Vi konsumerar för lite

NYHET Publicerad

Det är inte sant att det svenska exportfallet är exceptionellt stort. Däremot har svenska konsumenter hållit igen omotiverat mycket. Sänkta skatter vore en strukturellt riktig stimulans som skulle hjälpa Sverige att konsumera sig ur krisen, skriver Jonas Frycklund och Fabian Wallen, Svenskt Näringsliv.

Sverige har drabbats hårt av den ekonomiska krisen. Fallet i tillväxt under de senaste tre kvartalen ligger i genomsnitt på 5,9 procent. Av de gamla EU-länderna är det bara Irland som har haft en sämre utveckling. Den gängse bilden är att Sverige har drabbats extra hårt på grund av fallet i exporten. Vår exponering mot fordonsindustrin och andra investeringsvaror har visserligen sänkt vår export betydligt, men jämfört med andra länder är vårt exportfall inte exceptionellt. Faktum är att vår export har minskat ungefär i linje med genom snittet i Västeuropa. Att Sverige har tappat så mycket i BNP beror snarare på vårt stora fall i privat konsumtion. I bara tre av EU:s 15 gamla medlemsländer har den privata konsumtionen minskat kraftigare sedan finanskrisen utbröt på allvar för snart ett år sedan. I dessa länder: Irland, Danmark och Spanien har huspriserna fallit kraftigt. Det gör att hushållen känner sig fattigare och då drar de ned på konsumtionen. Sverige sticker ut i jämförelsen. Huspriserna har knappast gått ned alls, trots det minskar konsumtionen. Det är ännu mer märkligt när man vet att alla de hushåll som inte har drabbats av arbetslöshet, och det är ju trots allt de flesta, har fått ökade realinkomster med lönehöjningar, sänkta skatter och lägre räntekostnader. Förklaringen är att sparkvoten har gått upp. I en osäker miljö lägger hushållen undan en större del av inkomsterna. De vill skapa sig en ekonomisk buffert för att möta risken för framtida arbetslöshet i familjen. Det är fullständigt rationellt och det är ett förväntat beteende i en kris. Men det är svårt att förstå varför sparkvoten har stigit så mycket kraftigare hos oss än i andra länder. Av någon anledning är svenskarna räddare för krisen än vad andra är. Det rör sig troligen om en överreaktion. Det myckna pratet om den stora krisen har skrämt upp svenskarna och skapat försiktiga konsumenter. Den allmänna osäkerheten har gjort att de har hållit igen lite mer än de egentligen skulle ha behövt. Spåren av den svenska 1990-talskrisen har gjort att många har överdrivit farorna med den nuvarande krisen. Den är visserligen global, men samtidigt mindre kännbar för de svenska hushållen. Många hushåll har skapat sig en buffert. Det finns flera fördelar med en ökad förmögenhetsuppbyggnad. Problemet är dock att svenskarnas konsumtion redan i utgångsläget var mycket låg. Av samtliga EU15-länder har enbart portugiserna en lägre konsumtion per capita än svenskar. Det borde med andra ord finnas ett betydande utrymme för konsumtionsökningar. Vi har en situation med låga räntor, vi har fortfarande statsfinanser som är bättre än de flesta andra länders. Det ser ut som att regeringen kommer att ha råd med ytterligare en del stimulanser, inte minst skattesänkningar, i den kommande budgeten. Det ska jämföras med en omvärld där länder till följd av dåliga finanser måste börja ta tillbaka de tillfälliga stimulansåtgärderna. Tillfälliga konsumtionsstimulanser är inte vägen fram. Sådant som är tillfälligt genomskådas lätt och hushållen inser att stimulansen snabbt dras tillbaka. Permanenta åtgärder som också är strukturellt riktiga sänder en tydligare signal. De ger en direkt stimulans, samtidigt som hushållen inte behöver vara rädda för att de försvinner. Det är ett styrkebesked för ett land att ha råd att sänka skatterna när de flesta andra höjer. Regeringen är inne på rätt väg, samtidigt som oppositionens alternativ fortfarande är oklart. Allt tal om att åter höja skatterna efter ett regimskifte riskerar att hålla tillbaka konsumtionen och hindra uppgången. Det är det väl ingen som vill? Det är ingen tvekan om att vägen tillbaka blir lång och mödosam. Det finns ingen åtgärd som tar oss snabbt ur krisen. Men en sparkvot som svänger kraftigt åt ena hållet kan svänga lika kraftigt tillbaka. Det som behövs är lite mer optimism, då kan vi konsumera oss ur krisen.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dramatiskt sämre läge för företagen

