Remiss av promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser som komplettering till propositionen Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv bedömer att förslaget är väl balanserat mellan behovet av dataskydd och behovet av att behandla personuppgifter i samband med hantering av oredlighet i forskning. Svenskt Näringsliv vill dock framhålla att det gått en tid sedan dataskyddsförordningen trädde ikraft. Det är också olyckligt att immaterialrättsliga, främst upphovsrättsliga, sanktioner inte beaktas. Detta inte minst eftersom plagiat mycket väl kan utgöra upphovsrättsintrång där två års fängelse finns i straffskalan. 

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Utbildningsdepartementet


Externt diarienummer

U2019/00970/F 


Svenskt Näringslivs diarienummer

43/2019