Ny studie visar: Låg sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

NYHET Publicerad

SJUKFRÅNVARO En ny och unik studie visar att privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Bland dem som är sjukskrivna är det inte någon skillnad i sjukskrivningslängd mellan kvinnor och män. Studien är gjord av professor Kristina Alexanderson på Karolinska Institutet i samarbete med Alecta.

Kristina Alexandersson

Professor Kristina Alexanderson på Karolinska Institutet.

– Privatanställda tjänstemän har förhållandevis låg sjukfrånvaro. Den absoluta majoriteten, 92 procent av alla i studien, har överhuvudtaget inte varit sjukskrivna i ett fall som blev mer än 14 dagar långt, säger Kristina Alexanderson.

I studien har ingått 1,3 miljoner privatanställda tjänstemän i Sverige år 2012 och forskarna har tittat på hur många som var sjukskrivna i mer än 14 dagar eller som hade sjuk- eller aktivitetsersättning. Studien har tittat på sjukfrånvaro utifrån bland annat diagnoser, könsaspekter och branscher.

– En viktig slutsats i studien är att kvinnor hade högre risk att bli sjukskrivna, dvs större andel av kvinnorna än männen var sjukskrivna någon gång under året. Däremot hade inte de sjukskrivna kvinnorna längre sjukfrånvaro än de sjukskrivna männen. Om man relaterar antalet sjuskrivnings- och sjuk- och aktivitetsersättningsdagar till de personer som hade sjukskrivning – dvs inte till alla anställda – var könsskillnaderna betydligt mindre i alla diagnoser, säger Kristina Alexanderson.

Anställda inom näringsgrenen vård, omsorg och utbildning har, enligt studien, högst andel personer med sjukskrivning, med nära 14 procent för kvinnor och 7 procent för män. Studien visar också att psykiska diagnoser är den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen bland både kvinnor och män.

– Tidigare var rörelseorganens diagnoser den vanligaste sjukskrivningsdiagnosen, och psykiska besvär var näst vanligast. Nu är det psykiska besvär den vanligaste sjukskrivingsdiagnosen – för både kvinnor och män. Det är en förändring som har skett det senaste decenniet, säger Kristina Alexanderson.

Kvinnor har, enligt studien, högre risk än män att sjukskrivas mer än 14 dagar oavsett bransch och yrke. Vad som är orsaken till kvinnors högre risk finns det lite forskning om och Kristina Alexanderson menar att det inte går att dra några slutsatser utifrån denna studie om orsaken.

– Vi har i denna första delstudie inte tittat på varför kvinnor, oavsett bransch och yrke, har en högre risk att sjukskrivas. Det vi såg är att det finns ett samband mellan utbildningsnivå och sjukskrivning, och att ensamstående män med hemmavarande barn har högre risk. Ålder är en annan central faktor, och vi fann bl.a. att personer över 65 år hade en lägre risk, särskilt bland kvinnor. Fördjupade studier behövs för att få kunskap om detta och om förändringar över tid, säger hon.

Kristina Alexandersson menar att frågan om människor är friska eller sjuka är fel ställd. De flesta personer, särskilt i högre åldrar har olika diagnoser, men är inte alls sjukskrivna, eftersom sjukdomen inte påverkar deras arbetsförmåga. En viktig fråga för framtiden, menar hon, är att studera sjukfrånvaro bland äldre nu när fler och fler arbetar långt efter 65-årsdagen.

– Jag tycker det är viktigt att se att sjukfrånvarodata inte är ett mått på sjuklighet utan ett mått på sociala konsekvenser av sjukdom eller skada, i termer av nedsatt arbetsförmåga, i förhållande till kraven på arbetet. På jobbet ska man fungera med de olika funktionsnedsättningar man har.

En annan fråga som inte ingår i den här studien men som Kristina Alexanderson lyfter är eventuella ”biverkningar” av att vara sjukskriven. Hon menar att det är ett outforskat område idag, inte minst när det gäller psykiska diagnoser.

– Sjukskrivning är en vanlig ordination i sjukvården så är det viktigt att få kunskap om eventuella ”biverkningar” av att vara sjukskriven. Detta finns det synnerligen lite forskning om, i förhållande till hur vanlig sjukskrivning är. De få studier som är gjorda visar att sjukdom kan öka, att livsstil, kontakter, karriärmöjligheter, etc kan påverkas negativt. Både personen som är sjuk, läkaren och arbetsgivaren behöver mer kunskap om för- och nackdelar med att vara sjukskriven och om hur – för naturligtvis behöver personer vara sjukskrivna ibland. Hur eventuella biverkningar då kan upptäckas och förebyggas behöver vi kunskap om, säger Kristina Alexanderson. 

Läs rapporten Sjukfrånvaro bland privatanställda tjänstemän

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.