Promemorian Ytterligare förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

REMISS Publicerad

I föreliggande promemoria anges att arbetet med den nya regleringen för tjänstepensionsföretag fortfarande pågår och att lagstiftningen kommer att träda ikraft tidigast vid halvårsskiftet 2019. Den i denna promemoria föreslagna förlängningen av övergångsperioden är välkommen men Svenskt Näringsliv menar att övergångsperioden för tjänstepensionskassor behöver förlängas ytterligare. Övergångsperioden för tjänstepensionskassor bör därför förlängas att motsvara försäkringsföretagens övergångsperiod. 

 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Finansdepartementet


Externt diarienummer

Fi2018/03804/FPM


Svenskt Näringslivs diarienummer

191/2018