kan öka, att livsstil, kontakter, karriärmöjligheter, etc kan påverkas negativt. Både personen som är sjuk, läkaren och arbetsgivaren behöver mer kunskap om för- och nackdelar med att vara sjukskriven och om hur – för naturligtvis behöver personer vara sjukskrivna ibland. Hur eventuella biverkningar då kan upptäckas och förebyggas behöver vi kunskap om, säger Kristina Alexanderson. 

Läs rapporten Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.
NYHET Publicerad:

”Medarbetare och chefer måste hjälpas åt för minskad ohälsa”

REHABILITERING En effektivare och tidigare rehabiliteringsprocess är viktig för kortare sjukskrivningar, anser Therese Möller, arbetsmiljöspecialist på ISS Facility Services. Hon vill också se en kontakt mellan arbetsgivaren och vården redan vid första sjukskrivningsdagen.
NYHET Publicerad:

Försäkringskassan prioriterar rättssäkerheten

SJUKFÖRSÄKRING Psykisk ohälsa och digitaliseringens effekter är ett par av utmaningarna för framtidens arbetsliv. Samtidigt minskar antalet långa sjukskrivningar, konstaterar Ulrika Havossar, avdelningsdirektör för sjukförsäkringen på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.
NYHET Publicerad:

Nytt forskningsprogram för minskad psykisk ohälsa

SJUKSKRIVNING Kunskapen om orsakerna till psykisk ohälsa är grunda och det saknas framgångsrika metoder för en snabb återgång till arbetslivet. Därför satsar AFA försäkring på ett fyraårigt forskningsprogram. Det är en stor satsning, konstaterar forskningschef Susanna Stymne Airey.
NYHET Publicerad:

Förenklade läkarintyg ökar sjukfrånvaron

SJUKSKRIVNING Förenklade läkarintyg skapar problem för arbetsgivaren att värdera och ta tillvara sjukskrivna medarbetares arbetsförmåga. En studie från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, visar att förenklade läkarintyg leder till fler sjukskrivningar.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Sjukfrånvaro ökande problem för företag

SJUKSKRIVNING Ju större företag, desto mer utbredd sjukfrånvaro. Samtidigt har satsningar på förebyggande åtgärder och rehabilitering effekt, visar en rapport från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?"

SJUKFRÅNVARO Företagaren och sotaren Peter Johansson bröt båda benen och har varit sjukskriven i 180 dagar. Nu får han inte längre någon sjukersättning från Försäkringskassan, utan uppmanas att söka nytt jobb. ”Ska mina sju anställda bli utan jobb för att jag rehabiliteras?” frågar han.
NYHET Publicerad:

Stabil folkhälsa skymmer ökade problem med sjukfrånvaro

SJUKSKRIVNING Företagen i Sverige upplever ökande problem med sjukfrånvaron – detta trots att den allmänna folkhälsan förblir stabil, eller till och med förbättras. Det framkommer i en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Bekymmersamt att signalerna från regeringshåll är att sjukfrånvaron nu är låg”, sa rapportförfattaren Catharina Bäck under ett seminarium,
NYHET Publicerad:

Så kort väg tillbaka som möjligt

REHABILITERING Snabbhet och fokus på individen bör utmärka rehabiliteringsprocessen, anser Christina Sjöberg, rehabiliteringskoordinator på Volvo Cars i Skövde. För att minimera sjukskrivningstiden krävs ett väl fungerande samarbete mellan alla aktörer: individen, chef, fack, vården och Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

Jeppsson till försvar av svenska modellen

ARBETSMARKNAD Inför vårens val till EU-parlamentet borde vi diskutera hur vi ska värna den svenska modellen, anser Peter Jeppsson, vice vd, som varnar för att en långtgående EU-lagstiftning på arbetsmarknadsområdet utmanar den svenska kollektivavtalsmodellen.
NYHET Publicerad:

Gör det lönsamt att arbeta längre

PENSION Grunden för bra pensioner är fler arbetade timmar. Politiken bör se till att det blir så lönsamt som möjligt att arbeta, det enklaste sättet att göra det är att titta på skatter och grundavdrag, enligt pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

C och M ser reformbehov för att minska sjukskrivningarna

SOCIALFÖRSÄKRING Både Centerpartiets socialförsäkringspolitiska talesperson, Solveig Zander (C), och Moderaternas nya talesperson i socialförsäkringsfrågor, Maria Malmer Stenergard, ser reformbehov för att minska sjukfrånvaron och korta sjukskrivningstiderna. Det finns behov av att både se över rehabiliteringskedjan och Försäkringskassans roll, menar de.