Klimathopp inte ute med Trump

NYHET Publicerad

KOMMENTAR När USA nu ställer sig utanför Parisavtalet, gör EU och Sverige störst nytta genom att visa att konkurrenskraft och högt välstånd går att kombinera med fortsatt minskade klimatutsläpp. Näringslivet kommer att driva klimatfrågan framåt, snarare än politiken. På många områden sker en snabb teknisk innovation och kostnader för ny teknik sjunker. Det är ett faktum som inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.

trump/sunér

USA:s president Donald Trump har meddelat att USA lämnar klimatavtalet som tecknades i Paris 2015 och trädde i kraft 2016. USA ställer sig därmed till en ytterst begränsad skara länder – tidigare endast Syrien och Nicaragua - som valt att stå utanför. Trump meddelade samtidigt att avsikten är att ”omförhandla” avtalet och eventuellt gå med igen, eller att ta fram ett helt nytt avtal som är bättre än Parisavtalet. Och med bättre menar Donald Trump att det ska bli bättre för USA, som enligt honom är förlorare på det nuvarande avtalet.

När man följde processen inför och på plats i Paris kan man ställa sig något frågande till Trumps besked. För det första var det en lång och komplicerad process, och att tro att ett helt nytt avtal lättvindigt skulle kunna förhandlas fram är naivt. För det andra är avtalets konstruktion väldigt flexibel. Det finns inga bindande åtaganden för varje land, och inte heller några sanktioner. Detta var en grundbult för att faktiskt komma överens och få med alla länder. Avtalet bygger istället på att varje land gör ett frivilligt åtagande för hur mycket de ska minska sina utsläpp – utifrån sina förutsättningar. Givetvis kommer dessa följas upp, men eftersom inga sanktioner finns är det snarare en fråga om ”name and shame” för de länder som inte gör vad de lovat.

USAs nationella åtagande byggde helt på den Clean Power Plan som den tidigare presidenten Barack Obama började genomföra, en plan som Donald Trump redan tidigare i år upphävde. Med andra ord hade Trump redan slutat att genomföra det USA utlovat inom ramen för Parisavtalet. Skillnaden mot att faktiskt gå ut klimatavtalet är därmed mer symbolisk. Det finns också ett antal delstater och enskilda företag deklarerat att de kommer att fortsätta arbeta för att minska klimatutsläppen oavsett vad som sker på federal nivå.

Men det är viktigt att USAs agerande inte startar en kedjereaktion där fler länder väljer att hoppa av avtalet, eller att minska sina ambitioner. Hittills har de internationella röster som hörs från bland annat Kina och Ryssland sagt att man inte låter sig påverkas av USA:s agerande. EU har tydligt deklarerat att man fortsätter på den inslagna linjen, och förhoppningen är att USA ska stå ensamma i sitt agerande.

Klimatpolitik måste tydligt ha kostnadseffektivitet och konkurrenskraft i fokus. Att skapa så stor klimatnytta som möjligt för de pengar som satsas är avgörande för att klarar klimatutmaningen, särskilt efter USA:s avhopp, men också för att vara ett föredöme. EU och Sverige gör störst nytta genom att visa att konkurrenskraft och högt välstånd går att kombinera med fortsatt minskade klimatutsläpp. USA:s agerande gör det än viktigare att översynen av EU:s utsläppshandel inte gör att de globalt konkurrensutsatta sektorerna inte får svårare att konkurrera med exempelvis amerikanska företag. Det vore dåligt både av ekonomiska skäl men också för klimatet. Likaså är det viktigt att Sverige väljer att arbeta med styrmedel som faktiskt ger effekt och inte med symboliska åtgärder. Ett exempel på en symbolisk åtgärd är en nationell flygskatt, som inte driver vare sig innovation eller övergång till klimatsmartare lösningar.

Men är det kört för klimatet med USA:s avhopp? Jag tror inte det. På många områden sker en snabb teknisk innovation och kostnader för ny teknik sjunker. I elsektorn är vindkraft bland de billigaste teknikerna idag. Det är ett faktum som inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på. Även på transportområdet sker en mycket positivt utveckling, där eldrift och batterier har snabbt sjunkande priser och snart spås kunna konkurrera med fossildrivna bilar. Det är här som näringslivet har sin tydliga roll i klimatarbetet; att genom utveckling och innovation göra klimatsmarta lösningar konkurrenskraftiga och ta dem de globala marknaderna. Näringslivets engagemang och innovation som kommer fortsätta att driva klimatfrågan framåt, snarare än politiken. Det var ju faktiskt inte brist på stenar som gjorde att stenåldern tog slut, utan att smartare och mer attraktiva lösningar tog över.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Positivt med nationell strategi – viktigt att fortsätta arbetet i dialog med näringslivet

KOMMENTAR Cirkulär ekonomi är ett viktigt verktyg för att nå klimatmålen.Regeringen har tagit fram en nationell strategi.  Strategin är övergripande och vi förutsätter att de kommande handlingsplanerna tas fram i nära samarbete med näringslivet och i en tydlig EU-kontext, skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicies.
NYHET Publicerad:

EU-förordning kan lösa tvisten om "en svensk tiger"

KOMMENTAR Komikern Aron Flam åtalas för upphovsrättsbrott efter att ha gjort en parafras av bilden ”en svensk tiger”. ”Lösningen kan ligga i EU-rätten. Ett aktuellt mål sätter upp kriterier för när parodi ska anses tillåtet”, skriver juristen Christina Wainikka.
NYHET Publicerad:

