NYHET8 december 2022

Företagen i Västernorrland fortsatt pessimistiska

Svenskt Näringslivs Företagarpanel för fjärde kvartalet målar upp en mörk bild av företagens framtidstro. Endast under pandemins inledning har företagen i Sverige sett lika dystert på framtiden som nu, avseende försäljningsvolym och investeringar.

Eva Nordlander
Foto: Stefan Tell

Den uppgång i ekonomin som förutspåddes efter pandemin övergick först i en avmattning och har nu övergått till en lågkonjunktur. Kraftiga prisökningar pressar hushållens konsumtion samtidigt som företagen drabbas av stigande kostnader. Inte minst gäller detta energiintensiva företag.

– Den svaga konjunktur som utmärkte Västernorrland i början av hösten håller i sig, men avseende investeringar och anställningar ser företagen i länet något mer positivt på framtiden jämfört med riket i stort, säger Eva Nordlander, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

Försäljning

Vart fjärde företag i Västernorrland uppger att försäljningsvolymen ökat de senaste tolv månaderna medan var tredje företag uppger att den minskat. Det är i linje med landet som helhet men klart under historisk genomsnittsnivå. Framtidsbilden ser dock mörkare ut.

– Om man tittar på förväntningarna de kommande tolv månaderna vad gäller försäljning pekar kurvan brant nedåt. Det är mycket illavarslande, säger Eva Nordlander.

Investeringar

Gällande investeringar det senaste året ligger företagen i länet i nivå med historiskt genomsnitt. Förväntningarna framåt är att investeringarna minskar, dock inte lika kraftigt som riket i stort.

– Störst oro för minskade investeringar syns inom byggsektorn där endast drygt ett av tio företag tror på ökade investeringar medan vart tredje företag i branschen befarar en minskning. Här ser vi en tydlig inbromsning, säger Eva Nordlander.

Antal anställda

När det kommer till ökning av antalet anställda de senaste tolv månaderna ligger företagen i Västernorrland under genomsnittlig historisk nivå och under riksgenomsnittet. När företagen blickar framåt tolv månader tror 24 procent att antalet anställda kommer att öka medan 17 procent förutspår en minskning. Utfallet är under historisk genomsnittsnivå men något över riket som helhet.

– Det är en nedåtgående trend som vi sett sedan andra kvartalet i år. Jag är inte förvånad med tanke på konjunkturläget och företagens dämpade förväntningar på försäljningsvolym och investeringar, säger Eva Nordlander.

KonjunkturFöretagarpanelen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist