Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

NYHET Publicerad

KOMMENTAR I förra veckan röstade Europaparlamentet om tre centrala lagstiftningsakter på energiområdet, däribland den för Sverige viktiga bioenergifrågan. I flera viktiga frågor blev resultatet betydligt bättre än farhågorna innan omröstningen, men det är ändå långt ifrån ett önskescenario. Det skriver Linda Flink, expert energi och klimat.

Linda Flink

Linda Flink

Ur ett svenskt perspektiv är det framförallt direktivet för förnybar energi som har varit föremål för oro och debatt inför att EU ska stifta nya lagar på energiområdet. Bland annat ska direktivet fastslå regler för vilken bioenergi som ska anses vara hållbar, en mycket viktig fråga ur ett svenskt perspektiv.

I Sverige, som har antagit världens mest ambitiösa klimatmål i transportsektorn om att minska utsläppen med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, kommer biodrivmedel att behövas. Därför skulle det bli mycket problematiskt med EU-lagstiftning som försvårar eller fördyrar möjligheten att använda olika typer av biodrivmedel. Även inom delar av industrin är det viktigt med tillgång till bioenergi.

I förhandlingarna kring bioenergi är det framförallt två typer som har Europaparlamentet har diskuterat: de som kommer från skogen och de som kommer från jordbruksgrödor.

Resultatet för den skogliga bioenergin är övergripande bra. De regler som EU föreslår skulle troligtvis inte försämra förutsättningarna att utveckla befintliga och nya typer av bioenergi från skogen i någon större utsträckning. Det är positivt ur ett svenskt perspektiv.

För biodrivmedel från jordbruksgrödor är läget annorlunda. Denna typ av biodrivmedel, främst sådana som har funnits på marknaden under en längre tid, exempelvis etanol, vill Europaparlamentet begränsa till maximalt sju procent av den energi som används i transportsektorn. Denna nivå är långt under den som troligtvis kommer att krävas för att nå de svenska målen. Men givet att alternativet i omröstningen var att siffran skulle vara ännu lägre var utfallet ett steg i rätt riktning. Det finns också en osäkerhet kring förutsägbarheten i den lista över vilka råvaror för biodrivmedel som ska anses vara hållbara.

Exakt vilken effekt EU-besluten får för svensk del återstår att se. Även om de nya reglerna inte sätter stopp för Sveriges möjlighet att använda bioenergi och biodrivmedel i högre utsträckning än vad EU kommer överens om, kan EU-reglerna komma att påverka investeringsförutsättningarna och tillgången på olika typer av biodrivmedel på marknaden.  

Som svensk är det svårt att förstå hur bioenergifrågan kan vara så otroligt känslig i EU-förhandlingarna. All bioenergi som framställts på ett hållbart sätt och ger lägre utsläpp av växthusgaser än sina fossila motsvarigheter tycker vi bör bejakas, inte motarbetas. Genom att försvåra för bioenergi blir istället fossil energi gynnad. Därför är det bra att utfallet ändå landade övervägande till bioenergins fördel.

Det andra direktivet som röstades om var Energieffektiviseringsdirektivet, där bland annat energieffektiviseringsmålet förslås höjas från 30 procent till 35 procent. Det är olyckligt att målet höjs, eftersom EU:s energieffektiviseringsmål är formulerat som ett tak på hur mycket energi som får användas, och därmed kan hämma EUs möjligheter till ekonomisk tillväxt. Svenskt Näringsliv har även under lång tid argumenterat för att energieffektivisering inte bör ses som ett mål i sig, utan som ett medel för andra mål – såsom miljö, klimat och konkurrenskraft. Målet riskerar att leda till suboptimering, något som förstärks ju högre målet blir.

Den tredje omröstningen gällde den så kallade Governanceförordningen, det vill säga det regelverk som ska omgärda EU:s energi- och klimatpolitik och säkerställa att EU:s medlemsländer gör det som krävs för att nå de gemensamt uppsatta målen. Det hade varit önskvärt med mer fokus på de gemensamma processerna och mindre på detaljreglering.