CORONAKRISEN "Vi ser dramatiska effekter här och nu och lika dramatiskt fallande förväntningar hos företagen". Det säger chefekonom Bettina Kashefi om utvecklingen för företagen under coronakrisen utifrån siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel för det andra kvartalet 2020.
NYHET Publicerad:

Mer krävs för att undvika massarbetslöshet

KONJUNKTUR Coronakrisen slår hårt mot näringslivet med ett dramatiskt fall i efterfrågan och stora problem med utrikeshandeln. Svenskt Näringslivs nya konjunkturrapport visar på vikten av effektiva krisåtgärder.
NYHET Publicerad:

Oron för coronviruset ökar – understryker behov av handling

DEBATT Den negativa påverkan av coronaviruset ökar i näringslivet. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort bland medlemsföretagen. "Vi är redo att presentera fler konstruktiva förslag för att lindra krisens skadeverkningar", skriver vd Jan-Olof Jacke i en debattartikel i DI, och framhåller vikten av att regeringen handlar snabbt.
NYHET Publicerad:

Långsam ökning av ojämlikheten

KOMMENTAR Inkomstskillnaderna i Sverige fortsätter att öka de kommande 15 åren. Den bedömningen gör Långtidsutredningen. ”Utvecklingen på arbetsmarknaden är central för utvecklingen av inkomstskillnaderna. Därför är det viktigt med en ekonomisk politik som stimulerar jobbskapande”, skriver biträdande chefekonom Jonas Frycklund i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Dyster konjunktursignal

SAMHÄLLSEKONOMI Svensk konjunktur håller på att mattas av. I år väntas tillväxten bli 1,1 procent, följt av 1,0 procent 2020 och 1,3 procent 2021. Samtidigt väntas arbetslösheten stiga till 7,3 procent 2021. Det visar Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos.
NYHET Publicerad:

Pengarna ska inte lovas bort i förtid

FINANSPOLITISKA RAMVERKET Finansministern vill slopa överskottsmålet. Men med krav på friår och familjeveckor, som leder till lägre tillväxt, och ett handelskrig som tilltar så kommer vi att vara tacksamma att det finns statliga medel att ta till, skriver biträdande chefekonom Jonas Frycklund.
NYHET Publicerad:

Deppigt värre i företagarleden

EKONOMI En oväntat snabb försvagning av konjunkturen. Det är företaqens beskrivning av det ekonomiska läget, enligt en undersökning som görs varje kvartal av Svenskt Näringsliv. Den negativa trenden håller i sig ett tag framöver, enligt ekonom Lars Jagrén.
NYHET Publicerad:

Finansministern har rätt om finanspolitiken

DEBATT Det är först när en lågkonjunktur blir värre än vanligt som det blir befogat att använda riktade finanspolitiska åtgärder. Just nu gör finansministern rätt som argumenterar för en neutral finanspolitik, skriver Bettina Kashefi och Jonas Frycklund.
NYHET Publicerad:

"Sverige behöver en politik för nya jobb i fler och växande företag"

EKONOMI "Den stora klyftan i Sverige finns mellan de som har jobb och de som inte har. För att minska den behövs en politik som leder till nya jobb i fler och växande företag." Det säger chefekonom Bettina Kashefi i en kommentar till regeringens syn på det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Världens första digitala centralbanksvaluta ett vågspel

KONTANTLÖST SAMHÄLLE Riksbanken planerar att införa en e-krona. Nationalekonomen Anders Bornefalk anser att det är ett vågspel med bland annat en ökad risk för politisk styrning av utlåningen. ”Att införa en digital centralbanksvaluta är inte bara onödigt, utan också riskfyllt.”
NYHET Publicerad:

Vi har redan sänkt överskottsmålet

KOMMENTAR Sedan årsskiftet gäller det nya lägre överskottsmålet. Att målet sänktes var bra och välavvägt, eftersom statsfinanserna i nuvarande läge är tillräckligt bra. Men nu vill LO-ekonomerna sänka överskottsmålet igen. Trots att knappt fem månader har gått, skriver Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.
NYHET Publicerad:

Svag produktivitetsutveckling i en vikande konjunktur

KONJUNKTUR Produktivitetsutvecklingen fortsätter att vika nedåt samtidigt som tillväxten bromsar. Svensk ekonomi följer det internationella mönstret med försvagad konjunktur och sjunkande produktivitetstillväxt. Det visar konjunkturrapporten från Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ineffektiva klimatåtgärder i vårbudgeten

KONJUNKTUR Regeringens vårbudget har inslag som går i fel riktning. Tuffare beskattning av svenska klimatvänliga gruvor och elektronikvaror ger negativa effekter, konstaterar chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Hoppfulla medlemsföretag trots dystra konjunktursignaler 

FÖRETAGARPANELEN Medlemsföretagen ser positivt på det kommande halvåret. Regelbördan är fortfarande ett rött skynke för sex av tio företag, visar en färsk enkät.
NYHET Publicerad:

Sveriges tillväxt mattas av

KONJUNKTUR Högkonjunkturen går mot sitt slut. En osäker internationell utveckling, en långsam ränteuppgång och minskad efterfrågan på nyproduktion av bostäder gör att svensk tillväxt bromsar in och landar på 2,4 procent i år och 1,8 procent nästa år, enligt Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport. ”Huvudscenariot är en ganska normal konjunkturavmattning”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Inget utrymme för höjda lönekostnader

KONKURRENSKRAFT Fortsatt låg produktivitet ger inget utrymme att höja lönekostnaderna i Sverige. Det skulle äventyra den redan sköra konkurrenskraften vi har mot omvärlden, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. "Vi måste bevara den konkurrenskraft vi redan har", säger Lars Jagrén, en av rapportens författare.
NYHET Publicerad:

Svensk konkurrenskraft måste stärkas

SAMHÄLLSEKONOMI På kort sikt ser det bra ut. Men i ett längre perspektiv tornar problemen upp sig. En ny regering bör därför fokusera på frågor som bygger svenskt välstånd, skriver elva ekonomer inom Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Ta chansen och släpp loss Riksbanken från inflationsmålsbojan

DEBATT Det är dags att byta ut inflationsmålet mot en penningpolitisk regim som inte riskerar att förstärka ekonomiska störningar, skriver Mats Kinnwall, chefekonom på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ekonomerna varnar: Snart kommer krisen

SAMHÄLLSEKONOMI Varningsklockorna bör tas på allvar. Tillväxten bromsar in, världshandeln kärvar och industriproduktionen minskar. Dessutom kommer Sveriges strukturella problem upp till ytan vid en ekonomisk nedgång, hävdar flera ekonomer.  
NYHET Publicerad:

Lönebildningen fortsatt central för konkurrenskraften

KOMMENTAR De senaste åren har det svenska näringslivets konkurrenskraft räddats av en fallande krona. Löneökningarna har däremot varit högre än produktivitetsutvecklingen och bidragit till att urholka svensk konkurrenskraft. Det är allvarligt i en värld av hårdnande internationell konkurrens, skriver Peter Jeppsson, vice vd och Bo Enegren, ekonom.