Salas många företagsamma förvånar inte kommunalrådet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSAMHETEN Carola Gunnarsson, centerpartist och kommunstyrelsens ordförande i Sala, är inte speciellt förvånad över att kommunen har den klart högsta företagsamheten i Västmanlands län. Här är 13,7 procent av de drygt 22 000 invånarna företagsamma enligt Svenskt Näringslivs nya mätning.

Carola Gunnarsson, framför målningen av Gustav II Adolf.

-Sala präglas av entreprenörskap och småföretag, konstaterar Carola Gunnarsson.

Foto: Sören Karlsson
Magnus Eriksson

-Det behövs en ökad samverkan, säger Magnus Eriksson.

Foto: Sören Karlsson
Ulf Wallin

-Genom att Sala inte gjort sig beroende av något stort företag har vi klarat oss riktigt bra, betonar Ulf Wallin.

Foto: Sören Karlsson

-Vi har ungefär 2 500 företag. Sala präglas av entreprenörskap och småföretag. Några riktigt stora företag finns inte. Det ökar riskspridningen och gör oss mindre sårbara för konjunktursvängningar, förklarar Carola Gunnarsson, som själv driver ett lantbruksföretag tillsammans med sin bror och svägerska. 

Hon pekar på att det finns en företagsamhet i vid bemärkelse och berättar bland annat om det rika föreningslivet.

-Sala är en av de föreningstätaste kommunerna i landet. Det finns ett stort engagemang. Här sitter ingen och väntar på att någon annan ska göra något. Vi sätter igång själva, säger Carola Gunnarsson.

Inte utan stolthet nämner hon agerandet i Sala i samband med att flyktingmottagandet nådde sin topp hösten 2015.

-Av de 160 asylsökande som kom till Sala kunde 60 procent erbjudas praktik tack vare att så många företag ställde upp. Ett 10-tal personer fick erbjudanden om jobb. Genom projektet Grön i Sala försökte vi också hitta kopplingar mellan de asylsökandes kompetens och behoven i de gröna näringarna. Det blev ett framgångsrikt projekt, konstaterar Carola Gunnarsson.

Utan avtryck i rankingen

Något som överraskar henne något är att företagarandan i Sala hittills inte gjort några avtryck i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. I den senaste rapporten, i september förra året, stannade Sala på plats 254 bland Sveriges 290 kommuner.

-Kompetensbristen är ett allvarligt hinder för många företag. Det är mycket svårt att hitta medarbetare. Den fortsatta bredbandsutbyggnaden är ett annat högprioriterat område. Kommunen är stor till ytan. Vi har en aktiv och levande landsbygd där hälften av företagen finns.

Carola Gunnarsson betonar också vikten av satsningar på infrastrukturen i övrigt, inte minst på ytterligare förbättringar när det gäller tågförbindelserna till Dalarna, Västerås och Stockholm.

Under 10 års tid har den ekonomiska föreningen Företagarcentrum, med betydande stöd från kommunen och med näringslivets företrädare djupt involverade, fungerat som något av ett näringslivskontor. Sedan årsskiftet är verksamheten förändrad och ingår som en integrerad del av den kommunala förvaltningen.

-Att det operativa arbetet förts över hit är en tydlig markering av den roll som näringslivet har för kommunen. Jag ser det som en nystart. Det ska bli lättare för företagen att snabbt få kontakt med de rätta tjänstemännen. Rekrytering av en näringslivschef pågår för fullt, säger Carola Gunnarsson.  

Diversifieringen en huvudförklaring

-Diversifieringen av näringslivet i Sala kommun är en huvudförklaring till att vi hamnar så högt när Svenskt Näringsliv mäter företagsamheten, framhåller Magnus Eriksson.

Han driver företaget Konsult i media, har många års erfarenhet av försäljnings- och marknadsfrågor, är ordförande i Företagarna Sala och var med och startade det kommunala partiet Salas Bästa inför valet 2010.

Magnus Eriksson påminner om den oro som en gång fanns för att Sala saknade stora dominerande företag.

-Länsstyrelsen spådde på 1960-talet att Sala därför skulle få en sämre tillväxt än många andra kommuner i länet. Utvecklingen gick istället i andra riktningen, understryker han.

Magnus Eriksson tycker att i synnerhet handeln lyckats väl i kommunen, bland annat med alla etableringar i det gamla Domusvaruhuset, Galleria Sala Torg som det heter idag, med H&M, KappAhl, Kicks, Ur & Penn och en rad andra butiker.

Högt på hans näringspolitiska önskelista står fortsatta satsningar på kommunikationer, inklusive bredband ut till de små byarna långt från själva tätorten. En annan viktig punkt är en ökad ömsesidig förståelse mellan företagare och kommunens tjänstemän.

-Det behövs en ökad samverkan. Då måste vi förstå varandra bättre, poängterar Magnus Eriksson.

För närvarande byggs åtskilliga nya bostäder i Sala. Mycket görs för att stimulera nyetableringar av företag.

-Det är förstås bra, men vi får inte glömma att också slå vakt om de företag som redan finns i kommunen och speciellt se till önskemålen från företagen på landsbygden, säger Magnus Eriksson.   

Inte beroende av storföretag

-Genom att Sala inte gjort sig beroende av ett stort Volvo, ett stort ABB eller något annat stort företag har vi klarat oss riktigt bra. Hälften av företagen ligger på landsbygden. Där finns det sällan möjligheter att enbart leva på jordbruket. Du måste komplettera med att kanske ha en entreprenadmaskin, en liten mekanisk verkstad eller att köra buss, säger Ulf Wallin.

Han och hans bror Jan driver herr- och dammodebutiken Wason i Sala centrum, ett familjeföretag med rötter tillbaka till 1958.

Lite mer positiva attityder mot företagen från kommunens sida är någonting som Ulf Wallin gärna skulle se. Han efterlyser också en systematisk samverkan med universitet och högskolor, främst i Uppsala och Västerås.

-Tänk om vi kunde locka hit fem procent av studenterna därifrån. Det kunde bli ett utmärkt kompetenstillskott för Sala, menar Ulf Wallin.

Att Svenskt Näringslivs kartläggning visar att många invånare i kommunen är företagsamma överensstämmer helt med hans eget intryck. Beträffande Salas tämligen dåliga placering i rankingen av företagsklimatet tror Ulf Wallin att gamla surdegar fortfarande kan spela in.

-När restaurangkedjan Max skulle etablera sig i Sala pratades det om att deras stolpe med företagsskylten var så hög att kommunen satte sig på tvären och Max valde att inte alls komma till Sala. Det kanske bara är en skröna. Jag vet faktiskt inte, men sådana faktor kan påverka uppfattningen om företagsklimatet, säger Ulf Wallin.

Han är styrelseledamot i Företagarcentrum som nu får en annan funktion när kommunen bygger upp en egen näringslivsavdelning.

-Det är värt att prova något nytt. Jag har inget emot förändringen.

Precis som många andra i näringslivet och kommunen efterlyser Ulf Wallin ytterligare satsningar på kommunikationerna.

-Sala har alla förutsättningar att bli en högintressant pendlarort, säger han.

Sören Karlsson   

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenska företag bidrar till att rädda klimatet

KLIMATARBETE Klimatutmaningen är en av vår tids största utmaningar. Forskningen är tydlig, den globala uppvärmningen måste begränsas, helst till under 1,5 grader. För att klara det måste världens utsläpp gå mot netto-noll till mitten av seklet. Sedan några år tillbaka har näringslivets klimatarbete intensifierats ytterligare. Det arbetas aktivt med utveckling av nya tekniker, fossilfria bränslen, utsläppsfria processer i industrin samt nya tjänster och produkter som hjälper konsumenter att minska sina klimatavtryck, villket är mycket positivt och något som måste bejakas och stöttas. Det skriver Linda Flink, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Sjunkande antal varumärkesansökningar från Västmanland

PATENT Företag i Västmanland söker i mindre utsträckning om nationella varumärken, enligt statistiken från Patent- och registreringsverket för 2018. Under 2017 gjordes 130 varumärkesansökningar från Västmanland, men under 2018 hade detta sjunkit till enbart 105.
NYHET Publicerad:

Tankeläsning är svårt

UPPHANDLING Den offentliga marknaden är stor, mycket stor. Enligt Upphandlingsmyndigheten uppgick värdet på den offentliga marknaden år 2016 till 683 miljarder, eller 17 procent av BNP. Det saknas dock fullt tillförlitlig statistik och många menar att marknaden sannolikt är ännu större. En del menar att det handlar om över 1000 miljarder kronor per år.
NYHET Publicerad:

Miljöskatter måste designas bättre

SKATTER Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör avskaffas. Skatten infördes med miljöargument men den eventuella miljönyttan är tveksam och den har påtagliga negativa effekter för svenska företag i form av bl.a. ökad administration och försämrad konkurrenskraft.
NYHET Publicerad:

Ungas inträde på arbetsmarknaden

ARBETSMARKNAD Som ett resultat av Januariöverenskommelsen sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år från och med den första augusti i år, för att 1 januari 2020 slopas helt. Åtgärder i syfte att sänka företagens kostnader är bra, men generella sänkningar vore bättre än särlösningar, anser Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Var tredje butik drabbats av stölder senaste veckan

KOMMENTAR Fyra av tio företagare har utsatts för brott rapporterar VLT (27/6) med hänvisning till en Novusundersökning. Och vanligast är inbrott, stöld och bedrägeri. Att tryggheten för företagare minskar styrks av flera undersökningar.
NYHET Publicerad:

