Promemorian Kompletteterande förslag till promemorian Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

REMISS Publicerad

Promemorian kompletterar den tidigare promemorian Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet. Promemorian innehåller ett förslag som innebär att Skatteverket ska få förelägga den som ansökt om ett förhandsbesked i skattefrågor eller ett beslut om godkännande för tonnagebeskattning att lämna de uppgifter som Skatteverket kan komma att behöva för att kunna fullgöra sina skyldigheter att lämna upplysningar om beskedet eller beslutet till andra stater och jurisdiktioner. Föreläggandet får förenas med vite om det finns anledning att anta att föreläggandet annars inte följs.

Svenskt Näringsliv vidhåller den inställning som redovisades i remissyttrandet den 29 mars 2019 avseende promemorian Några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet, nämligen att det inte är rimligt att hämta in ytterligare uppgifter avseende samtliga skattskyldiga i samtliga fall, dvs. även om det är klart att förhandsbeskedet eller beslutet om tonnagebeskattning inte omfattas av informationsutbytet. För det fall förslaget genomförs anser Svenskt Näringsliv att Skatteverket torde vara den myndighet som är bäst lämpad att inhämta nödvändiga uppgifter.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2019/02086/S3


Svenskt Näringslivs diarienummer

72/2019