Blandat utfall i EU-parlamentet om energifrågor

NYHET Publicerad

KOMMENTAR I förra veckan röstade Europaparlamentet om tre centrala lagstiftningsakter på energiområdet, däribland den för Sverige viktiga bioenergifrågan. I flera viktiga frågor blev resultatet betydligt bättre än farhågorna innan omröstningen, men det är ändå långt ifrån ett önskescenario. Det skriver Linda Flink, expert energi och klimat.

Linda Flink

Linda Flink

Ur ett svenskt perspektiv är det framförallt direktivet för förnybar energi som har varit föremål för oro och debatt inför att EU ska stifta nya lagar på energiområdet. Bland annat ska direktivet fastslå regler för vilken bioenergi som ska anses vara hållbar, en mycket viktig fråga ur ett svenskt perspektiv.

I Sverige, som har antagit världens mest ambitiösa klimatmål i transportsektorn om att minska utsläppen med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, kommer biodrivmedel att behövas. Därför skulle det bli mycket problematiskt med EU-lagstiftning som försvårar eller fördyrar möjligheten att använda olika typer av biodrivmedel. Även inom delar av industrin är det viktigt med tillgång till bioenergi.

I förhandlingarna kring bioenergi är det framförallt två typer som har Europaparlamentet har diskuterat: de som kommer från skogen och de som kommer från jordbruksgrödor.

Resultatet för den skogliga bioenergin är övergripande bra. De regler som EU föreslår skulle troligtvis inte försämra förutsättningarna att utveckla befintliga och nya typer av bioenergi från skogen i någon större utsträckning. Det är positivt ur ett svenskt perspektiv.

För biodrivmedel från jordbruksgrödor är läget annorlunda. Denna typ av biodrivmedel, främst sådana som har funnits på marknaden under en längre tid, exempelvis etanol, vill Europaparlamentet begränsa till maximalt sju procent av den energi som används i transportsektorn. Denna nivå är långt under den som troligtvis kommer att krävas för att nå de svenska målen. Men givet att alternativet i omröstningen var att siffran skulle vara ännu lägre var utfallet ett steg i rätt riktning. Det finns också en osäkerhet kring förutsägbarheten i den lista över vilka råvaror för biodrivmedel som ska anses vara hållbara.

Exakt vilken effekt EU-besluten får för svensk del återstår att se. Även om de nya reglerna inte sätter stopp för Sveriges möjlighet att använda bioenergi och biodrivmedel i högre utsträckning än vad EU kommer överens om, kan EU-reglerna komma att påverka investeringsförutsättningarna och tillgången på olika typer av biodrivmedel på marknaden.  

Som svensk är det svårt att förstå hur bioenergifrågan kan vara så otroligt känslig i EU-förhandlingarna. All bioenergi som framställts på ett hållbart sätt och ger lägre utsläpp av växthusgaser än sina fossila motsvarigheter tycker vi bör bejakas, inte motarbetas. Genom att försvåra för bioenergi blir istället fossil energi gynnad. Därför är det bra att utfallet ändå landade övervägande till bioenergins fördel.

Det andra direktivet som röstades om var Energieffektiviseringsdirektivet, där bland annat energieffektiviseringsmålet förslås höjas från 30 procent till 35 procent. Det är olyckligt att målet höjs, eftersom EU:s energieffektiviseringsmål är formulerat som ett tak på hur mycket energi som får användas, och därmed kan hämma EUs möjligheter till ekonomisk tillväxt. Svenskt Näringsliv har även under lång tid argumenterat för att energieffektivisering inte bör ses som ett mål i sig, utan som ett medel för andra mål – såsom miljö, klimat och konkurrenskraft. Målet riskerar att leda till suboptimering, något som förstärks ju högre målet blir.

Den tredje omröstningen gällde den så kallade Governanceförordningen, det vill säga det regelverk som ska omgärda EU:s energi- och klimatpolitik och säkerställa att EU:s medlemsländer gör det som krävs för att nå de gemensamt uppsatta målen. Det hade varit önskvärt med mer fokus på de gemensamma processerna och mindre på detaljreglering.

Europaparlamentet har nu sagt sitt, men slutresultatet är långt ifrån klart. Nu påbörjas slutförhandlingarna mellan parlamentet, rådet och kommissionen, och vad resultatet av de förhandlingarna i slutändan blir återstår att se.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.