Promemorian Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har givits möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande. En utredare har haft i uppgift att utifrån bland annat EU-rätten analysera om lagförslagen i lagrådsremissen Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor behöver kompletteras för att offentlighetsprincipen ska kunna införas hos huvudmän för fristående skolor som är börsnoterade aktiebolag eller dotterbolag till börsnoterade aktiebolag. Lagförslagen i lagrådsremissen innebär att tryckfrihetsförordningens bestämmelser om att ta del av allmänna handlingar ska tillämpas även på sådana huvudmän. Samt att anställda och uppdragstagare i fristående skolor ska ha meddelarfrihet och meddelarskydd enligt bestämmer i offentlighets- och sekretesslagen. 

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget. Den föreslagna förändringen av meddelarfriheten i börsnoterade skolföretag innebär att meddelarfriheten, till skillnad från idag, skulle bryta igenom även avtalad sekretess. Det skulle löpa en beaktansvärd risk att medföra att ett sådant företag inte kan besluta om s.k. uppskjutet offentliggörande av insiderinformation, eftersom konfidentialitet inte kan säkerställas. Den möjligheten är av grundläggande betydelse för ett börsbolags normala informationshantering och lagförslaget bör därför ändras så att denna effekt inte uppkommer.


De fulla konsekvenserna av ett införande av offentlighetsprincipen i fristående förskolor och skolor går inte att överblicka. Risken är uppenbar att ett införande allvarligt skulle gå ut över lärarnas arbetssituation och därmed påverka förutsättningarna att lägga fokus på själva undervisningen och utbildningen. Situationen är annorlunda för kommunerna som har central expertis till förfogande, med erfarenhet och som stödjer verksamhetsförvaltningarna och dess utförandeenheter. Skolan behöver inte mer av betungande administration utan mindre. Vad som behövs från staten är i stället åtgärder som skapar förutsättningar för generellt sett högre kvalitet. Svenskt Näringsliv avstyrker därför förslaget.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2019/00336/GV


Svenskt Näringslivs diarienummer

19/2019