Omedelbar verkställighet av beslut om återbetalning enligt husavdragets fakturamodell

REMISS Publicerad

I promemorian föreslås vissa ändringar i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete. Ändringarna innebär att beslut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende skattereduktion för hushållsarbete ska gälla omedelbart. Vidare föreslås att vissa av skatteförfarandelagens (2011:1244) bestämmelser om anstånd ska vara tillämpliga på beslut om återbetalning.

Svenskt Näringsliv ifrågasätter den föreslagna ändringen eftersom analysen i Skatteverkets promemoria inte visat att den säkerställer utförare av tjänster tillräcklig rättssäkerhet.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/01016/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

133/2019