Klimathopp inte ute med Trump

NYHET Publicerad

KOMMENTAR När USA nu ställer sig utanför Parisavtalet, gör EU och Sverige störst nytta genom att visa att konkurrenskraft och högt välstånd går att kombinera med fortsatt minskade klimatutsläpp. Näringslivet kommer att driva klimatfrågan framåt, snarare än politiken. På många områden sker en snabb teknisk innovation och kostnader för ny teknik sjunker. Det är ett faktum som inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på, skriver Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor.

trump/sunér

USA:s president Donald Trump har meddelat att USA lämnar klimatavtalet som tecknades i Paris 2015 och trädde i kraft 2016. USA ställer sig därmed till en ytterst begränsad skara länder – tidigare endast Syrien och Nicaragua - som valt att stå utanför. Trump meddelade samtidigt att avsikten är att ”omförhandla” avtalet och eventuellt gå med igen, eller att ta fram ett helt nytt avtal som är bättre än Parisavtalet. Och med bättre menar Donald Trump att det ska bli bättre för USA, som enligt honom är förlorare på det nuvarande avtalet.

När man följde processen inför och på plats i Paris kan man ställa sig något frågande till Trumps besked. För det första var det en lång och komplicerad process, och att tro att ett helt nytt avtal lättvindigt skulle kunna förhandlas fram är naivt. För det andra är avtalets konstruktion väldigt flexibel. Det finns inga bindande åtaganden för varje land, och inte heller några sanktioner. Detta var en grundbult för att faktiskt komma överens och få med alla länder. Avtalet bygger istället på att varje land gör ett frivilligt åtagande för hur mycket de ska minska sina utsläpp – utifrån sina förutsättningar. Givetvis kommer dessa följas upp, men eftersom inga sanktioner finns är det snarare en fråga om ”name and shame” för de länder som inte gör vad de lovat.

USAs nationella åtagande byggde helt på den Clean Power Plan som den tidigare presidenten Barack Obama började genomföra, en plan som Donald Trump redan tidigare i år upphävde. Med andra ord hade Trump redan slutat att genomföra det USA utlovat inom ramen för Parisavtalet. Skillnaden mot att faktiskt gå ut klimatavtalet är därmed mer symbolisk. Det finns också ett antal delstater och enskilda företag deklarerat att de kommer att fortsätta arbeta för att minska klimatutsläppen oavsett vad som sker på federal nivå.

Men det är viktigt att USAs agerande inte startar en kedjereaktion där fler länder väljer att hoppa av avtalet, eller att minska sina ambitioner. Hittills har de internationella röster som hörs från bland annat Kina och Ryssland sagt att man inte låter sig påverkas av USA:s agerande. EU har tydligt deklarerat att man fortsätter på den inslagna linjen, och förhoppningen är att USA ska stå ensamma i sitt agerande.

Klimatpolitik måste tydligt ha kostnadseffektivitet och konkurrenskraft i fokus. Att skapa så stor klimatnytta som möjligt för de pengar som satsas är avgörande för att klarar klimatutmaningen, särskilt efter USA:s avhopp, men också för att vara ett föredöme. EU och Sverige gör störst nytta genom att visa att konkurrenskraft och högt välstånd går att kombinera med fortsatt minskade klimatutsläpp. USA:s agerande gör det än viktigare att översynen av EU:s utsläppshandel inte gör att de globalt konkurrensutsatta sektorerna inte får svårare att konkurrera med exempelvis amerikanska företag. Det vore dåligt både av ekonomiska skäl men också för klimatet. Likaså är det viktigt att Sverige väljer att arbeta med styrmedel som faktiskt ger effekt och inte med symboliska åtgärder. Ett exempel på en symbolisk åtgärd är en nationell flygskatt, som inte driver vare sig innovation eller övergång till klimatsmartare lösningar.

Men är det kört för klimatet med USA:s avhopp? Jag tror inte det. På många områden sker en snabb teknisk innovation och kostnader för ny teknik sjunker. I elsektorn är vindkraft bland de billigaste teknikerna idag. Det är ett faktum som inte ens Donald Trumps vurm för kol kan ändra på. Även på transportområdet sker en mycket positivt utveckling, där eldrift och batterier har snabbt sjunkande priser och snart spås kunna konkurrera med fossildrivna bilar. Det är här som näringslivet har sin tydliga roll i klimatarbetet; att genom utveckling och innovation göra klimatsmarta lösningar konkurrenskraftiga och ta dem de globala marknaderna. Näringslivets engagemang och innovation som kommer fortsätta att driva klimatfrågan framåt, snarare än politiken. Det var ju faktiskt inte brist på stenar som gjorde att stenåldern tog slut, utan att smartare och mer attraktiva lösningar tog över.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Sverige i innovationstopp – men är det en pyrrhusseger?

KOMMENTAR Sverige skuggar Schweiz i toppen på listan över innovativa länder. Framgången till trots, så finns det saker att fundera över i ett internationellt perspektiv. En är att den här typen av rankingar ofta ser mer bakåt än framåt, skriver Christina Wainikka, policyexpert immaterialrätt.
NYHET Publicerad:

Jacke: Arbetsmarknaden bör regleras på nationell nivå

KOMMENTAR "Frågor som rör arbetsmarknaden bör även i fortsättningen regleras på nationell nivå", säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke om att Ylva Johansson föreslås bli ny EU-kommissionär.
NYHET Publicerad:

De privata aktörerna är en del av lösningen

KOMMENTAR De privata aktörerna är en del av lösningen
NYHET Publicerad:

Svenskarna positiva till klimatsmart kärnkraft

ENERGI Flertalet svenskar tror på kärnkraften, även i framtiden, visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling kring Sveriges elförsörjning

ENERGI Elförsörjningen är en strategiskt långsiktig fråga för det svenska samhället. Det handlar om att klara klimatomställningen och den digitalisering av olika samhällsfunktioner som nu sker. Det är avgörande att den hanteras på ett sätt som är samhällsekonomiskt och klimatmässigt effektivt.
NYHET Publicerad:

Kärnkraft – för klimatets skull?

