Nina Andersson

Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge.

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

NYHET Publicerad

KRÖNIKA Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare.

Jag ser att Blekinges kommuner nu påbörjat arbetet med att näringslivsarbetet måste genomsyra hela den kommunala organisationen – bygglovshandläggarna, upphandlingsenheten och tillsynsinspektörerna, för att nämna några. Alla medarbetare i en kommun är en del av hur det lokala företagsklimatet utvecklas, medarbetare som hjälper eller stjälper företagen när de vill verka och utvecklas i kommunen.

En kommun är inte ett företag, det är jag väl medveten om, men jag tror man skulle kunna plocka vissa delar från företagsvärlden in i den offentligt styrda organisationen, såsom ledarskap, service och bemötande.  

När jag drev företag var det för mig, mina medarbetare och för min verksamhet väldigt viktigt att det fanns en stadig grund att stå på. Att det fanns en värdegrund som alla medarbetare omfattades av. Det fanns styrdokument med regler som gällde på arbetsplatsen och det fanns tydliga beskrivningar hur vi alla ansvarade för att hålla god service, ha en bra attityd och ett gott bemötande.

Självklart är det även viktigt med kreativa medarbetare som tycker olika, tänker utanför boxen och ifrågasätter. Men vissa grundläggande områden kopplat till mjuka värden som service och bemötande behöver enligt mig inte vara förhandlingsbara utan bör vara en norm som alla ska se till att leverera – chefer som medarbetare. Ju större verksamhet desto svårare är min gissning, men kanske desto viktigare med en tydlighet när det gäller värdegrund och organisationens målsättning, så att alla styr mot samma håll, vet vad som gäller och vilka krav som ställs, men också vilka möjligheter man som anställd har att påverka sin egen och organisationens framtid. Saknar en offentlig verksamhet denna tydlighet ökar risken enligt mig, att enskilda tjänstepersoners känslor och tyckande styr beslut som ska fattas, vilket i sin tur hotar rättssäkerheten. Regeltillämpningen ser väldigt olika ut i olika städer och regioner. Det är ett problem idag och en större tydlighet tror jag är nödvändig.

Många pratar om visioner. Visioner i all ära, men utan mål och delmål blir det enligt mig otroligt svårt att styra små som stora organisationer framgångsrikt och resurseffektivt. Jag gillar att sätta mål utifrån SMART-metoden. Korta och långsiktiga mål som är Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda. Lek med tanken att det görs i en kommun kopplat till att skapa ett gott lokalt företagsklimat. Låt mig illustrera med ett exempel:

”Vi vill ha en mer serviceinriktad myndighetsutövning och för att föra det arbetet framåt har vi satt upp några SMARTA mål för 2020. Vi ska...

  • ha infört tjänstegarantier på företagsärende.
  • kompetensutveckla alla medarbetare i service och bemötande.
  • bjuda in till 10 lunch/frukostmöten där näringsliv och kommun möts och samtalar kring aktuella näringslivsfrågor
  • införa efterhandsdebitering på vår tillsyn istället för som det är nu, förfakturering, ibland utan utförd tillsyn.
  • se till att 200 företagsbesök kommer göras av politiker och tjänstemän med syfte att lyssna in företagens upplevda bild av det lokala företagsklimatet.
  • ortsätta stödja Ung Företagsamhets arbete med att utbilda unga entreprenörer.”

Och så vidare…

Sätt gärna målen i samråd med näringslivet och bryt ner dem på en nivå så alla medarbetare oavsett avdelning eller arbetsuppgifter kan jobba mot samma håll. Jag tror det hade gett en transparens i det arbete som pågår för att skapa goda förutsättningar för kommunens företag. Det sänder också ut tydliga signaler att näringslivsarbetet är prioriterat och viktigt. 

Jag upplever att många av Blekinges kommuner aktivt jobbar med ett förändringsarbete kopplat till det lokala företagsklimatet. För att lyckas är det viktigt att ledare får till en förståelse och acceptans hos alla medarbetare för förändringsarbetet, och att arbetet görs i rätt ordning. Först när alla i organisationen själva förstår meningen med en förändring och vet vart kommunen är på väg, hur och varför uppgifter ska genomföras kan förändringsarbetet ge riktigt goda resultat. Man kan liksom inte klä granen innan man huggit den om den ska fylla sin fulla funktion.

