Remiss av Ds 2019:13 Etableringsjobb

REMISS Publicerad

Gemensamt remissvar LO, Unionen och Svenskt Näringsliv - Etableringsjobb DS 2019:13

Arbetsmarknadens parter har tillsammans utformat modellen med ”Etableringsjobb” och väljer följaktligen också att gemensamt besvara regeringens departementsskrivelse (DS 2019:13). Parternas remissvar berör endast de delar i departementsskrivelsen som har direkt bäring på införandet av Etableringsjobben.   

 Parternas syn sammanfattat:  

• Välkomnar att det statliga bidraget går direkt till individen och att bidraget ligger till grund för pension och arbetsbaserade förmåner, inklusive arbetslöshetsersättning.

• Betonar vikten av att systemet för ansökan om bidraget måste utformas på ett effektivt sätt och inte belastas av betungande byråkrati.

• Betonar vikten av att regeringen i det fortsatta förordningsarbetet har ett mycket nära samarbete med parterna så att förutsättningarna för överenskommelsen kan säkerställas på avsett sätt och förslaget få avsett resultat.

• Konstaterar att det är arbetsmarknadens parter, inte staten, som har huvudansvaret för att säkra kvaliteten i parternas kollektivavtalsmodell med etableringsjobb, bl.a. genom en särskild nämnd.

• Menar att systemet med etableringsjobb enligt den föreslagna modellen inte rättsligt behöver definieras som statsstöd. Det saknas behov av att underställa etableringsjobben EUs statsstödsregler, varken genom notifiering eller GBER.

• Betonar att effektiv matchning samt tillgång till kortare utbildningar är två andra viktiga komponenter för att nå framgång med etableringsjobb.

• Avstyrker förslaget att partsorganisationerna ska omfattas av en straffrättslig sanktionerad uppgiftsskyldighet.

• Avstyrker förslaget om att vilka uppgifter som ska omfattas av partsorganisationernas uppgiftslämnarskyldighet ska utformas i förordning.

• Parterna konstaterar att om regeringen och/eller andra riksdagspartier vill utveckla ett nytt statligt lönestöd för nyanlända och långtidsarbetslösa utanför principöverenskommelsens förutsättningar så åligger det dem att utarbeta formerna för detta, med beaktande av att det då inte kan bli fråga om etableringsjobb inom ramen för principöverenskommelsen.


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Arbetsmarknadsdepartementet


Externt diarienummer

A2019/01215/A


Svenskt Näringslivs diarienummer

89/2019