NYHET23 augusti 2022

Riksdagskandidater om näringslivets viktigaste frågor

Valrörelsen är i full gång och vi får höra många förslag till hur olika samhällsproblem ska lösas. En del lösningar som föreslås kräver resurser i form av skattepengar och det är ju i växande företag som jobben och resurserna skapas. Att företagandets villkor finns högt upp på agendan ligger därför i allas intresse. Därför ställde vi fyra frågor till samtliga riksdagskandidater för de åtta riksdagspartierna i vårt län om hur de vill förbättra näringslivets förutsättningar i Kalmar län. Här är svaren från Liberalernas Lotta Wahlmino.

Foto: Johannes Norlander

Kommer du att verka för att lyfta näringslivets villkor på den politiska agendan? Hur i så fall?

Som liberal tror jag att människors frihet gynnas av ett gott företagsklimat. Det är genom företagens möjlighet att växa som jobb skapas. Fler jobb i växande företag betyder nya livschanser för individer, minskat utanförskap och ökade skatteintäkter, vilket i sin tur finansierar den gemensamma välfärden. Något vi behöver i Kalmar län.

 • Sverige behöver fler liberala reformer som stärker vår konkurrenskraft och skapar förutsättning för fler företag att växa.
 • Det måste finnas möjlighet att driva företag även inom väldfärdssektorn - den positiva utvecklingen av företagande i välfärdssektorn hotas nu av förbud mot vinster i välfärden.
 • Jag vill att hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter ska tas till vara och att Kalmar län får ta del av nya infrastruktursatsningar.
 • Systemen för sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning och friskvård måste i större utsträckning likställas mellan företagare och anställda.
 • Vi behöver ta länets företagares oro över stölder på allvar och se till att polisen får fler resurser för dessa brott.

Energiförsörjningen och rusande priser på bränsle hotar jobben och tillväxten. Hur vill du underlätta för företagen och lösa problemen på lång och kort sikt?

Svenska elkunder har i decennier kunnat lita på att elen fungerar. Kostnaden har också gått att förutse. Så är det inte idag. Kapaciteten att producera el när den behövs är särskilt i söder för liten. Priset blir nu istället så högt att människor och företag tvingas avstå från att använda el. Det är ett allvarligt politiskt misslyckande. Människor och företag ska ha tillgång till el när och där de behöver den. 

 • Sänk skatten på el.
 • Lagstifta om enhetliga elpriser i Sverige.
 • Ge stöd till forskning och innovationer på energiområdet, t ex kring vätgaslagring, fossilfria bränslen och små modulära kärnkraftverk.
 • Ta bort straffbeskattningen på kärnkraft och tillåt nybyggnation - Sverige behöver en mix av olika energislag där det finns en planerbar baskraft som inte är väderberoende.
 • Stöd omställningen till elfordon, bl.a. genom att bygga ut laddinfrastrukturen.

Många företag saknar idag arbetskraft med rätt utbildning. Vilka åtgärder ser du måste till för att lösa problemet?

Sverige ska vara en framstående kunskapsnation, där högre utbildning, forskning och innovation bedrivs med hög kvalitet. Det bidrar till samhällsutveckling och konkurrenskraft. Den högre utbildningen genererar både kunskap och bildning med ett egenvärde i sig, samtidigt som den förbereder studenter inför nya utmaningar i arbetslivet.

Sverige saknar även utbildade hantverkare, bland annat elektriker, golvläggare och snickare. Genom att flytta ut utbildningen till företagen kan vi stärka kopplingen till arbetsmarknaden och locka fler framtida hantverksmästare. För att öka kompetensen i Sverige och se till att fler kommer ut på arbetsmarknaden vill vi liberaler fortsätta att bygga ut den framgångsrika Yrkeshögskolan med fler platser. Yrkesutbildningar spelar en viktig roll inte minst för att nyanlända ska komma i arbete.

