Pensionsmyndighetens utspel förvillar

NYHET Publicerad

DEBATT Pensionsmyndighetens utspel om inträdesåldrar förvillar mer än det folkbildar, skriver Mattias Munter, Skandia, Mikaela Almerud och Tamara Sobolevskaia, Svenskt Näringsliv.

Pensionsmyndigheten

I ett omdiskuterat inlägg i sociala medier hävdade Pensionsmyndighetens generaldirektör i förra veckan att det är en myt att Sverige har en hög inträdesålder på arbetsmarknaden. Dessvärre blandar Pensionsmyndigheten bort korten när det gäller unga människors relativt sena etablering på arbetsmarknaden genom att med egna bearbetade data flytta fokus till inträdesålder i arbetskraften. Den senare är inte ett särskilt relevant mått i diskussionen om hur vi långsiktigt ska trygga framtida pensioner.

I rapporten som Pensionsmyndigheten hänvisar till redovisas tre olika varianter på inträdesåldern där skillnaden främst ligger i vad man inträder i, alltså vad de menar med att börja jobba. De tre måtten är inträdesålder i arbetskraften (22,4 år), inträdesålder i lönearbete (26,4 år) och inträdesålder i pensionsintjänande (20,2 år). De väljer dock särskilt att lyfta fram måttet inträdesålder i arbetskraften, vilken de menar är lägre än i många andra länder.

Tyvärr blir Pensionsmyndighetens försök att ta kål på en ”pensionsmyt” tvärtom i flera delar missvisande:

Inträdesåldern är inte ett i sammanhanget särskilt bra mått att använda. Det mått som brukar användas och som SCB alltjämt hävdar är det som är mest vedertaget är etableringsålder. Där utgår man i stället ifrån att 75 procent av en årskull ska vara i arbete. Under 2000-talet har etableringsåldern pendlat mellan 26 och 29 år för män respektive 29 och 32 år för kvinnor. Mellan 2010 och 2015 har den legat konstant på 29 år för att sjunka till 28 år 2016. Detta gör Sverige till ett av de länder i OECD med högst etableringsålder.

I rapporten görs en internationell jämförelse av inträdesåldrar vilken tillför mycket lite till en svensk pensionsdiskussion. Då länders pensionssystem är olika är frågan om när man börjar arbeta och när man går i pension absoluta frågor för varje enskilt land. Att isländska tjejer inträder före 17 års ålder har inget med svenska pensioner att göra.

Pensionsmyndigheten väljer heller inte att lyfta den mest relevanta siffran i sammanhanget. Förvärvsarbete har en mycket stor betydelse för att vi ska kunna upprätthålla vår välfärd. Ur det perspektivet är inträdesålder i lönearbete den mest relevanta. Kriterierna är lågt ställda och bygger på att individen ska ha en inkomst på knappt 10 700 kronor i månaden. 26,4 år blir inträdesåldern för lönearbete – en siffra som får anses som hög i sammanhanget – men just här väljer myndigheten inte att redovisa någon jämförelse med andra länder.

Under de senaste åren har det pågått en alltför ensidig debatt i Sverige om höjda pensionsåldrar. När fler svenskar lever längre är det också naturligt att vi behöver arbeta fler år – men det är inte givet att dessa arbetade år enbart måste läggas till slutet av arbetslivet. När nu regeringen förespråkar höjda pensionsåldrar tappar den bort perspektivet att det är lika viktigt att fler unga kommer i arbete tidigare.

Mest akut krävs reformer för att få ner examensåldrarna och därmed få ut högkvalificerad arbetskraft på arbetsmarknaden tidigare än i dag. För detta krävs en ökad genomströmning i högskolan och insatser för att få fler studenter att ta sin examen snabbare. Det är också i det perspektivet internationella jämförelser blir som mest relevant.

Svenskt Näringslivs beräkningar har visat vilken effekt det skulle ha om unga högskoleutbildade med minst tre års utbildning skulle etablera sig på arbetsmarknaden två år tidigare – likt i många andra OECD-länder. För samhället skulle BNP öka med 52 miljarder kronor. De offentliga finanserna skulle samtidigt kunna förbättras med 21 miljarder kronor.

Skandias beräkningar visar också att de höga examensåldrarna i Sverige får kännbara effekter i pensionskuvertet. En genomsnittlig kvinnlig lärare behöver till exempel spara drygt 2 000 kronor per månad utöver allmän och tjänstepension under hela yrkeslivet för att nå hennes önskade pensionsnivå – även om hon jobbar till 70 års ålder. En tidigare etablering på arbetsmarknaden förbättrar förutsättningarna betänkligt.

Pensionsmyndighetens utspel är mot den bakgrunden beklagligt, eftersom man har ett viktigt informationsuppdrag och ett sådant här inlägg förvillar mer än det folkbildar.

Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia

Mikaela Almerud, högskoleexpert, Svenskt Näringsliv

Tamara Sobolevskaia, nationalekonom, Svenskt Näringsliv

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Pensionsmyndighetens utspel förvillar

DEBATT Pensionsmyndighetens utspel om inträdesåldrar förvillar mer än det folkbildar, skriver Mattias Munter, Skandia, Mikaela Almerud och Tamara Sobolevskaia, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv bjuder in internationella AF-experter

ARBETSMARKNAD Tre av världens ledande experter på privata arbetsförmedlingstjänster ger sin syn på Arbetsförmedlingens reformering vid ett seminarium i Näringslivet Hus på måndag.
NYHET Publicerad:

Generaldirektörens uttalande väcker frågor

DEBATT I ett inlägg i sociala medier hävdade generaldirektören för pensionsmyndigheten att det är en myt att Sverige har en hög inträdesålder på arbetsmarknaden och menar att situationen istället är den omvända. Det stämmer inte. Uttalandet är baserat på märkligt definierade mått i en rapport som väcker fler frågor än den ger svar, skriver Mikaela Almerud, högskolepolitisk expert och Tamara Sobolevskaia, nationalekonom.
NYHET Publicerad:

EU-direktiv gör svensk arbetsrätt mer komplicerad

DEN SVENSKA MODELLEN EU har antagit ett direktiv som reglerar arbetet inom EU. ”Det är ett olyckligt direktiv som rimmar illa med den svenska kollektivavtalsmodellen, där parterna har huvudansvaret för att sätta villkoren på arbetsmarknaden”, säger arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Parterna kämpar för svenska modellen

DEBATT Fack och arbetsgivare styr arbetsmarknaden i Sverige, inte politiker. Samtidigt kommer lagstiftningsinitiativen från EU allt tätare. För att värna vår svenska kollektivavtalsmodell har vi bildat Arbetsmarknadens EU-råd, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
NYHET Publicerad:

Regeringen misslyckas med jobblöfte

ARBETSLÖSHET Regeringen har misslyckats med att uppfylla sitt stora vallöfte från 2014 – att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Istället halkar vi efter de andra EU-länderna. Orsaken är framförallt höga trösklar till arbetsmarknaden, menar John Hassler, professor i ekonomi vid Stockholms Universitet.
NYHET Publicerad:

Största förvaltningsreformen i modern tid

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv vill kapa anslagen till myndigheten med 15-20 miljarder kronor. Det framkom på ett seminarium där Arbetsförmedlingens framtida roll diskuterades."Det är den största förvaltningsreformen i modern tid", sa Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Nya EU-regler skapar stor osäkerhet hos företagen

UTSTATIONERING EU-länderna har kommit överrens om nya, hårdare regler för utstationering av arbetskraft inom EU. Niklas Beckman, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv, menar att regeländringarna innebär att Europa går mot mindre öppenhet och ökad protektionism.
NYHET Publicerad:

EU går mot ökad protektionism

KOMMENTAR EU-parlamentet, EU-kommissionen och EU:s ministerråd har kommit fram till en preliminär uppgörelse kring det så kallade utstationeringsdirektivet. De närmare detaljerna i uppgörelsen är inte kända ännu, men ska bland annat inkludera en maximal längd för utstationering om 12 månader med möjlig förlängning på sex månader. Vidare återupprepas slagordet lika lön för lika arbete på samma arbetsplats av både svenska och europeiska politiker.
NYHET Publicerad:

EU äventyrar den svenska modellen

KOMMENTAR Det blir tyvärr allt mer tydligt att EU-kommissionen strävar efter en breddad maktbas och att det innebär en allt mindre respekt för de olika nationella arbetsmarknadssystemen som finns inom EU, skriver Niklas Beckman, arbetsrättsjurist.
NYHET Publicerad:

Nya pensionsförslaget försvårar för äldre

PENSION Pensionsgruppens förslag om att ge anställda rätt att jobba till 69 års ålder får kritik. ”Det är ytterst angeläget att vi arbetar högre upp i åldrarna, men reformer av pensionssystemet måste göras på rätt sätt, annars blir resultatet det motsatta”, säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Skärpt utstationeringsdirektiv steg i fel riktning

KOMMENTAR EU:s arbetsmarknadsministrar har enats om striktare regler i utstationeringsdirektivet. För de företag som vill verka på EU:s inre tjänstemarknad är det olyckliga ändringar, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Ny utstationeringslag ett stort steg bakåt

ARBETSMARKNAD En riksdagsmajoritet river upp Lex Laval och kör samtidigt över en rad tunga remissinstanser. ”Ett stort steg bakåt”, säger arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Fackligt inflytande pressar utländska företag

ARBETSMARKNAD Regeringen river upp Lex Laval. Svenskt Näringsliv ser det som ett protektionistiskt förslag som försvårar för utländska företag att göra affärer när fackens makt ökar. Arbetsrättsjurist Niklas Beckman befarar att företag som följer kollektivavtal riskerar att utsättas för stridsåtgärder.
NYHET Publicerad:

Australisk förebild gör Af effektivare

ARBETSMARKNAD Svenskt Näringsliv tittar närmare på Arbetsförmedlingens rating-system i en ny rapport. Slutsatsen är att systemet fungerar bra men att det krävs förbättringar som mer lättillgänglig information och snabbare registrering.
NYHET Publicerad:

LO stänger dörren för nyanlända

JOBBEN Det blir inga fortsatta samtal mellan Svenskt Näringsliv och LO om att öka möjligheten att ge lågutbildade arbete. "LO-ledningen stänger dörren för effektiva åtgärder som kan bidra till att hjälpa fler nyanlända in på arbetsmarknaden. Det är djupt beklagligt och ett misslyckande för den svenska modellen", säger Carola Lemne, vd.
NYHET Publicerad:

Praktikplatser fryser inne

INTEGRATION Vårdkoncernen Ambea tvingas avbryta ett praktikprojekt för asylsökande när regeringen fördelar om ansvaret.
NYHET Publicerad:

Arbetsförmedlingen får bottenbetyg av företagen

ARBETSMARKNAD Arbetsförmedlingen hamnar återigen i skottgluggen. Denna gång är det medlemsföretagen i Svenskt Näringsliv som vädrar sina åsikter. Mer än vartannat företag ger myndigheten underkänt i en nedslående enkät.
NYHET Publicerad:

Fel väg till längre arbetsliv

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv säger nej till den lista på åtgärder som föreslås för att göra det möjligt för fler människor att arbeta längre, som presenterades på måndagen. Ett av skälen är att höjd pensionsålder ska diskuteras mellan arbetsgivare och medarbetare, inte bestämmas via lagstiftning, skriver vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Bra med matchningsanställningar men behovet av fler enkla jobb kvarstår

KOMMENTAR Näringsminister Mikael Damberg signalerar ett intresse för förslaget om matchningsanställningar. Det är positivt att regeringen undersöker nya vägar till arbete för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Om förslaget lyfter hänger till stor del på genomförandet. Samtidigt behövs mer genomgripande reformer sjösättas för fler enkla jobb, anser arbetsmarknadsexpert Edward Hamilton.