Efterlängtad utredning om förbättrat trygghetssystem

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv är positiv till att regeringen tillsätter en utredning som ska lämna konkreta förslag som förenklar reglerna i trygghetssystemen för företagare. ”Det är angeläget att företagarens eget försäkringsskydd förbättras och görs mer förutsebart”, skriver försäkringsexpert Catharina Bäck.
NYHET Publicerad:

"Rätt om skatt på arbete, fel om skatt på kapital"

KOMMENTAR Skatteförslagen från Finanspolitiska rådet har allvarliga brister, eftersom det saknas analys av kapitalskatters snedvridande effekter. Även på momsområdet är analysen ofullständig, skriver skattechef Johan Fall.
NYHET Publicerad:

Viktigt med tydliga drivkrafter i omställningsförsäkring

KOMMENTAR Ett förslag till ny arbetslöshetsförsäkring har presenterats. "Systemet blir mer förutsägbart och administrationen för arbetsgivare enklare", skriver försäkringsexpert Pär Andersson.
NYHET Publicerad:

Ett potentiellt verktyg för att stärka den cirkulära ekonomin

KOMMENTAR Ett produktpass kan fungera som ett potentiellt effektivt verktyg i den cirkulära ekonomin, anser Svenskt Näringsliv. ”Vi har tagit fram ett underlag med synpunkter kring hur ett system med produktpass bör utformas för att det ska bli funktionellt och effektivt”, skriver Jenny Svärd, expert cirkulär ekonomi
NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Offensiv forskningsproposition krävs för att rädda näringslivets FoU

KOMMENTAR Coronakrisen har slagit hårt mot kunskapsintensiva företag och många FoU-projekt skjuts upp. För att dämpa krisens effekter på näringslivets FoU krävs både akuta åtgärder och insatser i den kommande forskningspropositionen, skriver Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Staten har rollen som den sista linjens försäkringsbolag

KOMMENTAR Pandemier är i väldigt liten utsträckning försäkringsbara. Därför har staten rollen som den sista linjens försäkringsbolag. Det är ju till staten som företagen i alla år har betalat in sina skatter, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Så får vi igång den internationella handeln

CORONAKRISEN Den internationella handeln drabbas hårt av coronakrisen. Därför har Svenskt Näringsliv lyft ett antal förslag till regeringen som kan bidra till att få igång handeln och försörjningen av nödvändiga varor och tjänster, skriver Anna Stellinger, chef för Internationella och EU-frågor.
NYHET Publicerad:

EU:s gröna giv kräver tydliga spelregler

KLIMATNEUTRALT EU Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent. Men det krävs tydliga och långsiktiga spelregler för att företagen ska våga investera, menar Lina Håkansdotter, chef för klimat och hållbarhet. ”Därför finns det anledning till oro om vägen är otydlig.”
NYHET Publicerad:

Klimatomställning kräver stabil elförsörjning

ENERGI Elnäten måste klara av att transportera elen dit den behövs. Ett problem är långa tillståndsprocesser. ”Det krävs en aktiv el-politik annars kan vi fimpa idén om ett fossilfritt Sverige”, sa Eva Vitell, Vattenfall, vid ett seminarium.
NYHET Publicerad:

Viktiga perspektiv saknas i regeringens klimathandlingsplan

KOMMENTAR Klimatet är en central utmaning, och mycket måste göras för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalets mål. Därför är det bra att regeringen nu har presenterat sin klimathandlingsplan för mandatperioden, även om viktiga perspektiv saknas och mycket måste konkretiseras, skriver Linda Flink Wredh, expert på energi och klimat.
NYHET Publicerad:

Jacke: ”Energipolitiken kräver bred politisk uppslutning”

HÅLLBARHET Klimatomställningen ställer nya krav på energipolitiken som behöver utvecklas för att möta framtida behov, enligt vd Jan-Olof Jacke. ”Vi ser att det kommer att behövas en bred politisk uppslutning kring dessa frågor.”
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Näringslivet kraftsamlar kring elförsörjningen

ENERGI Svenskt Näringsliv har dragit igång projektet "Kraftsamling elförsörjning", som syftar till att säkra Sveriges behov av el till 2045.
NYHET Publicerad:

Ökat elbehov kräver stora investeringar

ELFÖRSÖRJNINGEN Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045, visar en beräkning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Hon leder arbetet mot ett hållbart samhälle

PÅ NY TJÄNST Det blir Lina Håkansdotter, som vid årsskiftet, tar över som chef för avdelningen hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv. Som civilingenjör tror hon stenhårt på att näringslivet har en avgörande roll i att klara omställningen till ett hållbart samhälle. "Det är möjligt att åstadkomma förändring och hitta lösningar även på stora utmaningar."
NYHET Publicerad:

Storsatsning på elförsörjningen

ENERGI Varningssignaler om en akut elbrist duggar tätt. I kölvattnet följer inställda företagsetableringar och infrastruktur- och byggprojekt som äventyras. Svenskt Näringsliv sätter fokus på problemen i ett nytt projekt och ger förslag som tryggar elförsörjningen.
NYHET Publicerad:

Uppskattad jubilar fyller 10 år

KOMMENTAR Yrkeshögskolan fyller tio år. Värna skolans särart och låt den stå modell för fler utbildningsformer, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.