LogoLogo
LogoLogo
Nyhet27 november 2017

Han ska få snurr på näringslivsarbetet i Karlshamn

Om ett år ska lotsfunktionen vara tillbaka, samarbetet med företagen stärkt och näringslivsenheten utökad med ytterligare en näringslivsutvecklare. Det är målet för Karlshamns nye näringslivschef Mathias Wijk.

Mathias Wijk
Foto: Krisztina Andersson

Mathias Wijk är sedan den 1 november på plats som ny näringslivschef i Karlshamns kommun. Han kommer närmast från näringslivsenheten i Karlskrona där han främst har ansvarat för etableringsfrågorna.

Tillsammans med medarbetarna på näringslivenheten i Karlshamn ska han nu få snurr på näringslivsarbetet i kommunen och få trenden att vända uppåt.

– Näringslivsutveckling handlar för mig om två saker, dels om att kommunen som organisation ska främja utveckling och tillväxt, dels om bemötande och attityder. I detta ligger hur vi ska utveckla det näringsliv som redan finns när det gäller befintliga företag men också vad vi har för plan för nya etableringar. Vi måste ställa oss frågan och tillsammans inventera möjligheter och förutsättningar, vad vi vill med vårt näringsliv, säger Mathias Wijk.

För att kommunen ska lyckas i arbetet krävs ett väl genomsyrat gemensamt tänk för näringslivsarbetet i hela kommunen. Det räcker inte med att en enhet eller tjänstemän driver frågorna själva på kammaren, alla verksamhetsdelar måste integreras i utvecklingsarbetet, menar Matias Wijk.

– Man måste vara överens och se till helheten, tillsammans se över vad vi har för slags företag, branscher och näringsliv nu och vad är det vi behöver komplettera med och utveckla och förstärka. Här är det befintliga näringslivet jätteviktigt, de är de etablerade företagen som bär kunskapen och ser behovet av vad som behöver förstärkas. För detta behövs en tydlig plan och viljeinriktning, det tror jag inte riktigt att man har i Karlshamn, man är inte tillräckligt sampratade, säger Mathias Wijk.

Mathias Wijk
Mathias Wijk
Foto: Krisztina Andersson

Hamnen och Netport Sciencepark har stått i fokus när man har pratat om näringslivsutvecklingen i Karlshamn, menar Mathias Wijk.

– Och det är inte fel men man behöver en bredare syn för att se till helheten i arbetet med näringslivsutvecklingen, förstå företagens betydelse för en stad eller region och vad tillväxt betyder för inflyttning, intäkter och attraktionskraft. Företagens betydelse har att göra med hur mycket pengar man har att röra sig med.

Attraktionskraften är en viktig faktor för att inspirera till nyetableringar. För att locka fler företag till en kommun krävs att man kan uppvisa stimulerande grogrund för företagande och företagsamhet.

– Att få större företag som säljer varor eller tjänster utanför den egna regionen att positionera sig i kommunen är oerhört viktigt, men man kan inte locka hit dessa företag om man inte kan uppvisa attraktivitet för företagande, säger Mathias Wijk.

Svenskt Näringslivs senaste attitydmätning visar dystra siffror på hur företagen upplever företagsklimatet i kommunen. Kurvan över hur företagen upplever företagsklimatet i Karlshamn har sedan 2015 stadigt gått ner och i år handlar det om ett ras med 60 placeringar. Karlshamn ligger på 263:e plats bland landets 290 kommuner.

Karlshamn tappar i nära nog samtliga parametrar men det som sticker ut är hur företagen upplever tillämpningen av lagar och regler, servicen till företagen samt skolans och tjänstemännens attityder.

Företagen upplever bristande kommunikation och avsaknad av dialog med näringslivet vilket har skapat en oro och undran över om näringslivsfrågorna över huvud taget är prioriterade.

– Undersökningen är en viktig grund för det fortsatta arbetet. Det är bestämt att det kommer någon form av analys för att ta reda på vad det beror på att företagen har den uppfattningen. Personligen tror jag inte att det är så illa som det verkar, en del av svarsresultatet tror jag handlar om att man inte har vetat vad som är på gång med näringslivsarbetet i Karlshamn. Där måste vi stärka upp aktiviteterna med stärkta kommunikationsinsatser utåt på olika sätt, återinföra lotsfunktionen och blåsa liv i nyhetsbrev och andra forum för att vi ska kommunicera med våra företag, säger Mathias Wijk.

Han blundar inte för att det kommer att krävas hårt arbete för att identifiera problemen och vända trenden för Karlshamns företagsklimat. Det första stora steget är att rikta strålkastarna på den interna organisationen och på vilka förbättringsåtgärder som krävs.

– Om ett år hoppas jag på att vi har sett en vändning i hur företagsklimatet upplevs, det är min ambition. Om ett år ska vi också ha en väl fungerande lotsfunktion och företagen känner att det finns en bra dialog med kommunen via näringslivsenheten.

Krisztina Andersson

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist