SOU 2020:6 En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6). 

 

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att bedömning av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt förekommande arbete 

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att försäkrad som uppnått 62 men inte 65 års ålder inte ska få sin arbetsförmåga bedömd mot normalt förekommande arbete efter dag 180 i rehabiliteringskedjan 

• Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget att sänka beviskravet vid bedömning av un-dantaget vid prövningen av den försäkrades arbetsförmåga dag 180 i rehabilite-ringskedjan 

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget om att införa ytterligare undantag från pröv-ningen av den försäkrades arbetsförmåga efter dag 365 i rehabiliteringskedjan  

• Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget att vid bedömning av rätten till rehabiliterings-penning ska den försäkrades arbetsförmåga inte bedömas mot normalt förekom-mande arbete 


 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Socialdepartementet 


Externt diarienummer

S2020/00536/SF


Svenskt Näringslivs diarienummer

21/2020