Inbjudan att inkomma med analyser i syfte att utveckla regeringens ungdomspolitik

REMISS Publicerad

Ungdomars levnadsvillkor, makt att forma sina liv och deras inflytande över samhällsutvecklingen rymmer självklart många olika aspekter. Svenskt Näringsliv vill särskilt trycka på två områden som ligger inom vårt direkta kompetensområde, utbildning och arbete. För att det ungdomspolitiska målet ska uppnås krävs högre kvalitet och relevans i utbildningssystemet och lägre trösklar in på arbetsmarknaden.

Utbildningspolitiken behöver fokusera på: att fler måste klara av grundskolan, en ökad examensfrekvens i gymnasieskolan och en bättre och mer effektiv högskola.

Ungdomar behöver också en snabbare väg till första jobbet. Då krävs bland annat en större flexibilitet vid inträdet på arbetsmarknaden och mer entreprenörskap och fler företagare.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Kulturdepartementet


Externt diarienummer

Ku2019/01066/CSM


Svenskt Näringslivs diarienummer

86/2019