NYHET4 december 2023

Huvudavtalsnämnden har tagit ställning till regler för inhyrd personal

Huvudavtalsnämnden ska tolka hur huvudavtalen mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK ska tillämpas. Nu har det första yttrandet kommit. Det handlar om hur mycket frånvaro en inhyrd arbetstagare kan ha utan att möjligheten till tillsvidareanställning hos kundföretaget påverkas.

Foto: Mostphotos

Svenskt Näringsliv, PTK och LO träffade 2022 nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. Huvudavtalen föregicks av en principöverenskommelse där parterna gemensamt begärde att den arbetsrättsliga lagstiftningen ska anpassas i enlighet med principöverenskommelsen.

En av de lagändringar som riksdagen beslutade om var införandet av en ny bestämmelse i uthyrningslagen. Enligt bestämmelsen ska en arbetstagare som genom uthyrning har varit placerad hos ett kundföretag i sammanlagt mer än 24 månader under en period om 36 månader under vissa förutsättningar erbjudas en tillsvidareanställning hos kundföretaget. Alternativt kan företaget betala en ersättning till arbetstagaren. Samma bestämmelse återfinns i huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv och LO, med den enda skillnaden att det i huvudavtalet anges en annan beräkning av den alternativa ersättningen till arbetstagaren.

Diskussion har uppstått mellan parterna kring tolkning och tillämpning av begreppet “placerad hos ett kundföretag”. Frågeställningen var om en inhyrd arbetstagare får tillgodoräkna sig placeringstid hos kundföretaget när arbetstagaren under inhyrningstiden är frånvarande av olika skäl, exempelvis sjukdom, semester, föräldraledighet eller andra skäl.

Parterna är överens om att regeln i huvudavtalet ska ha samma innebörd som regeln i lagen om inte annat framgår av ordalydelsen.

Första yttrandet

Parterna hänsköt frågan till Huvudavtalsnämnden som nu har yttrat sig. Parterna har kommit överens om följande tolknings- och tillämpningsföreskrifter för beräkning av placeringstid vid inhyrning:

Utgångspunkten är att en inhyrd arbetstagare är placerad på en driftsenhet hos kundföretaget under den tid som denne utför arbete på driftsenheten inom ramen för bemanningsföretagets fullgörande av ett kunduppdrag. En arbetstagare ska, utöver de dagar som denne utför arbete, även anses vara placerad på driftsenheten inom ramen för fullgörande av kunduppdraget under följande förutsättningar.

  1. 1.
    En arbetstagare som genom inhyrning, på hel- eller deltid, löpande utför arbete åt ett kundföretag på en driftsenhet ska anses vara placerad där även under ledig tid som följer av arbetsschemat eller vid tillfällig frånvaro från uppdraget som beror på giltig frånvaro från den uthyrande arbetsgivaren.
  2. 2.
    Mot bakgrund av den lagstadgade semesterns längd och med beaktande av praxis inom branschen, anser parterna att upp till fem sammanhängande veckor (35 dagar) vid varje frånvarotillfälle utgör sådan tillfällig frånvaro som ska anses ingå i placeringstiden. Om frånvaron är längre ska arbetstagaren anses genom uthyrning ha varit placerad hos kundföretaget endast under den angivna tidsperioden (dvs. 35 kalenderdagar).

Vid tillfällig inhyrning, då en arbetstagare hyrs in till ett kundföretag för enstaka dagar, vecka för vecka, räknas endast arbetade dagar som placeringstid.

Parterna är överens om att ovanstående tolknings- och tillämpningsregler inte påverkar affärsförhållandet mellan kundföretag och bemanningsföretag eller företagens rättsliga möjligheter att till exempel avsluta eller avboka en inhyrning i förtid.

Parterna är vidare överens om att beräkning av placeringstid ska vara densamma oavsett om den beräknas enligt lag eller huvudavtal i syfte att åstadkomma en enhetlig tillämpning på arbetsmarknaden.

Yttrandets innehåll har förankrats i en särskilt tillsatt sektorgrupp.  

Här finns yttrandet.

En reformerad arbetsrätt
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist