Statlig utredning: Stuprörstänkande stör sjukskrivningsprocessen

NYHET Publicerad

SJUKTAL Det saknas en helhetssyn i samband med sjukskrivningar. Samverkan och samordningen måste bli bättre för att individen snabbare återgår i arbete, visar en statlig rapport.

Mandus frykman

Den nationelle samordnaren Mandus Frykman.

Den nationella samordnaren för en välfungerande sjukskrivningsprocess har nyligen lämnat en delrapport om sitt utredningsuppdrag, med en läges- och problembeskrivning. Åtgärdsförslagen kommer först i april nästa år då slutbetänkandet ska överlämnas till regeringen.

Delrapporten pekar på bristande helhetssyn kring sjukskrivningar och att aktörerna i sjukskrivningsprocessen signalerar att det behövs bättre samverkan och samordning för att individen ska få stöd att återgå i arbete. Det finns också tankar kring hur återgången till arbete kan effektiviseras vid arbetsplatsinriktad rehabilitering.

– Vi har identifierat de viktigaste områdena och problem som står i vägen för minskade sjuktal och snabbare återgång till arbete. Vi har också börjat titta på lösningar, men valt att inte binda oss för några redan i delrapporten, säger den nationelle samordnaren Mandus Frykman.

Tre huvudområden har identifierats: en stabil sjukskrivningsprocess, en mer förutsägbar sjukskrivningsprocess och en sjukskrivningsprocess som ger ett stärkt stöd för återgång i arbete. Samordnaren lyfter fram helhetssyn från alla aktörer som en förutsättning för att effektivt kunna hantera problem och förändringar.

– Aktörerna i sjukskrivningsprocessen är sammanlänkade och de utgör förutsättningarna för varandras arbete. En aktörs förändringar får konsekvenser för andra aktörer i systemet. Vad som är rätt i en ände kan bli helt fel i en annan. Inom ramen för vårt uppdrag värderar vi dock inte enskilda beslut hos de olika aktörerna, utan vi konstaterar att förändringar fortplantar sig i processen och skapar problem som måste angripas med ett förändrat arbetssätt, säger Mandus Frykman.

Stuprörstänkande och en bristande helhetssyn har påtalats tidigare, inte minst i Inspektionen för socialförsäkringens rapport om styrningen av Försäkringskassan. Mandus Frykman pekar på att förändringarna i Försäkringskassans agerande har cementerat en bild av Försäkringskassan som en bov hos många aktörer. Inte minst har beslutet att dra ned på avstämningsmöten väckt irritation bland arbetsgivarna, liksom de försämrade möjligheterna till arbetsträning hos den egna arbetsgivaren. Han menar att med en bredare analys, där alla aktörers perspektiv vägs in, kan negativa konsekvenser av liknande förändringar undvikas i framtiden.

– Om man haft en process som hanterat förändringen i ett större perspektiv, med bredare analys av beslutens konsekvenser, hade det förändringsarbete Försäkringskassan var ålagd att utföra fungerat bättre för alla aktörer. En del av vårt uppdrag är att bidra med tankar om hur oönskade konsekvenser ska kunna undvikas när förändringar genomförs. Målet är att göra sjukskrivningsprocessen mer robust, så den tål omorganisationer och förändringar, säger Mandus Frykman.

En välfungerande sjukskrivningsprocess är beroende av samverkan mellan de olika aktörerna. I arbetet med utredningen har det framkommit att det i viss mån saknas samsyn om vem som ska göra vad och hur det ska gå till.

– Försäkringskassan har ett samordningsansvar och tidiga insatser är viktiga. Problemet, som de vi talat med är eniga om, är att Försäkringskassan kommer in för sent i sjukskrivningsprocessen – i genomsnitt dag 44 – och då blir det svårt för Försäkringskassan att vara drivande tidigt. Arbetsgivare och sjukvården som varit med i processen från början har dessutom en tendens att avvakta Försäkringskassan.

Förutsebarheten för individen behöver också förbättras, enligt utredaren. För individen blir det oklart vad som gäller när information och samverkan brister.  Det kan handla om oklarheter om vad som händer näst i processen, till exempel när de olika aktörerna kommer med motstridiga besked. Något som framkommit i utredningens arbete är att många sjukskrivna inte förstår hur Försäkringskassan kan bedöma att de har arbetsförmåga samtidigt som deras behandlande läkare gjort bedömningen att de inte har det.

– Bristen på förutsägbarhet löper som en röd tråd i de individberättelser som vi tagit in och så kan det inte fortsätta – processen måste var tydlig för individen, understryker Mandus Frykman.

Läs delrapporten

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Vi behöver mer flexibilitet i uttaget av tjänstepensioner”

CORONAKRISEN En återgång till arbetsmarknaden riskerar att få negativa skatteeffekter eftersom det inte finns möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Alla jag träffar; politiker, tjänstepensionsfolk och tjänstemän på berörda myndigheter håller med om att dagens regelverk är tokigt, säger Staffan Ström på Alecta.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Apoteket välkomnar ersättning till riskgrupper

CORONAKRISEN Oklara besked från staten om hanteringen av riskgrupper har skapat onödig friktion på arbetsplatserna, enligt Per Stadler på Apoteket. Medarbetare i riskgruppen har kunnat styras om till mindre exponerade arbetsuppgifter, men han ser fram emot tydligare regler.
NYHET Publicerad:

Utbetalning av sjuklönekostnader till företagen dröjer

CORONAKRISEN Den första krediteringen till arbetsgivare för sjuklön kommer göras efter den 12 maj, enligt Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare för sjukförsäkring på Försäkringskassan. ”Högsta prioritet för oss är att se till så att livet fungerar för människor trots den kris som hela samhället nu genomlider.”
NYHET Publicerad:

Utredning: Tio rekommendationer för snabb återgång till arbetet

SJUKSKRIVNING Utredningen om en väl fungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess har lämnats över till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
NYHET Publicerad:

M och C efterlyser fler åtgärder för att dämpa effekterna

CORONAPANDEMIN I svallvågorna av Coronaviruset förslår Moderaterna att riskgrupper får rätt att stanna hemma med smittbärarpenning. Centerpartiet efterfrågar förslag på ersättningar när föräldrar behöver vara hemma med barn vid skolstängningar, eller för barn i riskgrupper.
NYHET Publicerad:

”Försäkringskassan vill göra det så enkelt som möjligt”

CORONAKRISEN Företagen vet inte när de ska få kompensation för sjuklönekostnader på grund av coronautbrottet. Läget är akut och besked från regering och myndigheter brådskar, enligt Svenskt Näringsliv. ”Vi använder alla lämpliga kanaler för att informera när systemet väl är beslutat och på plats”, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

Straffskatten på äldre som vill arbeta måste stoppas

Det finns idag ingen möjlighet att pausa utbetalningen av tjänstepensionen. Det gör att många av skatteskäl avstår från att arbeta efter pensioneringen. Systemet har kritiserats av politiker under lång tid och arbetsmarknadens parter vill se en förändring.
NYHET Publicerad:

Ardalan Shekarabi: Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet

SJUKFÖRSÄKRING Delbetänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" är överlämnat till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. "Sjukförsäkringen ska vara begriplig och ge trygghet. Människor som drabbas av sjukdom ska få rehabilitering för att komma tillbaka i arbete", säger han.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg frustrerar

LÄKARINTYG Förskolan Verbala Stigar har just klarat av förkylningsmånaden februari. Men tuffast är ändå långa sjukskrivningar med blanka läkarintyg. Att inte veta varför en anställd är sjukskriven gör det nästan omöjligt att ansvara för återgången, menar ägaren Camilla Lindgren.
NYHET Publicerad:

Minskade krav på omställning i sjukförsäkringen – fel väg att gå

KOMMENTAR Förslagen i betänkandet "En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering" riskerar leda till att sjukskrivna fastnar i onödigt långa sjukskrivningar. Varför högkostnadsskyddet för mindre företag ska stå för finansieringen är dessutom obegripligt, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

”Långa sjukskrivningar vid stressrelaterad ohälsa ser jag inte som en lösning”

PSYKISK OHÄLSA Den psykiska ohälsan ökar. Psykologen Åsa Kruses bästa råd för att tidigt fånga upp signaler på ohälsa är att fråga medarbetarna hur de mår.
NYHET Publicerad:

”Vi tittar inte bara på sjukskrivning utan vad patienten behöver för att bli frisk”

SJUKSKRIVNING Herkules vårdcentral i Borås, som drivs av Praktikertjänst, har halverat antalet sjukskrivningsdagar bland patienterna. "Minskade sjukskrivningar kom som en biprodukt när vi mer medvetet satte patientens behov i centrum, samverkade med myndigheter och arbetsgivare och letade efter arbetsförmåga hos patienter", säger Märit Löfgren, försäkringsmedicinskt ansvarig.
NYHET Publicerad:

”Bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade”

INTYG Från början av december är vårdens möjlighet att omvandla Försäkringskassans intyg till ett minimalt intyg avskaffat samtidigt som ett nytt sjuklöneintyg introduceras. "De är bra att de minimala läkarintygen äntligen är avskaffade", säger Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Här återgår sjukskrivna snabbt i arbete

SJUKFRÅNVARO Industriföretaget TBO Haglinds förebyggande arbete är avgörande för den låga sjukfrånvaron. "Vi har fantastiska resultat. Samtalen handlar om att ge medarbetare metoder för att hantera arbete, privatliv, vardag och kriser", säger HR-chefen Mia Hultgren.
NYHET Publicerad:

Enig kritik mot regeringens hantering av tjänstepensioner

PENSIONER Riksdagen har efter beredning i Finansutskottet lämnat ett enhälligt tillkännagivande i fyra punkter om att regeringen skyndsamt ska återkomma med ändringar i förslaget om tjänstepensioner.
NYHET Publicerad:

Samsyn framgångsrecept för minskade sjukskrivningar

SJUKSKRIVNINGAR Samsyn råder på vårdcentralen i Simrishamn. Symptomen avgör vilka insatser som behövs för att patienten ska bli frisk. Helhetssyn och snabb kommunikation hjälper också till att minska sjukskrivningarna. "Vårt mål är att hjälpa patienten att må bättre, det innebär inte nödvändigtvis en sjukskrivning", säger Rickard Fahlström, medicinsk chef.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.