Det har varit ett enormt roligt första år för mig på Svenskt Näringsliv. Jag ser Blekinges möjligheter och jag ser hur vi – näringsliv, kommuner och region tillsammans kan stärka Blekinges konkurrenskraft. Men det är inget arbete som gör sig själv. Det krävs modiga politiker, bra ledare och en tydlig målbild.

Tack säger jag, framför allt till alla företagare jag mött under året, men också till er politiker och tjänstemän som jag har haft förmånen att träffa och samtala med under året som gått. Jag ser fram emot 2020 – då fortsätter mitt arbete med att försöka skapa så goda förutsättningar för Blekinges företag som möjligt.

Ett bättre företagsklimat för ett bättre Sverige – det är Svenskt Näringslivs uppdrag.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

“Sorgligt med myndigheter som missbrukar möjligheterna att skapa företagsnytta”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd för företagen som stannar i sin utveckling istället för att expandera. Per Brunberg som driver Björketorps gård utanför Ronneby delar bilden av den långa tillståndsprocessen. 
NYHET Publicerad:

Tobakslagen slår olika

FÖRETAGSKLIMAT Regeltillämpningen av den nya tobakslagen slår olika mot företagen. I vissa kommuner räcker det med att skicka in en blankett med ansökan om att få sälja tobaksvaror men det i andra kommuner krävs olika intyg tillsammans med ansökan.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Filip Wägbo, näringslivschef i Olofström

FÖRETAGSKLIMAT Att göra företagsbesök och lära känna många av Olofströms drivna entreprenörer är något som Olofströms nye vikarierande näringslivschef, Filip Wägbo, ser mycket fram emot i sin nya roll i kommunen. Läs vår korta intervju med honom här.
NYHET Publicerad:

Karlshamn deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Karlshamn är en av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 kommer att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet, vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla kommunens arbete kring ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning, startar nu under våren. "Jag hoppas att vi med detta sänder ut tydliga signaler, både internt i organisationen och externt till våra företagare, att vi prioriterar de här frågorna", säger kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson.
NYHET Publicerad:

Näringslivsarbetet måste genomsyra hela organisationen

KRÖNIKA "Det pratas ofta om hur skattekronorna ska fördelas, men fortfarande alldeles för sällan om hur de skapas. Våra företag skapar jobb som generar skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Partifärg borde inte spela någon roll när vi pratar om att Sveriges företag är viktiga, att Sveriges företag förtjänar goda förutsättningar och att Sveriges företag är våra välfärdsskapare." Så skriver Nina Andersson, Svenskt Näringsliv Blekinge, i sin krönika.
NYHET Publicerad:

”Infrastrukturen hänger inte med”

ELFÖRSÖRJNING Kapaciteten i elnäten räcker inte till och kommunerna ligger efter i säkerställandet av elförsörjningen. Det är ett allvarligt problem som påverkar näringslivsutvecklingen negativt och kan skapa bekymmer att uppnå klimatmålen. "För att kunna ladda den nya generationens bilar behöver vi tre gånger så mycket ström jämfört med tidigare", säger vd Anna Lindqvist.
NYHET Publicerad:

Modellen som lyfte Rättvik nu på väg till Blekinge?

RÄTTVIKSMODELLEN Rättviks kommun började arbeta mer rådgivande, de bytte avgiftssystem och fick bättre företagsklimat. Modellen lyfts fram som ett tydligt exempel på hur samverkan mellan näringsliv och kommun främjar näringslivsutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Möten som ger näring för unga entreprenörer

UNG FÖRETAGSAMHET Initiativet till näringslivsfrukostar är uppskattade inslag i utvecklingen av Ung Företagsamhet för UF-elever. Frukosttillfällena ger UF-eleverna möjlighet att knyta värdefulla kontakter som inspirerar i deras fortsatta företagsamhet.
NYHET Publicerad:

”Behåll servicen så vi överlever”

FÖRETAGSAMHET Att fördela uppdragen i ett offentligt ramavtal på fler aktörer vinner både företagen och upphandlaren på.
NYHET Publicerad:

”Rättviksmodellen är så mycket mer än bara efterhandsdebitering” 