Industrin i Västmanland står för tre av tio jobb

SYSSELSÄTTNING Västmanlands industri står för tre av tio jobb i länet. Dessutom står sektorn för 45 procent av det totala förädlingsvärdet i Västmanland. Det är den näst högsta andelen i landet efter Jönköpings län, och visar att industrin fortfarande är av avgörande betydelse för länet, berättar Mats Kinnwall, chefsekonom på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Självkörande fordon är inte lösningen

KOMPETENFÖRSÖRJNING Näringslivet i Västmanland kan påverkas om transportnäringens rekryteringsbehov inte tas på allvar. Automatisering är inte lösningen varken på kort eller på lång sikt. Det menar Caj Luoma, som är chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Sala siktar högt

FÖRETAGSKLIMAT Sala kommun har högst andel företagsamma människor i Västmanland. Därmed har kommunen all anledning att satsa på ett bättre företagsklimat än n vad de får i årets enkätundersökning som Svenskt Näringsliv har gjort. Där ger de tillfrågade Salaföretagen kommunen betyget 3,1 vilket är knappt godtagbart. Men efter ett par röriga år internt i organisationen tror nu kommunledningen på bättring.
NYHET Publicerad:

Jättekliv framåt för Kungsör

FÖRETAGSKLIMAT Kungsörs företagsklimat förbättras för tredje året i rad, visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Enkätundersökningen omfattar cirka 31 000 svar från Sveriges företagare. Signalen från de över 800 deltagande företagarna från Västmanland är att länets företagsklimat förbättrats något, men att det är stora skillnader mellan kommunerna.
NYHET Publicerad:

"EU måste fortsätta riva hinder för den fria rörligheten"

EU VALET Hallå där, Lina Eriksson, som kandiderar till Europaparlamentet för Liberalerna. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på EU:s förhållande till företagsamhet, entreprenörskap och villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Västmanlands företagsamma resa

FÖRETAGSKLIMAT Västmanlands företagsamma resa förde i år en mängd politiker och företagare till bland annat bryggeriet Coppersmiths och Steam Hotel i Västerås. Under dagen fick resenärerna djupdyka i bland annat ämnen som osund konkurrens och näringslivets regelbörda.
NYHET Publicerad:

Åsa Eriksson (S): Vi måste tillvarata digitaliseringens möjligheter

HALLÅ DÄR Åsa Eriksson, socialdemokratisk riksdagsledamot från Norberg som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Åsa Coenraads (M): Stoppa ökningen av regelbördan

HALLÅ DÄR Åsa Coenraads, moderat riksdagsledamot från Västerås som deltar på Svenskt Näringslivs Företagsamma resa 2019. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet kommer du att driva under denna mandatperiod?
NYHET Publicerad:

Företagen nyckeln för lösningarna på klimatfrågan

EU-VALET Hallå där, Emma Wiesner, som kandiderar till Europaparlamentet för Centerpartiet. Vi på Svenskt Näringsliv vill veta hur kandidater från länet ser på företagsamhet, entreprenörskap och på villkoren för landets företag. Vilka frågor med kopplingar till näringslivet skulle du vilja driva i EU?
NYHET Publicerad:

Försäkringsregler sätter käppar i hjulen för smyckesbranschen

SÄKERHET Att bedriva smyckesbutik på en liten ort har varit en utmaning som guldsmeden Patrik Lund lyckats väl med. Samtidigt gör försäkringsbranschens beslut att inte låta smyckesbranschen teckna försäkringar att det blir både dyrare och krångligare att vara företagare.
NYHET Publicerad:

Ekologisk mjölkgård klassas som miljöfarlig

FÖRETAGSKLIMAT Ingrid och Henrik Sommar bedriver ett lantbruk i Rytterne, utanför Västerås. På Svånö gård har de sedan tre decennier en verksamhet innefattande såväl mjölkkor som växtodling och skogsbruk. När de övertog verksamheten var det en av många mjölkgårdar i området, men nu återstår blott tre i hela Västerås kommun.
NYHET Publicerad:

Våga satsa så att företagen kan växa

KOMMENTAR Teknikstaden, Gurkstaden, ASEA-staden, Idrottsstaden, Mälarstaden, Staden utan gränser. Ja, min hemstad Västerås har beskrivits med många namn. Föga förvånande kan vi nu lägga ytterligare en titel till listan: Mötesstaden.
NYHET Publicerad:

Kemikalieskatten slår hårt mot Moon Radio

SKATTER "Skatter ska vara logiska och konkurrensneutrala. Det kravet lever kemikalieskatten inte upp till", säger Hasse Niva, som är delägare, affärsutvecklare och köpman på Moon Radio AB i Surahammar.
NYHET Publicerad:

26 000 Västmanländska jobb är beroende EU

KOMMENTAR I Västmanland är mer än 26 000 jobb direkt beroende av vår handel med EU, men unionens roll är betydligt viktigare än så. Genom sina avtal med andra länder är det EU som öppnar dörrarna till resten av världen. Vi behöver fortsätta underlätta handeln, för att skapa fler jobb och ökade inkomster.