REMISSVAR16 september 2019

Remiss av nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet m.m.

MOTTAGARE
Finansinspektionen
Externt diarienummer
18-1154

Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensions-verksamhet

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet och vill med anledning härav anföra följande.

1. Sammanfattning

• Av propositionen 2018/19:158 ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” framgår att utgångspunkten med den föreslagna regleringen är att möjliggöra en effektiv förvaltning av tjänstepensionskapital samtidigt som den ska säkerställa ett fullgott skydd för de nuvarande och framtida pensionärerna. I propositionen uttalas också att kapitalkravet ska motsvara nivån i trafikljusmodellen. Förslaget till föreskrifter innebär emellertid en solvensreglering för tjänstepensionsföretag som är högre än trafikljusmodellen. Den föreslagna solvensregleringen kommer att begränsa möjlighet-erna till en effektiv förvaltning av kapitalet. Detta kommer att innebära lägre avkastning som i sin tur kommer att innebära sämre tjänstepensionsförmåner för anställda och högre kostnader för arbetsgivare.

• Svenskt Näringsliv avstyrker Finansinspektionen förslag till förändringar av diskonteringsräntan som innebär att högre försäkringstekniska avsättningar måste göras än vad som krävs enligt trafikljusmodellen.

• Svenskt Näringsliv avstyrker Finansinspektionens förslag på föreskrifter om beräk-ning av det riskkänsliga kapitalkravet. Finansinspektionen måste i nära dialog och efter avstämning med försäkringsbolagen i grunden omarbeta och revidera sitt för-slag så att det hamnar på den nivå som anges i propositionen.

• Svenskt Näringsliv anser att det i Finansinspektionens föreskrifter ska införas en av-talsfrihet för avtalsparterna i kollektivavtalsgrundad försäkring avseende informat-ionsgivning på ett sådant sätt som ger parterna möjlighet att på bästa sätt fortsätta att själva utforma informationen till anställda och företag.

• Svenskt Näringsliv anser att förslaget till föreskrifter inte får innebära att anställda och arbetsgivare i Sverige riskerar att få sämre förmåner och högre kostnader än anställda och arbetsgivare i andra EU-länder.

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att tjänstepensionsföretag ska behöva lämna en regelbunden kvalitativ tillsynsrapport till Finansinspektionen.

Sammanfattningsvis är Svenskt Näringslivs uppfattning att Finansinspektionens förslag till föreskrifter i flera delar innebär en överimplementering av andra tjänstepensionsdirektivet som inte har stöd i förslaget till ny lag i proposition 2018/19:158 ”En ny reglering för tjänste-pensionsföretag”.

I övrigt ansluter sig Svenskt Näringsliv också till remissvaren från Alecta, AMF, Folksam och KPA samt AFA Försäkring.

Ansvarig handläggareCarina LindfeltPär AnderssonIngvar BackleHans Gidhagen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist