Förslag till en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv anser att det inte behövs ytterligare en myndighet för att tolka innebörden av mänskliga rättigheter i Sverige. Medvetenheten och kunskapen om Sveriges åtaganden såvitt avser mänskliga rättigheter är hög, bl a genom det svenska ombudsmannasystemet och Diskrimineringsombudsmannen som har till uppgift att syna Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter.

Vidare ska varje nytt lagförslag testas mot Sveriges internationella åtaganden bl.a. om mänskliga rättigheter och ny lag eller föreskrift får inte meddelas i  strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen ( RF a kap 19 § ). Vidare finns i RF § kap 13 § ett förbud för domstolarna att tillämpa en föreskrift som skulle stå i strid med grundlag eller annan överordnad författning. Givet att en MR-institution kommer att inrättas har Svenskt Näringsliv nedanstående. synpunkter på promemorian. 

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Kulturdepartementet


Externt diarienummer

Ku2018/02102/DISK


Svenskt Näringslivs diarienummer

69/2019