Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

NYHET Publicerad

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.

Mandus frykman

Den nationelle samordnaren Mandus Frykman.

Den nationella samordnaren för en välfungerande sjukskrivningsprocess har nyligen lämnat en delrapport om sitt utredningsuppdrag, med en läges- och problembeskrivning. Åtgärdsförslagen kommer först i april nästa år då slutbetänkandet ska överlämnas till regeringen.

Delrapporten pekar på bristande helhetssyn kring sjukskrivningar och att aktörerna i sjukskrivningsprocessen signalerar att det behövs bättre samverkan och samordning för att individen ska få stöd att återgå i arbete. Det finns också tankar kring hur återgången till arbete kan effektiviseras vid arbetsplatsinriktad rehabilitering.

– Vi har identifierat de viktigaste områdena och problem som står i vägen för minskade sjuktal och snabbare återgång till arbete. Vi har också börjat titta på lösningar, men valt att inte binda oss för några redan i delrapporten, säger den nationelle samordnaren Mandus Frykman.

Tre huvudområden har identifierats: en stabil sjukskrivningsprocess, en mer förutsägbar sjukskrivningsprocess och en sjukskrivningsprocess som ger ett stärkt stöd för återgång i arbete. Samordnaren lyfter fram helhetssyn från alla aktörer som en förutsättning för att effektivt kunna hantera problem och förändringar.

– Aktörerna i sjukskrivningsprocessen är sammanlänkade och de utgör förutsättningarna för varandras arbete. En aktörs förändringar får konsekvenser för andra aktörer i systemet. Vad som är rätt i en ände kan bli helt fel i en annan. Inom ramen för vårt uppdrag värderar vi dock inte enskilda beslut hos de olika aktörerna, utan vi konstaterar att förändringar fortplantar sig i processen och skapar problem som måste angripas med ett förändrat arbetssätt, säger Mandus Frykman.

Stuprörstänkande och en bristande helhetssyn har påtalats tidigare, inte minst i Inspektionen för socialförsäkringens rapport om styrningen av Försäkringskassan. Mandus Frykman pekar på att förändringarna i Försäkringskassans agerande har cementerat en bild av Försäkringskassan som en bov hos många aktörer. Inte minst har beslutet att dra ned på avstämningsmöten väckt irritation bland arbetsgivarna, liksom de försämrade möjligheterna till arbetsträning hos den egna arbetsgivaren. Han menar att med en bredare analys, där alla aktörers perspektiv vägs in, kan negativa konsekvenser av liknande förändringar undvikas i framtiden.

– Om man haft en process som hanterat förändringen i ett större perspektiv, med bredare analys av beslutens konsekvenser, hade det förändringsarbete Försäkringskassan var ålagd att utföra fungerat bättre för alla aktörer. En del av vårt uppdrag är att bidra med tankar om hur oönskade konsekvenser ska kunna undvikas när förändringar genomförs. Målet är att göra sjukskrivningsprocessen mer robust, så den tål omorganisationer och förändringar, säger Mandus Frykman.

En välfungerande sjukskrivningsprocess är beroende av samverkan mellan de olika aktörerna. I arbetet med utredningen har det framkommit att det i viss mån saknas samsyn om vem som ska göra vad och hur det ska gå till.

– Försäkringskassan har ett samordningsansvar och tidiga insatser är viktiga. Problemet, som de vi talat med är eniga om, är att Försäkringskassan kommer in för sent i sjukskrivningsprocessen – i genomsnitt dag 44 – och då blir det svårt för Försäkringskassan att vara drivande tidigt. Arbetsgivare och sjukvården som varit med i processen från början har dessutom en tendens att avvakta Försäkringskassan.

Förutsebarheten för individen behöver också förbättras, enligt utredaren. För individen blir det oklart vad som gäller när information och samverkan brister.  Det kan handla om oklarheter om vad som händer näst i processen, till exempel när de olika aktörerna kommer med motstridiga besked. Något som framkommit i utredningens arbete är att många sjukskrivna inte förstår hur Försäkringskassan kan bedöma att de har arbetsförmåga samtidigt som deras behandlande läkare gjort bedömningen att de inte har det.

– Bristen på förutsägbarhet löper som en röd tråd i de individberättelser som vi tagit in och så kan det inte fortsätta – processen måste var tydlig för individen, understryker Mandus Frykman.