Det är onödigt att verkstäder, frisersalonger och restauranger byggs upp i undervisningssyfte i skolans regi när eleverna istället kan öva ute på företagen. Flera länder som har ett väl utbyggt lärlingssystem har en låg ungdomsarbetslöshet.

 • Inför en yrkesutbildning för vuxna motsvarande gymnasial nivå med stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande med yrkeshögskolan som modell.
 • Lärlingsutbildning ska vara ett alternativ till gymnasieskolans yrkesprogram för hantverksyrken där undervisningen i huvudsak är förlagd ute på företagen.
 • Inför en särskild anställningsform, gymnasial lärlingsanställning, som kan användas av arbetsgivare som utbildar en lärling.
  Bygg ut den framgångsrika Yrkeshögskolan med fler platser - yrkesutbildningar spelar en viktig roll inte minst för att nyanlända ska komma i arbete. 
 • Sverige ska ha ett skarpt kvalitetssäkringssystem som underkänner utbildningar som inte håller måttet - de utbildningar som håller mycket hög kvalitet ska ges extra resurser.
 • Svenska företag måste kunna anställa människor med nyckelkompetens från andra länder - studenter från hela världen ska även kunna läsa på svenska universitet och söka jobb i Sverige efter studierna. 

Brottslighet och otrygghet kostar företagen miljardbelopp årligen och leder även till mänsklig lidande på det individuella planet. Vilka åtgärder ser du som viktigast för att skapa ett tryggt samhälle även för näringslivet?

Brottsligheten drabbar både de små näringsidkarna och de stora exportföretagen. I en undersökning gjord av Svensk Näringsliv uppgav mer än hälften medlemsföretagen att de hade utsatts för brott det senaste året. Detta är helt oacceptabelt och måste bekämpas med alla medel. Nationellt har vi liberaler tagit fram det ambitiösa programmet ”Förortslyftet”, med hundratals åtgärder för att samhället ska ta tillbaka kontrollen och tryggheten i utsatta områden.

För att komma till rätta med kriminaliteten och det ökade gängvåldet behövs nu både resoluta polisinsatser och ett ökat förebyggande arbete. Parallellt med ökad närvaro av poliser och ordningsvakter vill vi liberaler satsa ytterligare på olika förebyggande och samverkande åtgärder - där såväl skola, socialtjänst och föräldrar har viktiga roller. Skolan lägger grunden för att unga människor inte ska dras in i kriminella miljöer - godkända betyg och en bra skolgång ger framtidstro och är alltid det bästa vaccinet mot ett liv i kriminalitet. Det finns dock ingen magisk silverkula för att vända utvecklingen. Det som krävs är ett långsiktigt ihärdigt reformarbete kring lag och ordning, demokrati och jämställdhet, skola, bostadspolitik och egenförsörjning.

 • Gör det svårare för gäng att ta över öppna ytor och hota företagare och näringsidkare.
 • Gör det tryggare för både näringsidkare att bedriva sin verksamhet och boende att röra sig fritt i sitt eget område, bl a genom bättre belysning och fler mötesplatser.
 • Öka polistätheten till europeisk nivå, d v s ca 33 000 poliser mot dagens 20 000, och se till att polisen får kompetens att motverka och klara upp brott mot företag..
 • Fler trygghetsskapande ordningsvakter och ökad polisnärvaro i alla områden.
 • Enklare att införa kamerabevakning. 
 • Stora satsningar på skolan - elever som får godkända betyg hamnar sällan i kriminalitet.
 • Större fokus på integration med en tydligare samhällsintroduktion.
 • Fler kvinnor ska få möjlighet till arbete och egen försörjning. 
 • Tydligare information om vad som förväntas av alla, kvinnor som män, och vilka principer som är avgörande för ett demokratiskt, sekulärt och jämställt samhälle.

FöretagarfrågorRiksdagskandidatervalet 2022Kalmar län
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist