Remiss av promemorian Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

REMISS Publicerad

Reduktionsplikt för minskning av växthusgasutsläpp från bensin och dieselbränsle

Svenskt Näringsliv delar bedömningen att minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken förutsätter en ökad inblandning av biobaserad råvara i konventionell bensin och diesel. Svenskt Näringsliv välkomnar regeringens ambition med förslaget till reduktionsplikt.

Svenskt Näringsliv anser att transporter är en grundförutsättning för tillväxt, välfärd och möten mellan människor men påverkar också klimatet. Transporternas klimatpåverkan kan och ska minska men klimat- och miljömål måste också kombineras med stärkt konkurrenskraft.

Sammanfattning:  

  • Det är rimligt men problematiskt att det inte går att sätta reduktionsnivåer bortom 2020. Promemorians kortsiktiga reduktionsnivåer omöjliggör en gedigen konsekvensanalys.
  • Sverige har inte ensam rådighet över utvecklingen inom biodrivmedelsområdet. På europeisk nivå finns en generellt mer negativ syn på biodrivmedel och dess hållbarhet. Om EU begränsar möjliga råvaror till biodrivmedel kommer den föreslagna reduktionsplikten kunna bli mycket kostsam för drivmedelskonsumenter i Sverige, vilket borde framgå och noggrant analyserats i promemorian.
  • Förslaget ger odefinierade ”kontrollstationer” stor makt och ansvar. Det finns en stor osäkerhet om hur dessa kommer att genomföras, var ansvaret ligger och vilka intressenter som ska involveras.
  • Förslagets kortsiktighet medför också till en bristfällig analys av förslagets miljöeffekter. Den centrala analysen om förslagets kostnadseffektivitet skjuts således på framtiden. 
  • Förslaget innebär en nödvändig skattesänkning men promemorian har alltför allmänna formuleringar om framtida prisutveckling på drivmedel. Skattesatserna på bensin och diesel bör därför även framöver justera utifrån produktprisutvecklingen på biodrivmedelsmarknaden och de regelverk som kommer att gälla inom EU från 2020.
  • Promemorian gör en otillräcklig analys om påverkan på näringslivet till följd av ändrade drivmedelspriser.
  • Förslaget om reduktionsplikt innebär att beskattningen av bensin och diesel bör moderniseras samt visar på behovet av en total översyn av transportsektorns samlade skatter och avgifter kopplat till näringslivets konkurrenskraft.   
 

Ladda ner

Ansvarig handläggare

Avsändare

Miljö- och energidepartementet


Externt diarienummer

M2017/00723/R


Svenskt Näringslivs diarienummer

39/2017