Värdet av utstationering

RAPPORT Publicerad
2017-02-07_Vardet_av_utstationering_till_Sverige.pdf

Genom utstationering av arbetskraft ökar rörligheten över landsgränser. Utstationering innebär att individer anställda vid företag i ett land under en begränsad period utför arbete i ett annat land. Den utländska arbetsgivaren tillhandahåller, genom den utstationerade individen, tjänster för en mottagare i det andra landet.

Idag arbetar utstationerad arbetskraft över hela Sverige inom ett stort antal yrkesområden - de flesta arbetar dock inom bygg och tillverkning samt IKT-sektorn. Under år 2015 registrerades totalt 37 852 utstationeringar till Sverige.

Syftet med denna studie är att ge en bild av det samhällsekonomiska värde utstationerade individer ger upphov till genom sina arbetsinsatser i Sverige. Vi redovisar även hur dessa värden fördelas mellan olika yrkesgrupper som utstationeras till Sverige, samt hur värdena fördelas på regional niv