Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgens särskilda boenden

RAPPORT Publicerad
Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet i äldreomsorgen

Resurser i äldreomsorgen är inte detsamma som kvalitet. De dyraste verksamheterna är långt ifrån alltid de bästa. Ökade resurser löser därför inte alla problem. Viktigast för att trygga en värdig och säker äldreomsorg för brukarna är att personal finns på rätt plats vid rätt tillfälle. Resurser bör styras dit behoven är som störst och nya tekniska hjälpmedel bejakas. Vi måste använda våra resurser smartare om Sverige i framtiden ska klara att förbättra livskvaliteten för våra äldre och samtidigt finansiera äldreomsorgen med skattemedel.

Syftet med denna rapport är att beskriva hur dagens ersättningssystem inom äldreomsorgens särskilda boenden i framtiden kan ändras för att bättre belöna värde, förnyade arbetssätt och innovationer. Det befintliga systemet ersätter idag i för hög utsträckning medel och inte mål. Detaljregleringen är i många fall hög vilket riskerar att konservera gamla arbetssätt. Ersättningssystemen varierar av oklar anledning också förhållandevis mycket mellan olika kommuner.

Rapporten är den femte inom ramen för Svenskt Näringslivs projekt Värde i välfärden. Det övergripande målet är att belysa hur värde skapas och föreslå ändringar i den ekonomiska styrningen i syfte att öka kvaliteten i välfärden samt säkerställa att skattemedel används på bästa sätt. Under det senaste året har fyra rapporter släppts Konkurrensutsättningens inverkan på produktivitet och effektivitet i svensk välfärd (juni 2014), Vad kan forskningen säga om utbildningsresultat och lärarlöner? (september 2014), Ersättningssystem som främjar kvalitet och effektivitet i primärvården (december 2014), Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? - en studie av äldreomsorgens särskilda boenden (maj 2015).

Mikael Witterblad, projektledare Värde i välfärden

Författare