Tillfälle att lämna synpunkter på utkast till lagrådsremiss Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

REMISS Publicerad

Svenskt Näringsliv tillstyrker förslagen i utkastet till lagrådsremiss och anser att det är angeläget att lagändringarna genomförs snarast möjligt.

I syfte att än mer begränsa risken för smittspridning anser Svenskt Näringsliv att det i den fortsatta beredningen bör övervägas att – utöver att ge en styrelse de föreslagna möjligheterna att ordna fullmaktsinsamling och erbjuda aktieägarna poströstning – också ge styrelsen rätten att besluta att poströstning ska användas av de aktieägare som önskar rösta för sina aktier. Det skulle ge styrelserna rättslig möjlighet att säkerställa att bolagsstämma kan äga rum utan fysiskt deltagande.

Svenskt Näringsliv anser att den nya lagen ska tillämpas på de bolagsstämmor, föreningsstämmor och sparbanksstämmor som hålls den 15 april 2020 eller senare.

 

Ansvarig handläggare

Avsändare

Justitiedepartementet  


Externt diarienummer

-


Svenskt Näringslivs diarienummer

57/2020