Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna

Svenskt Näringslivs roll i avtalsförhandlingarna är att som centralorganisation stödja medlemmarna (arbetsgivareförbunden) i deras förhandlingsarbete.

Kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor ingås av medlemsorganisationer i Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringslivs roll är att på olika sätt stödja medlemsorganisationerna i arbetet med att förhandla fram avtal som är så bra som möjligt för medlemsföretagen.

Det sker före förhandlingarna bland annat genom att Svenskt Näringslivs styrelse – som består av företagsföreträdare – fattar beslut om vissa gemensamma branschövergripande mål. Styrelsen fattar även beslut om den samverkansordning som närmare reglerar förfarandet i samband med avtalsförhandlingarna. Svenskt Näringslivs roll i avtalsrörelserna är att som huvudorganisation verka för avtal som stärker företagens internationella konkurrenskraft. I en globaliserad värld med internationell konkurrens i allt fler branscher har arbetskraftskostnaderna växande betydelse för våra företags möjligheter att sälja varor och tjänster på andra marknader. De arbetsgivarförbund som omfattas av Industriavtalet är den förhandlingskonstellation som har bäst möjligheter att ingå avtal som bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft. Ett avtal inom industrin ska därför vara det normerande avtalet 2025 och fungera som utgångspunkt för förhandlingarna på andra avtalsområden.

Under förhandlingarna informerar medlemsorganisationerna varandra och överlägger om väsentliga frågor som uppkommer i samband med förhandlingarna. Svenskt Näringsliv har ansvaret för att denna samverkansprocess fungerar väl.

Om fackliga organisationer varslar medlemsföretag i Svenskt Näringsliv om stridsåtgärder, exempelvis i form av strejk, beslutar Svenskt Näringsliv om konfliktersättning till företagen som beror på den ekonomiska skada som företagen drabbas av genom stridsåtgärden.

Efter avtalsförhandlingarna genomför Svenskt Näringsliv tillsammans med medlemsorganisationerna en utvärdering av förhandlingarna. Utvärderingen belyser i vilken utsträckning uppsatta mål har uppnåtts och hur samverkansprocessen har fungerat.

Avtalsrörelse och förhandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist