REMISSVAR3 juni 2021

Remittering av promemorian av Stöd vid korttid -Omedelbar verkställighet

MOTTAGARE
Finansdepartementet
Externt diarienummer
Fi2021/01169
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-50

Föreningen Svenskt Näringsliv tillstyrker förslaget med nedan synpunkter.

Man kan ställa frågan om behovet av omedelbar verkställighet verkligen kommer att vara nödvändig framdeles, då förslaget i stor utsträckning möjligen är ett uttryck för det ökade kontrollbehov som skapats av de tillfälliga stöd som införts med anledning av Coronapandemin samt även i viss mån av de administrativa svårigheter som gjort sig gällande då Tillväxtverket med mycket kort varsel sattes att hantera ett för myndigheten nytt system som därtill inte varit tänkt för den situation som Coronapandemin skapat. När en återgång till ordinarie regelverk och mera normala samhällsförhållanden sker minskar behovet av denna typ av kontrollmekanismer.

Enligt Svensk Näringsliv är det av vikt att en ansökan om stöd vid korttidsarbete behandlas och utbetalning av stödet sker skyndsamt. Att besluten, inklusive beslut om återkrav, blir omedelbart gällande kan accepteras förutsatt att rättssäkerheten för den enskilde beaktas. De föreslagna reglerna om anstånd och avbetalningsplan är viktiga komponenter för rättssäkerheten. Omedelbar verkställighet ställer krav på att beslutande myndighet har den erfarenhet och kompetens som krävs för att fatta rätt beslut från början. Svenskt Näringsliv förutsätter att Tillväxtverket kommer att tillförsäkras de resurser som krävs för att erhålla och upprätthålla en hög standard när det gäller rättssäkerheten.

I den remitterade promemorian anges att om en arbetsgivare är återbetalningsskyldig eller skyldig att betala ränta får annat stöd som betalas ut enligt lagen om stöd vid korttidsarbete kvittas mot skulden. Det bör förtydligas att detta inte gäller för det fall att arbetsgivaren exempelvis har överklagat beslutet om återkrav och i samband med detta erhållit anstånd med betalning av beloppet. I annat fall riskerar en arbetsgivare en omedelbar kvittning mot ett återkrav vars riktighet finns skäl att ifrågasätta. Även i det fall omedelbar kvittning sker och anstånd söks och erhålls vid en senare tidpunkt bör anståndet få genomslag på sådant sätt att stöd som tidigare kvittats mot återkravet betalas ut. 

Det bör även förtydligas att omedelbar kvittning inte ska ske när en arbetsgivare erhållit en avbetalningsplan gällande återkravet.

Ansvarig handläggareOla Brinnen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist