Remiss förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner

REMISS Publicerad

• Svenskt Näringsliv är positivt till att detaljnivån och omfattningen av kunskapskraven minskas, eftersom det kan bidra till ökad begriplighet och förutsägbarhet.

• Svenskt Näringsliv anser att föreslagna förändringar måste innebära att ett tydligare fokus läggs på kunskap och faktauppgifter, eftersom gedigna ämneskunskaper är det som möjliggör meningsfullt kritiskt tänkande, kreativitet och en god problemlösningsförmåga.

• Svenskt Näringsliv anser också att de nationella proven i större omfattning kan användas för att förtydliga och konkretisera kunskapsinnehållet i kursplanerna.

• I flera ämnen lägger Skolverket fram förslag på strykningar på grund av stoffträngsel. Svenskt Näringsliv vill understryka vikten av att inte genomföra förändringar som riskerar att innebära att grundläggande kunskaper och färdigheter, elevernas bildning, förståelse för samtiden och för långa historiska linjer påverkas negativt.

• Svenskt Näringsliv anser också att kopplingen mellan skola och arbetsliv är av stor betydelse och att detta bör tydliggöras i relevanta delar av skolans styrdokument. Det är angeläget att samhällskunskapen på högstadiet även fortsatt behandlar arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor samt utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle.


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Skolverket


Externt diarienummer

2019:173/2019:770


Svenskt Näringslivs diarienummer

127/2019