Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? - en studie av äldreomsorgens särskilda boenden

RAPPORT Publicerad
Kvalitet kostnader bemanning

Kostnader, bemanning och kvalitet inom den svenska äldreomsorgen är ett ständigt aktuellt ämne i samhällsdebatten. I dagsläget finns det få, om några, studier som utreder hur kostnader och personaltäthet relaterar till och påverkar kvalitet inom äldreomsorgen. I denna rapport analyseras detta utifrån aktuell och tillgänglig data från Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån och Sveriges kommuner och landsting. För att i framtiden kunna fortsätta arbetet mot en fullständig förståelse av mekanismerna som driver kvalitet inom äldreomsorgen krävs fler liknande studier.

Rapporten kan ses som ett underlag till ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete med syfte att skapa ökad kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen. Slutmålet är att bidra till bättre hälsa och livskvalitet för brukare och anhöriga. Svensk äldreomsorg är bland de bästa i världen, och Svenskt Näringsliv vill i och med detta bidra till att ytterligare sätta fokus på kvalitet. Vi hoppas att denna rapport kan utgöra ett konstruktivt inspel till en fortsatt dialog kring dessa frågor med samtliga involverade aktörer.

Svenskt Näringsliv står för slutsatserna i rapporten. Ett stort tack till Sirona Health Solutions som har författat rapporten. Stort tack även till Henrik Jordahl, docent vid IFN och extern forskningsledare vid SNS, som har läst och kommenterat ett tidigare utkast av rapporten.

Rapporten är den fjärde inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Värde i välfärden. Det övergripande syftet med projektet är att belysa hur värde skapas och även att föreslå ändringar i den ekonomiska styrningen som medför att värdet ökar i välfärden. Under det senaste året har tre rapporter släppts Konkurrensutsättningens inverkan på produktivitet och effektivitet i svensk välfärd (juni 2014), Vad kan forskningen säga om utbildningsresultat och lärarlöner? (september 2014), Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet i primärvården (december 2014).

Mikael Witterblad projektledare för Värde i välfärden

Författare