Europaparlamentet har nu sagt sitt, men slutresultatet är långt ifrån klart. Nu påbörjas slutförhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen, och vad resultatet av de förhandlingarna i slutändan blir återstår att se.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.
NYHET Publicerad:

Immaterialrätten – slagfältet i handelskrigen

KOMMENTAR I allt fler sammanhang talas om risken för handelskrig mellan olika länder och regioner i världen. En protektionistisk inställning går stick i stäv med det som på många sätt byggt vårt välstånd. Men vi behöver faktiskt också lyfta blicken och diskutera hur svenska företagets kunskapsbaserade tillgångar kan skyddas i en internationell kontext, skriver Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Så ska den svenska industrin bli klimatneutral

ENERGI Det krävs en kraftig ökning av el- och bioenergianvändningen för att den svenska industrin och transportsektorn ska kunna bli klimatneutrala år 2045. Utmaningen är särskilt stor på bioenergisidan. Det framkom på ett seminarium som Svenskt Näringsliv arrangerade nyligen, där rapporten "Klimatneutral Konkurrenskraft" diskuterades.
NYHET Publicerad:

Otillräckliga förslag från högskoleutredning

KOMMENTAR Förslagen från Styr- och resursutredningen är otillräckliga. De privata företagen står för jobb och välfärd i Sverige – och huvuddelen av svensk forskning. Ändå spelar de en undanskymd roll i utredningen. Och de utmaningar som den högre utbildningen och forskningen står inför i en allt tuffare global konkurrens nämns inte alls.
NYHET Publicerad:

Jan-Olof Jacke: Vi behöver mer el för att klara klimatet

ENERGI Bra förutsättningar för investeringar och forskning, och användande av olika tekniker. Det är vd Jan-Olof Jackes recept för att säkra tillgången på klimatneutral el i Sverige.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

KOMMENTAR Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hamnkonflikten är orimlig

KOMMENTAR Hamnarbetarförbundets pågående landsomfattande strejker och blockader är orimliga på flera sätt, konstaterar Jan-Olof Jacke, vd. Nu brådskar det att få lagstiftning på plats.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kräver ny exportstrategi

DEBATT Den nya regeringen måste ta hjälp av företagen och vidareutveckla exportstrategin från 2015. En rad punkter måste förbättras för att den svenska exportsektorn ska klara av kommande utmaningar, skriver företrädare från Svenskt Näringsliv, Teknikföretagen och Almega.
NYHET Publicerad:

Möjligheter och risker i skattepolitiken framöver

KOMMENTAR Idag får Sverige till sist en regering. Den sakpolitiska överenskommelsen mellan S, C, L och MP kommer att ha stor betydelse för skattepolitiken framöver, då en lång rad punkter i överenskommelsen behandlar skatter.
NYHET Publicerad:

Tuffa krav på den som vill driva skola

KOMMENTAR Skolinspektionen använder sin mest kraftfulla åtgärd för att hantera problem i en kommunal skola. Karin Rebas, skolpolitisk expert, tycker det är bra att myndigheten tar krafttag för att få en förändring till stånd.
NYHET Publicerad:

Tre av fyra svenskar underskattar hur mycket de betalar i skatt

KOMMENTAR Företagare kan göra skillnad och öka kunskapen om skatter. Idag visar hela 39 procent av företagen hela lönen på lönebeskeden men det behöver bli fler för att vi ska få en skattedebatt som handlar om hela skatten, skriver Johan Fall, skattechef.
NYHET Publicerad:

Klimatets regelbok ett steg mot lika konkurrensvillkor

KLIMATKONFERENS På lördagen avslutades FN:s klimatmöte i Polen. Det är mycket positivt att regelboken för Parisavtalet kommit på plats, även om vissa delar fortfarande är olösta och de samlade globala ambitionerna fortsatt är för svaga, kommenterar klimat- och energiexpert Linda Flink.