Rapport15 september 2017

Hur använder företag arbetsmiljö- och hälsotjänster för att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad ohälsa?

Rapporten redovisar resultaten av en undersökning om hur företag använder företagshälsovård och andra expertresurser inom arbetsmiljö och rehabilitering. På uppdrag av parterna har drygt 1 600 telefonintervjuer genomförts med företagsrepresentanter och fackliga företrädare eller skyddsombud på företag av olika storlek, i olika branscher och på olika platser i landet.

Resultaten visar att majoriteten av företagen, nästan 8 av 10, använder den här typen av tjänster – och att de ser både nytta och positiva effekter med användandet. De största företagen upplever störst nytta och de små företagen något mindre nytta. De svarande beskriver bland annat bättre arbetsmiljö, bättre fysisk och psykisk hälsa, samt lägre sjukfrånvaro som några viktiga effekter. De upplevda effekterna återfinns i alla branscher, över hela landet och oavsett storlek på företag.

Resultaten visar även att företagen tecknar avtal om arbetsmiljö- och hälsotjänster med flera olika leverantörer, men att företagshälsovården står för merparten av avtalen.

De företag som inte har avtal för den här typen av tjänster uppger som främsta skäl att de inte har behov av tjänsterna eller att de har egna interna resurser. Drygt hälften av cheferna anger att kostnaderna är för höga i relation till förväntade effekter.

Sammantaget är det glädjande att företagen i så hög utsträckning använder – och upplever nytta av– företagshälsovård och andra expertresurser inom arbetsmiljö och rehabilitering, liksom att svaren från arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare i så hög grad överensstämmer.

Samtidigt visar undersökningen att det finns skäl att fortsätta stärka det systematiska arbetsmiljöarbetet, liksom att få till stånd bättre stöd och verktyg för samråd inför avtal och inköp av arbetsmiljö- och hälsotjänster på arbetsplatserna.

Skriven avCatharina Bäck
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist