revidering av handels- och administrationsprogrammet och ett Förslag till försöksförordning med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet i gymnasieskolan

REMISS Publicerad

Remissvar angående förslag till förändringar av handels- och administrationsprogrammet i gymnasieskolan samt förslag avseende försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan. Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen.

Gymnasieskolans kvalitet och relevans är av avgörande betydelse för svenska företags kompetensförsörjning. Det är av stor betydelse att gymnasieskolans program både förbereder eleverna på dagens och framtidens arbetsmarknad. Gymnasieskolans struktur och innehåll behöver kontinuerligt ses över, för både stora och små förändringar. Vi behöver säkerställa att vi har effektiva strukturer för att genomföra de förändringar som behöver göras. 

För gymnasieskolan som helhet är försöksverksamheten med en yrkesfokuserad handelsinriktning på ekonomiprogrammet intressant. Det visar på behovet av en gymnasieskola som är flexibel och vikten av att den kan förändras efter omvärldens och arbetsmarknadens behov. Framöver kommer vi se behov av en mer flexibel gymnasieskola och det är viktigt att branscher och andra intressenter är involverade och har inflytande i dessa processer.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Skolverket


Externt diarienummer

2018:01352 samt 2018:01576


Svenskt Näringslivs diarienummer

1/2019