Produktivitetsskillnader mellan akutsjukhus i Norden

RAPPORT Publicerad
Produktivitetsskillnad_Akutsjukhus.pdf

En ökad produktivitet och effektivitet i välfärdstjänsterna är viktigt för välfärdens framtida finansiering. Andelen äldre ökar och andelen i arbetsför ålder minskar. Det ställs också högre krav på standard, inte minst inom sjukvården. Om den finansiella utmaningen skulle mötas med successiva skattehöjningar påverkas incitamenten till arbete och investeringar negativt.

Produktivitetsutvecklingen inom sjukvården, vars utgifter står för närmare 10 procent av BNP, är i detta sammanhang av stor betydelse. Enligt Nationalräkenskaperna svarar sjukhusvården för cirka 2/3 av den vårdproduktion som hänförs till botande och rehabiliterande vårdtjänster, exklusive den sjukvård som bedrivs inom äldreomsorgen.

I den nyligen presenterade utredningen ”Effektiv vård” föreslås ett stärkt uppdrag för primärvården och att detta innebär att resurser behöver omfördelas från sjukhusvård till primärvård.

Svenskt Näringsliv har mot denna bakgrund gett professor Clas Rehnberg, Karolinska Institutet, i uppdrag att skriva rapporten ”Produktivitetsskillnader mellan akutsjukhus i Norden”. I rapporten framgår att de svenska akutsjukhusen uppvisar lägst produktivitet i Norden. Skillnaderna i produktivitet mellan de svenska sjukhusen är också betydande. Samtidigt visas i rapporten att det inte finns någon motsättning mellan hög produktivitet och hög kvalitet. Faktorer som efter regressionsanalys förklarar skillnader i produktivitet mellan svenska sjukhus redovisas också. Två sådana faktorer är om sjukhuset drivs privat alternativt som offentligt aktiebolag respektive förekomst av prestationsersättning.

I rapporten diskuteras också vilka åtgärder som behövs för att förbättra produktiviteten på svenska akutsjukhus.

Anders Morin Ansvarig för välfärdspolitik