KLIMAT En fortsatt kärnkraftsproduktion är helt nödvändig för att Sverige och världen ska nå klimatmålen och samtidigt möta ett ökande energibehov. Det menar Staffan Qvist, en av författarna till boken Klimatnyckeln: en fungerande lösning på världens största problem.
NYHET Publicerad:

Pensionspopulismen har nått regeringen

KOMMENTAR Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) visar i flera oroande uttalanden – senast i Svenska Dagbladet den 9 maj – att Socialdemokraterna vacklar betänkligt som försvarare av pensionssystemet. Grunden för detta är livsinkomstprincipen som innebär att pension är ett resultat av arbete. Ju mer eller ju längre vi arbetar, desto högre blir pensionen.
NYHET Publicerad:

Kommissionen genomför stor översyn av statsstödsreglerna

KOMMENTAR Statsstödsreglerna avgör när företag i Sverige och andra medlemsländer kan motta stöd i olika former från det offentliga. EU-kommissionen har nu sjösatt en omfattande utvärdering av reglerna, som ska ligga till grund för nästa kommissions revideringsarbete. Svenska företag har möjlighet att påverka regelverkens långsiktiga utformning, skriver konkurrens- och statsstödsexpert Stefan Sagebro.
NYHET Publicerad:

Skatter hotar elförsörjningen i storstadsregioner

KOMMENTAR Beskedet om nedläggning av kraftvärme i såväl Stockholm som Malmö till följd av beslutade skattehöjningar, bekymrar energi- och klimatexpert Linda Flink. ”Besluten är på väg att försätta elförsörjningen i flera av Sveriges storstadsregioner i allvarliga situationer”, skriver hon.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver en samlad FoU-politik för akademi och näringsliv

KOMMENTAR Svensk forskningspolitik kräver en uppryckning. Bland annat måste näringslivet involveras i större utsträckning. Regeringen har möjlighet att göra något åt situationen i nästa forskningsproposition. Det skriver Tobias Krantz och Emil Görnerup.
NYHET Publicerad:

Utsläppsfri el krävs för en klimatsmart och digital framtid

KOMMENTAR Genomförandegruppen inom ramen för Energiöverenskommelsen har stora utmaningar att ta tag i gällande elsystemet som inte diskuterades innan överenskommelsen gjordes. Den kraftigt ökade elanvändningen, leveranssäkerheten och att elnätet inte räcker till är tre sådana utmaningar, skriver energiexperten Maria Sunér Fleming.
NYHET Publicerad:

Företagen kraftsamlar kring cirkulär ekonomi

MILJÖ Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och den är starkt kopplad till vår materialanvändning. En del av lösningen är därför att ställa om från linjära materialflöden till cirkulära, poängterar Svenskt Näringsliv i en ny rapport.
NYHET Publicerad:

Näringslivet visar vägen till en omställning

KOMMENTAR Svenskt Näringsliv lanserar idag en rapport om hur arbetet med en konkurrenskraftig cirkulär ekonomi bör bedrivas. "Frågan är viktig för det svenska näringslivet av flera anledningar; att säkra en framtida råvarutillgång, och för att bidra till ett mer hållbart samhälle", skriver Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy.
NYHET Publicerad:

Marknadsekonomi och innovation utgångspunkten i klimatarbetet

KOMMENTAR Ambitionerna är höga och engagemanget stort hos svenska företag för att klara klimatutmaningen. De flesta sektorer i näringslivet har färdplaner för hur de ska nå netto-noll utsläpp 2045, skriver vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bakläxa för Arbetsförmedlingens kontroller

KOMMENTAR Idag redovisar Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, nya graverande siffror som visar på omfattande brister i Arbetsförmedlingens myndighetsutövning. Det är endast en i raden av granskningar som visar att kontrollfunktionen för aktivt arbetssökande står med uppenbara problem. Situationen riskerar att urholka legitimiteten för centrala arbetsmarknadsinstitutioner, skriver Pär Andersson, socialförsäkringsexpert.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Dags att reformera ansvarsreglerna för skatter

KOMMNENTAR Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver bli föremål för en omfattande översyn där frågan får bred och allsidig belysning i en offentlig utredning, skriver skatteexpert Lynda Ondrasek Olofsson
NYHET Publicerad:

LO jämför äpplen och päron i lönestatistiken

KOMMENTAR LO fortsätter att jämföra äpplen och päron i lönestatistiken. Att kvinnor som grupp arbetar betydligt färre timmar än män tar LO inte hänsyn till i sin Jämställdhetsbarometer. Men ska vi får en saklig debatt kring kvinnors och mäns löner kräver det att vi mäter och jämför samma saker, skriver Emelie Nordström, ansvarig för jämställdhetsfrågor.
NYHET Publicerad:

Elefanten i rummet – hur ska totalförsvaret finansieras?

DEBATT Det sägs ofta att ”säkerhet måste få kosta”. Detta är helt korrekt, men frågan är för vem? Näringslivet ställer gärna upp och gör sin bit, men staten måste ta sitt ansvar som garant för säkerheten och allmännyttan. Det finns inga gratisluncher eller magiska genvägar, skriver Karl Lallerstedt, ansvarig för säkerhetspolicyfrågor.