Remiss av departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv välkomnar promemorian Bättre studiestöd till äldre och delar de åtgärder som föreslås i stort.

Det finns i sammanhanget ändå ett behov att påpeka att det finns skäl att fortsätta titta på studiestödets utformning, hur det används och hur det ska disponeras.  

Svenska högskolestudenter är till exempel äldst i Europa när de etablerar sig på arbetsmarknaden. De börjar studera sent, och stannar länge i studier. Längre än vad som är tänkt – den genomsnittliga studietiden är sex år, trots att bara var fjärde student läser en utbildning som är fem år eller mer . Det är viktigt att utbildning kan fördelas över livet på ett sätt som gör individer konkurrenskraftiga över ett arbetsliv. 

Det finns också anledning att harmonisera prestationskraven mellan de olika studieformerna. Idag ställs högre krav på Komvux- och Yrkeshögskolestudenter än vad det gör på högskolestudenter för att få fortsatta studiemedel.  

Slutligen anser Svenskt Näringsliv att man skulle behöva titta på förhållandet mellan lån och bidrag och om detta ska vara differentierat. Det är till exempel rimligt att tänka sig att lånedelen ökar och bidragsdelen minskar i takt med antalet studiemedelsveckor som nyttjas.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2019/04318/UH


Svenskt Näringslivs diarienummer

1/2020