Promemorian Några ändringar i fråga om informationsbyte på skatteområdet

REMISS Publicerad

Näringslivets Skattedelegation avstyrker förslaget att samtliga ansökningar om förhandsbesked i skattefrågor respektive om godkännande om tonnageskatt ska innehålla ytterligare uppgifter.

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor och i 13 a kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) som innebär att samtliga ansökningar om förhandsbesked i skattefrågor respektive om godkännande om tonnageskatt ska innehålla ytterligare uppgifter. Skälet till ändringarna anges i promemorian vara att Skatteverket inte alltid har tillgång till de uppgifter som myndigheten behöver för att avgöra med vilka länder informationsutbyte ska ske.