Redovisning och vinst – Vinsten som styrsignal i kommunala verksamheter och i företag

RAPPORT Publicerad
Redovisning och vinst

För företag är det nödvändigt att kunna generera ett överskott, ”vinst”, för att kunna klara kommande investeringar och för att ersätta dem som investerat i företaget. Vinsten eller förlusten är också en viktig styrsignal för dem som driver en verksamhet. Det senare nämns sällan eller aldrig i den allmänna debatten.

I företag är det resultaträkningen som ger en tydlig styrsignal hur företaget utvecklats under en period. Överskott eller ett eventuellt underskott påverkar det egna kapitalet och förs över till balansräkningen för nästa år.

I offentliga anslagsstyrda verksamheter finns inte samma möjlighet att hantera resultat över årsskiften. Det finns därför incitament för att inte visa överskott som ”försvinner” vid årsskiften eller som kan innebära sänkta anslag kommande år.

I rapporten ”Vinsten som styrsignal i kommunala verksamheter” och i företag beskrivs det nya systemet med Kommunal resultatutjämningsreserv, RUR, som en enig riksdag beslutade att införa 2012. RUR medger kommuner vissa möjligheter att balansera ”vinst” till kommande år. Auktoriserade revisorn Anita Dumky beskriver RUR och hur det tillämpas i praktiken i en större kommun, i detta fall Malmö Stad. Som jämförelse följer därefter en kort text om hur vinstdrivande verksamheter hanterar överskott och underskott över årsskiften skriven av professor Claes Norberg, Svenskt Näringsliv.

Författare