Läs delrapporten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Parterna startar nytt bolag för försäkringsinformation – ”En väg in”

FÖRSÄKRING Bakom det nya bolaget står Svenskt Näringsliv, PTK och LO. Uppgiften är att informera om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Enligt vice vd Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, så är målet att höja kunskapen inom området.
NYHET Publicerad:

Regeringen får bakläxa om tjänstepension

PENSION Regeringens lagförslag om tjänstepensioner kritiseras hårt av såväl fack som arbetsgivare. Svenska arbetstagare riskerar att få lägre pensioner och arbetsgivare högre kostnader, varnar försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Stena Line ”Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft”

ARBETSMILJÖ Stena Line jobbar målinriktat med det systematiska arbetsmiljöarbetet och har vänt en trend med höga sjuktal och belastningsskador. Nu är läget annorlunda. "Så låga sjuktal som vi har nu har vi aldrig haft", säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line.
NYHET Publicerad:

Hägglunds om vårdskatten: ”Sjukskrivningstalen kommer att öka”

SKATT Regeringens hårt kritiserade vårdskatt får allvarliga konsekvenser för arbetsgivare som jobbar aktivt för friska medarbetare. "Den vrider tillbaka klockan, innebär en försämring för medarbetarna och kan leda till en ökning av sjukskrivningarna", säger Jonas Wikman, HR-direktör på BAE Systems Hägglunds.
NYHET Publicerad:

Utredning utan skarpa förslag

TRYGGHETSSYSTEM Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen. En besvikelse, anser Svenskt Näringsliv och Företagarna, som vill se skarpa förslag för förbättrad trygghet för företagaren.
NYHET Publicerad:

APM Terminals: ”Vi fokuserar på hälsa och engagemang”

ARBETSMILJÖ Efter några turbulenta år har lugnet lagt sig över hamnen i Göteborg. "Nu är läget förändrat. Vi fokuserar på hälsa och engagemang, friska medarbetare och goda rutiner, säger Anna Bergqvist, chef för HR på APM Terminals.
NYHET Publicerad:

Cederkliniken: Halverat antal sjukfall med nytt arbetssätt

SJUKSKRIVNINGAR Vårdcentralen Cederkliniken i Piteå har halverat sjukfallen och minskat antalet långtidssjukskrivna med 60 procent. Det är resultatet av ett förändrat arbetssätt vid sjukskrivningar, där patienten är i centrum.
NYHET Publicerad:

Pensionsmyterna: ”Många oroar sig helt i onödan”

PENSIONER Jobba för arbetsgivare med tjänstepension, välj fonder med låga avgifter och se dig som en ”jobbonär” – dryga ut pensionen med deltidsarbete så länge du tycker det är roligt. De råden ger Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta, till blivande pensionärer.  
NYHET Publicerad:

Malmer Stenergard (M): Stärk det förebyggande arbetet mot ohälsa

SJUKTALEN "Att hålla ned sjuktalen är den stora utmaningen inom sjukförsäkringsområdet", säger Maria Malmer Stenergard (M), ordförande i socialförsäkringsutskottet. I höstens budgetarbete fokuserar hon på tydliga tidsgränser, tidiga och förebyggande insatser för en låg och stabil sjukfrånvaro.
NYHET Publicerad:

"Glädjande att företagens insatser gör skillnad"

KOMMENTAR Ny statistik från Alecta visar att den långa sjukfrånvaron bland tjänstemän i privat sektor minskar. Det är glädjande nyheter som visar att företagens insatser för att förebygga ohälsa och ta tillvara medarbetares arbetsförmåga gör skillnad.
NYHET Publicerad:

Ny rapport: Osakliga skillnader i sjukskrivningar mellan kvinnor och män

OHÄLSA Enligt en ny rapport från Riksrevisionen bedöms kvinnor och män olika i sjukskrivningsprocessen. Rapporten visar att kvinnor sjukskrivs 30 procent mer än män med samma funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.
NYHET Publicerad:

Ny generaldirektör: ”Försäkringskassan ska ta på sig ledartröjan”

OHÄLSA Försäkringskassans nye generaldirektör Nils Öberg vill att Försäkringskassan ska vara en aktiv och drivande part för minskade sjukskrivningar. Rättssäkerhet ska prioriteras och han vill öka förtroendet för myndigheten.
NYHET Publicerad:

Läkare: Sjukförsäkringssystemet är dysfunktionellt

SJUKFÖRSÄKRING Nya utredningar av socialförsäkringssystemets funktion är ofrånkomliga, menar läkaren Ove Andersson. Han var tidigare andre vice ordförande i Läkarförbundet och jobbar nu med att utforma en försäkringsmedicinsk enhet inom primärvården i Region Uppsala.