REMISSVAR11 oktober 2022

Arbetsmiljöverkets remiss om en ny regelstruktur för Arbetsmiljöverkets föreskrifter (andra omgången)

MOTTAGARE
Arbetsmiljöverket
Externt diarienummer
2021/072826
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-136

Svenskt Näringsliv har åter getts möjlighet att svara på Arbetsmiljöverkets remiss om en ny regelstruktur (Dnr 2021/072826). Svenskt Näringsliv har tillsammans med dess medlemsorganisationer tagit fram de synpunkter som redogörs för i detta remissvar. Svaret inleds med mer generella och sammanfattande synpunkter för att avslutas med en tabell med synpunkter på specifika paragrafer. För vissa regelområden har dessutom enskilda medlemsorganisationer, t ex byggsektorn, tagit fram kompletterande remissvar. Detta är andra gången som Svenskt Näringsliv svarar på Arbetsmiljöverkets remiss. Inför både den förra och den här remissomgången har Arbetsmiljöverket framfört att regelförnyelsen inte ska innebära någon ändring av regelverkets innehåll och kravnivå (med undantag för byggdelen). Svenskt Näringsliv kan konstatera att såväl omstrukturering som språkbearbetning i vissa fall både lett till ändrade kravnivåer och ett otydligare regelverk. Detta är olyckligt. Regelförändringen är, och ska inte vara, ett forum för denna typ av ändringar. Till följd av detta har vårt fokus i remissvarandet i många fall hamnat på reglernas innehåll i stället för på själva regelstrukturen. I denna omgång har Arbetsmiljöverket bett om synpunkter på felaktigheter, ändringar som innebär ändrad kravnivå eller justeringar i sakinnehåll som gjorts efter den tidigare remissomgången. Mycket tid har åter lagts på att läsa igenom en stor och omfattande textmassa (föreskriftstexter, konsekvensutredningar, remissrapport mm). Eftersom ändringar och justeringar som Arbetsmiljöverket gjort sedan tidigare remissomgång inte varit markerade i textmassan har det varit svårt att upptäcka och hitta dem. Och trots att vi lagt ner mycket tid på remissen är vår uppfattning att när regelverket väl träder i kraft finns risk för att ytterligare saker kan upptäckas som behöver korrigeras eller ändras. Arbetsmiljöverket behöver möjliggöra att sådana synpunkter då kan tas emot och tas om hand. De synpunkter vi gav i vårt förra remissvar står vi fortfarande bakom. Flera av våra tidigare synpunkter har inte kommenterats av Arbetsmiljöverket och det finns anledning att i vissa fall ta med dessa även i detta svar. Efter remisstidens utgång är det önskvärt med en skyndsam återkoppling från Arbetsmiljöverket. I första hand efterfrågar vi en remissammanställning för att se hur remissynpunkter omhändertagits. Vi efterfrågar även samråd kring digitala och tekniska lösningar om hur regelverket kommer att presenteras på Arbetsmiljöverkets hemsida samt vilka vägledande material som behövs och innehållet i dessa. Svenskt Näringsliv anser vidare att det är av största vikt att Arbetsmiljöverket säkerställer att alla föreskrifter finns tillgängliga på engelska. Flera företag har utländska chefer och medarbetare och det finns utländska företag som gör arbeten i Sverige. Dessutom har flera av våra medlemsföretag engelska som arbetsspråk.

Ansvarig handläggareMalin Nilsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist