F-skatteutredningens betänkande F-skattesystemet - en översyn (SOU 2019:30)

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv avstyrker utredningens förslag.

Sedan F-skattereformen 1993 har F-skattesystemet utretts ett flertal gånger. Uppdragens syfte har skiftat, men gemensamt för de lagändringsförslag som antagits har varit att den modell som infördes 1993 har värnats. Även den nu aktuella utredningen uttalar vikten av att det huvudsakliga syftet med F-skattesystemet ska värnas. Med hänsyn till de förslag utredningen lägger fram anser dock Svenskt Näringsliv att förslagen inte är ägnade att värna systemet, utan i stället riskerar att resultera i försämrad tillit till F-skattesystemet samt på ett allvarligt sätt försämra rättssäkerheten för landets företagare. Flera av utredningens förslag skulle enligt Svenskt Näringslivs uppfattning leda till så allvarliga konsekvenser i dessa avseenden att de inte bör genomföras.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/02211/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

96/2019