REGELKRÅNGEL Macken Gulf i Olofström har varit i familjens ägo sedan 1946. Deras fokus ligger på service och tillgänglighet, något som fått kunderna att fortsätta handla på macken. Men tiden de måste lägga på byråkrati och regelkrångel undanhåller verksamheten från utveckling, menar ägare Marcus Axelsson.
NYHET Publicerad:

Karlskronaföretagare: ”Låt företagen bidra”

FÖRETAGSKLIMAT Använd företagens kompetenser i försörjningsutvecklingen och öka kommunernas attraktivitet. Det var ett av budskapen från företagen på dialogmötet om det lokala företagsklimatet i Karlskrona nyligen.
NYHET Publicerad:

Prisdumpare i offentliga upphandlingar skadar de seriösa företagen

FÖRETAGSAMHET Regelkrångel, myndighetsutövning, kompetensbrist och oseriösa aktörer som dumpar priserna för att vinna upphandlingar är politiska områden som påverkar möjligheterna för svenska företag att växa. Det framkom när politiker, tjänstepersoner och företagare tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte företag i Sölvesborg.
NYHET Publicerad:

Blekingeföretag efterfrågar proaktivt arbete hos myndigheter

FÖRETAGSKLIMAT Beslutsfattare och kommunala tjänstepersoner har ingen aning om de lokala företagens expansionsplaner. Därför måste det till en utvecklad samverkan mellan företag och kommun för att möjligheterna till tillväxt ska kunna skapas. Detta framkom vid ett dialogmöte nyligen med företagare, lokala och regionala beslutsfattare samt riksdagsledamöter på Björketorps Gård, Ronneby. Där diskuterades tillväxt, företagsklimat och hur konkurrenskraften i Blekinge kan öka.
NYHET Publicerad:

Rankingresultatet: Här finns Blekinges bästa företagsklimat

RANKING När Svenskt Näringsliv rankar kommunerna efter var det upplevs vara bäst att starta och driva företag klättrar Sölvesborg 39 placeringar och får därmed Blekinges bästa företagsklimat 2019. 
NYHET Publicerad:

Inför rankingen 2019 – utgångsläget i Blekinge

FÖRETAGSKLIMAT Den 24 september släpper Svenskt Näringsliv resultatet av den årliga rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Men, varför mäter vi företagsklimatet och hur ser förutsättningarna för Blekinge ut i år?
NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

MILJÖN Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet.
NYHET Publicerad:

Hallå där, riksdagsledamot Magnus Manhammar

INTERVJU Vi har träffat riksdagsledamoten Magnus Manhammar (S) från Blekinge läns valkrets för en kort intervju. Ett år har snart gått sedan riksdagsvalet 2018 – hur har hans år varit? Vad anser han behövs för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?
NYHET Publicerad:

”Maktlös i ena fallet – skyldig till agerande i andra fallet”

REGELKRÅNGEL Den 1 juli i år tillträdde den nya lagen om ett utökat rökförbud som bland annat förbjuder rökning på uteserveringar och idrottsplatser. Den nya lagen har blivit en vattendelare hos företagare, där en av synpunkterna av lagen är bristande tydlighet och information. Erik Olsson, ICA Maxi i Olofström, är i grunden positiv till tanken om att ingen ska behöva utsättas för oönskad tobaksrök, men påpekar prioriteringen av införandet och utformningen av lagen. 
NYHET Publicerad:

Blekinges företag förtjänar Rättviksmodellen!

KOMMENTAR "Svenskt Näringsliv i Blekinge jobbar ständigt för att skapa en mer tillväxtfrämjande myndighetsutövning i länet. Min önskan är att den så kallade Rättviksmodellen ska implementeras i Blekinges samtliga kommuner. Det skulle innebära en tillstånd- och tillsynshandläggning som bygger på minskad byråkrati och regelkrångel utan att för den saken skull tumma på säkerhet, miljö och lagar." Det skriver Nina Andersson, projektledare på Svenskt Näringsliv i Blekinge i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Blekinge kan använda immaterialrättigheter betydligt mer

IMMATERIALRÄTT Patent- och registreringsverket har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Året innan kunde rapporteras om ett ökat antal nationella patentansökningar från Blekinge, från 12 för 2016 till 17. Procentuellt sätt var det en väldigt kraftig ökning. "Förhoppningen var då att detta var en positiv trend för innovationskraften i Blekinge", säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.