NYHET17 mars 2021

EU:s stödpengar: ”Företagens villkor måste utgöra kärnan i strategin”

EU:s återhämtningsfond ska inte bara ge skjuts åt en grön återstart utan också stärka den globala konkurrenskraften, skriver Svenskt Näringsliv tillsammans med systerorganisationerna i Norden samt Lettland och Litauen. ”Vi är inte enbart ute efter återhämtning, utan vi vill att tillväxten ökar”, säger vd Jan-Olof Jacke.

”Det är synnerligen viktigt att EU-kommissionen noga bevakar att pengarna används korrekt. Det är gemensamma medel som ska användas för att stärka den inre marknaden”, säger vd Jan-Olof Jacke.Foto: Simon Rehnström/SvD/TT

Svenskt Näringsliv har tillsammans med systerorganisationerna i Norden och Baltikum sedan tidigare föreslagit att EU skulle ta fram en särskild scoreboard, eller resultattavla, för att följa upp de medel som distribueras till EU:s medlemsländer via den stora återhämtningsfonden. Fonden, som heter ”Next Generation EU” består av 390 miljarder euro som ges som bidrag och 360 miljarder euro som lån. Detta i syfte att motverka risken att pengarna används på felaktiga eller ineffektiva sätt och kanske till och med i vissa fall slösas bort.

Nu har EU-kommissionen fått detta i uppdrag och den planeras att vara i drift i december i år för att sedan uppdateras två gånger årligen.

Grunden för resultattavlan kommer att bestå av följande sex pelare: 1) grön omställning, 2) digital omvandling, 3) smart, hållbar tillväxt för alla, 4) social och territoriell sammanhållning, 5) hälsa och ekonomisk, social och institutionell motståndskraft och 6) politik för nästa generation.

Det är av yttersta vikt att det europeiska näringslivet så snabbt som möjligt får en chans att resa sig igen och används fonden rätt är den en viktig stimulans. 
Jan-Olof Jacke, vd

– Vi i det nordisk-baltiska näringslivet välkomnar varmt att EU-kommissionen ska upprätta en resultattavla för fonden. Det är av yttersta vikt att det europeiska näringslivet så snabbt som möjligt får en chans att resa sig igen och används fonden rätt är den en viktig stimulans, säger vd Jan-Olof Jacke.

De nordiska och baltiska näringslivsorganisationerna vill dock understryka att kommissionen måste skapa en process för att utveckla och sprida bästa praxis för att de omfattande EU-medlen ska användas på ett sätt som samtidigt gör att den inre marknaden och den globala konkurrenskraften förbättras.

– Vi är inte enbart ute efter återhämtning, utan vi vill att tillväxten ökar. Genom att dessa pengar används på ett sunt sätt – och med ett vakande öga från kommissionen – är chanserna goda till att krisen kan bidra till en välbehövlig modernisering av EU:s ekonomi, säger Jan-Olof Jacke.

Organisationerna har därför skrivit ett gemensamt positionspapper som uppmanar EU-kommissionen att följa tre steg i genomförandet av stimulanspaketet. Den röda tråden är att påskynda EU:s digitala och gröna övergång, som samtidigt leder till fler jobb och ökad hållbar tillväxt. 

De tre stegen handlar om att säkerställa kriterierna för att fonden används rätt och inte bidrar till en snedvridande konkurrens mellan länderna och mellan privata och offentliga aktörer. Pengarna får inte användas till att fylla hål i statsbudgeten, utan ska fokusera på långsiktiga investeringar som bidar till tillväxt och en stärkt inre marknad. Om medlen används till offentliga investeringar så ska de med störst positiv nytta för privata investeringar och långsiktig tillväxt prioriteras.

– Det är synnerligen viktigt att EU-kommissionen noga bevakar att pengarna används korrekt. Det kan vara frestande att fördela tilldelade pengar på ett sätt som gynnar akuta behov som snabbt ökad konsumtion i det egna landet, men detta är gemensamma medel som ska användas för det gemensamma bästa – det vill säga att stärka den inre marknaden.

Vidare ska mätbara målsättningar sättas upp, vilka - liksom själva resultattavlan - även de ska vara transparanta. Två gånger per år ska tavlan uppdateras och resultaten ska vara offentliga så att alla kan ta del av hur medlemsländerna möter upp till kraven.

– Det går inte nog att understryka transparensen. Det är i sammanhanget oerhört viktigt för fondens legitimitet att transparensen kring fördelningen av pengarna är hög. Både allmänhet och media ska ha full insyn.

För att se till att EU-medel investeras klokt så krävs ett noggrant och effektivt genomförande, vilket med fördel kan bygga på EU:s befintliga anbudsförfaranden. På så sätt kommer EU-finansierade projekt att ge ekonomin ett mervärde.

Framförallt är det viktigt att den nya resultattavlan går längre än att enbart övervaka reformer och utgifter för klimat, digital och FoU. Jan-Olof Jacke betonar att resultattavlan även måste utvärdera effekterna av reformerna och investeringarna, men även hur arbetsmarknaderna i EU utvecklas vad avser resurser, kompetenser och matchning.

– Om våra förslag följs så kommer resultattavlan att bidra positivt till EU:s långsiktiga tillväxt, globala konkurrenskraft och därmed till jobben. Företagens villkor måste utgöra kärnan i strategin för denna ambitiösa plan och därför är kraven från oss i Norden och Baltikum med rätta höga, säger han.

Den inre marknadenDelaktighet och påverkan i EU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist