Promemorian "Delegation av beslutanderätt i vissa fall från Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden"

REMISS Publicerad

I promemorian lämnas förslag till delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Förslagen har sitt ursprung i en promemoria från de båda nämnderna som kom in till Finansdepartementet den 27 december 2017.

Förslagen innebär att Skatterättsnämnden respektive Forskarskattenämnden genom särskilda beslut ska få lämna över till ordföranden, vice ordföranden eller någon som tjänstgör vid nämndernas kansli att fatta andra beslut än att lämna förhandsbesked eller avvisa en ansökan om sådant besked (Skatterättsnämnden) respektive att fatta andra beslut än att pröva om förutsättningar för skattelättnader finns eller avvisa en ansökan om skattelättnader (Forskarskattenämnden). Ett beslut om delegation ska fattas av respektive nämnd med den beslutsförhet som framgår av gällande regelverk.

Svenskt Näringsliv har inget att erinra mot förslagen.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2020/00078/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

4/2020